Thiết kế máy uốn thép ống cỡ lớn - Lê Bá Quyền (Thuyết minh + Bản vẽ)Chương I : 

GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM UỐN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG 2

1.1.Lịch sử phát triển và hình thành của máy uốn ống. 2

  1.1.1 Lịch sử phát triển của ống 2

  1.1.2  Các nước sản xuất sản phẩm thép dạng ống. 2

  1.1.3. Lịch  sử phát triển của máy cán, uốn ống. 3

 1.2. Giới thiệu về các sản phẩm của máy  uốn ống. 3

      1.2.1. Sản phẩm dùng trong công nghiệp. 3

      1.2.2. Sản phẩm dùng trong sinh hoạt 3

1.3. Các thông số phôi ống 5

      1.3.1. Ống thép đen 5

      1.3.2 Ống mạ kẽm 6

1.4. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm ống uốn 7

Chương II: 

 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG KIM LOẠI 8

2.1. Lý thuyết quá trình biến dạng dẻo của kim loại 8

2.1.1.  Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng của kim loại 9

2.1.2. Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo 11

2.1.3.Biến dạng dẻo kim loại trong trạng thái nguội 13

2.1.4 Biến dạng dẻo và phá hủy 14

2.2. Khái niệm uốn 14

2.2.1.  Định nghĩa 14

2.2.2.  Quá trình uốn 14

2.2.3. Tính đàn hồi khi uốn 15

2.2.3. Công thức tính lực uốn 17

Chương III:         

 CÁC THIẾT BỊ UỐN VÀCÔNG NGHỆ UỐN 18

3.1. Các phương pháp uốn ống 18

3.1.1. Uốn kiểu ép đùn vào ống 18

3.1.2. Uốn kiểu kéo và quay 18

3.1.3. Uốn kiểu có chày uốn 19

3.1.4. Uốn bằng các trục lăn 20

Chương IV:  

THIẾT KẾ MÁY UỐN ỐNG CỠ LỚN

A. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY 21

4.1. Phân tích các phương án 21

4.1.1. Phân tích các yêu cầu của quá trình uốn 21

4.1.2. Lựa chọn các kết cấu máy hợp lí 21

4.1.3 Các bộ phận của máy uốn ống 25

B. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC 26

4.2. Tính lực cần thiết để uốn cong ống 26

4.2.1. Sơ đồ nguyên lí của máy uốn ống 26

4.2.2. Nguyên lí hoạt động của máy uốn ống 27

4.2.3. Tính toán lực uốn cong ống 27

Chương V:   

TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ THỦY LỰC 34

5.1.  Tính đường kính piston kéo má động 35

5.2. Tính công suất bơm dầu và công suất động cơ điện 36

5.2.1.  Tính toán các tổn thất áp suất trong hệ thống 36

5.2.2. Tính và chọn các thông số của bơm 38

5.2.3 Tính chọn các phần tử thủy lực khác. 40

5.2.4.  Giới thiệu các phần tử thủy lực trong máy 42

5.2.5. Tính toán ống dẫn dầu: 52

5.2.6.  Tính toán thiết kế bể chứa dầu 53

Chương VI:    

 TÍNH TOÁN SỨC BỀN MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY 56

6.1. Thiết kế bộ truyền xích 56

6.1.1. Chọn loại xích 56

6.1.2. Định số răng đĩa xích 56

6.1.3. Định bước xích 56

6.1.4. Tính đường kính vòng chia của đĩa xích 57

6.1.5. Tính chiều dài xích và số mắt xích 57

6.1.6. Tính lực tác dung lên trục 58

6.2. Thiết kế trục 59

6.2.1. Tính gần đúng trục 58

6.2.2. Tính chính xác trục 59

6.2.3. Tính then 61

6.2.4. Thiết kế gối đỡ trục 62

Chương VII:

 QUI ĐỊNH VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, BÔI TRƠN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY 64

 7.1.An toàn lao động khi sử dụng máy 64

7.1.1.Đối với người sử dụng 64

7.1.2. Đối với máy 64

7.2.Hướng dẫn sử dụng 64

7.3. Bôi trơn máy 65

7.4. Bảo dưỡng máy 65

KẾT LUẬNLINK DOWNLOADChương I : 

GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM UỐN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG 2

1.1.Lịch sử phát triển và hình thành của máy uốn ống. 2

  1.1.1 Lịch sử phát triển của ống 2

  1.1.2  Các nước sản xuất sản phẩm thép dạng ống. 2

  1.1.3. Lịch  sử phát triển của máy cán, uốn ống. 3

 1.2. Giới thiệu về các sản phẩm của máy  uốn ống. 3

      1.2.1. Sản phẩm dùng trong công nghiệp. 3

      1.2.2. Sản phẩm dùng trong sinh hoạt 3

1.3. Các thông số phôi ống 5

      1.3.1. Ống thép đen 5

      1.3.2 Ống mạ kẽm 6

1.4. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm ống uốn 7

Chương II: 

 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG KIM LOẠI 8

2.1. Lý thuyết quá trình biến dạng dẻo của kim loại 8

2.1.1.  Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng của kim loại 9

2.1.2. Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo 11

2.1.3.Biến dạng dẻo kim loại trong trạng thái nguội 13

2.1.4 Biến dạng dẻo và phá hủy 14

2.2. Khái niệm uốn 14

2.2.1.  Định nghĩa 14

2.2.2.  Quá trình uốn 14

2.2.3. Tính đàn hồi khi uốn 15

2.2.3. Công thức tính lực uốn 17

Chương III:         

 CÁC THIẾT BỊ UỐN VÀCÔNG NGHỆ UỐN 18

3.1. Các phương pháp uốn ống 18

3.1.1. Uốn kiểu ép đùn vào ống 18

3.1.2. Uốn kiểu kéo và quay 18

3.1.3. Uốn kiểu có chày uốn 19

3.1.4. Uốn bằng các trục lăn 20

Chương IV:  

THIẾT KẾ MÁY UỐN ỐNG CỠ LỚN

A. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY 21

4.1. Phân tích các phương án 21

4.1.1. Phân tích các yêu cầu của quá trình uốn 21

4.1.2. Lựa chọn các kết cấu máy hợp lí 21

4.1.3 Các bộ phận của máy uốn ống 25

B. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC 26

4.2. Tính lực cần thiết để uốn cong ống 26

4.2.1. Sơ đồ nguyên lí của máy uốn ống 26

4.2.2. Nguyên lí hoạt động của máy uốn ống 27

4.2.3. Tính toán lực uốn cong ống 27

Chương V:   

TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ THỦY LỰC 34

5.1.  Tính đường kính piston kéo má động 35

5.2. Tính công suất bơm dầu và công suất động cơ điện 36

5.2.1.  Tính toán các tổn thất áp suất trong hệ thống 36

5.2.2. Tính và chọn các thông số của bơm 38

5.2.3 Tính chọn các phần tử thủy lực khác. 40

5.2.4.  Giới thiệu các phần tử thủy lực trong máy 42

5.2.5. Tính toán ống dẫn dầu: 52

5.2.6.  Tính toán thiết kế bể chứa dầu 53

Chương VI:    

 TÍNH TOÁN SỨC BỀN MỘT SỐ CHI TIẾT MÁY 56

6.1. Thiết kế bộ truyền xích 56

6.1.1. Chọn loại xích 56

6.1.2. Định số răng đĩa xích 56

6.1.3. Định bước xích 56

6.1.4. Tính đường kính vòng chia của đĩa xích 57

6.1.5. Tính chiều dài xích và số mắt xích 57

6.1.6. Tính lực tác dung lên trục 58

6.2. Thiết kế trục 59

6.2.1. Tính gần đúng trục 58

6.2.2. Tính chính xác trục 59

6.2.3. Tính then 61

6.2.4. Thiết kế gối đỡ trục 62

Chương VII:

 QUI ĐỊNH VẬN HÀNH, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, BÔI TRƠN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY 64

 7.1.An toàn lao động khi sử dụng máy 64

7.1.1.Đối với người sử dụng 64

7.1.2. Đối với máy 64

7.2.Hướng dẫn sử dụng 64

7.3. Bôi trơn máy 65

7.4. Bảo dưỡng máy 65

KẾT LUẬNLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: