Thiết kế quy trình hàn khung vỏ liền khối (monocoque) xe buýt thaco city b60 (Phạm Tấn)1. Lý do chọn đề tài

- Yêu cầu thiết kế mới  kết cấu khung  vỏ liền khối (monocoque)  xe buýt Thaco city B60 với nhiều ưu điểm vượt trội, đảm bảo xe vững chắc, trọng lượng xe nhẹ, vận hành êm dịu và an toàn. 

-   Qua tìm hiểu thực tế xe buýt là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty ôtô Trường Hải. 

-  Nhưng hiện tại chưa có quy trình hàn đối với khung vỏ xe này.

Do  đó  “THIẾT  KẾ  QUY  TRÌNH  HÀN  KHUNG  VỎ  LIỀN  KHỐI 

(MONOCOQUE) XE BUÝT THACO CITY B60” có ý nghĩa khoa học thực tiễn và cấp thiết hiện nay .

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế quy trình hàn khung vỏ liền khối (monocoque) xe buýt.

- Nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động và giảm giá thành sản phẩm.

- Tiêu chuẩn và hướng dẫn kiểm tra chất lượng hàn khung vỏ liền khối 

(monocoque) xe buýt Thaco City B60.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu

- Công nghệ hàn: GMAW, GTAW, Robot Hàn.

- Vật liệu hàn ôtô khách thành phố: Thép, Nhôm.

- Dây chuyền sản xuất hàn khung vỏ ô tô buýt thành phố.

- Các công đoạn gia công hàn.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn. 

* Phạm vi nghiên cứu

- Ôtô khách thành phố.

- Hệ thống, kết cấu Cơ khí.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết

+ Nghiên cứu quy trình sản xuất.

+ Nghiên cứu Công nghệ hàn.

+ Nghiên cứu điều khiển hệ thống khí nén. 

- Nghiên cứu thực tế

+ Nghiên cứu thực tế tại Xưởng hàn - Công ty THACO BUS - Khu Phức hợp ô tô Chu Lai – Trường Hải.

+ Nghiên cứu tại các cơ sở liên quan tới đề tài


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ....................................................................................................................................  1

1. Lý do chọn đề tài  ....................................................................................................................  1

2. Mục tiêu nghiên cứu  ...............................................................................................................  1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ..........................................................................................  1

4. Phương pháp nghiên cứu  ........................................................................................................  1

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  ................................................................................................  2

6. Dự kiến kết quả đạt được  ........................................................................................................  2

7. Dàn ý nội dung  .......................................................................................................................  2

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN  ...................................................................................................  4

1.1.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM  .......................................  4

1.2.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ XE BUÝT TẠI KHU PHỨC HỢP Ô 

TÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI  .................................................................................................  5

1.3.  GIỚI THIỆU DÂY CHUYỀN HÀN XE BUÝT HIỆN TẠI KHU PHỨC HỢP ÔTÔ 

CHU LAI – TRƯỜNG HẢI  .......................................................................................................  6

1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1  ..................................................................................................  11

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT  .....................................................................................  12

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHUNG VỎ XE BUÝT  .........................................................  12

2.1.1. Các thông số hình học  ....................................................................................................  14

2.1.2. Bố trí trên xe buýt  ...........................................................................................................  18

2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀN HỒ QUANG VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀN  ....................  19

2.2.1 Khái niệm chung  ..............................................................................................................  19

2.2.2. Hàn hồ quang tự động và bán tự động trong môi trường khí bảo vệ  ..............................  26

2.2.3. Robot hàn  ........................................................................................................................  30

2.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN  ....................................  33

2.3.1. Hệ thống các trang bị khí nén  .........................................................................................  33

2.3.2. Tính toán truyền động hệ thống khí nén  .........................................................................  35

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  ..................................................................................................  43

Chương 3: - THIẾT KẾ, LẬP QUY TRÌNH HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI 

(MONOCOQUE) XE BUÝT THACO CITY B60  ...............................................................  44

3.1. VẬT LIỆU HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT THACO 

CITY B60  .................................................................................................................................  44

3.1.1 Vật liệu thép gia công khung xương xe bus:  ...................................................................  44 

3.1.2. Đối với chi tiết vật liệu nhôm  .........................................................................................  46

3.2. CÔNG NGHỆ HÀN CÁC KẾT CẤU CỦA KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) 

XE BUÝT THACO CITY B60  ................................................................................................  48

3.2.1 Công nhệ hàn MAG  .........................................................................................................  48

3.2.2 Công nhệ hàn GTAW  ......................................................................................................  52

3.2.3 Xử lý sau khi hàn  ............................................................................................................  55

3.3. THIẾT KẾ TỔNG THỂ QUI TRÌNH HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) 

XE BUÝT THACO CITY B60  ................................................................................................  57

3.4. TRIỂN KHAI QUY TRÌNH HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE 

BUÝT THACO CITY B60 ......................................................................................................  60

3.4.1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, đồ gá hàn  .................................................................................  60

3.4.2 Hàn tạo mảng khung xương ............................................................................................  66

3.4.3. Hàn tổ hợp hoàn thiện ....................................................................................................  69

3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3  ..................................................................................................  73

Chương 4 - TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN 

KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT CITY B60  .................................  74

4.1. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI 

(MONOCOQUE) XE BUÝT CITY B60  .................................................................................  74

4.2. TIÊU CHUẨN MỐI HÀN VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN LIÊN KẾT 

KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT CITY B60  ......................................  74

4.2.1 Tiêu chuẩn mối hàn  .........................................................................................................  74

4.2.2. Kiểm tra chất lượng mối hàn  .........................................................................................  80

4.3. QUY TRÌNH KIỂM TRA HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT 

THÀNH PHỐ B60 ...................................................................................................................  82

4.3.1 Thiết kế quy trình kiểm tra chất lượng mối hàn liên kết khung vỏ liền khối (monocoque) 

xe buýt thành phố B60  ..............................................................................................................  82

4.3.2. Tiêu chuẩn và hướng dẫn kiểm tra chất lượng hàn gia công mảng hông  .......................  84

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................................  86

1. KẾT LUẬN  ..........................................................................................................................  86

2. HIỆU QUẢ KINH TẾ, KỸ THUẬT SO VỚI DÂY CHUYỀN HÀN HIỆN TẠI CỦA 

CÔNG TY ................................................................................................................................  86

3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI  ................................................................................  87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1. Lý do chọn đề tài

- Yêu cầu thiết kế mới  kết cấu khung  vỏ liền khối (monocoque)  xe buýt Thaco city B60 với nhiều ưu điểm vượt trội, đảm bảo xe vững chắc, trọng lượng xe nhẹ, vận hành êm dịu và an toàn. 

-   Qua tìm hiểu thực tế xe buýt là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty ôtô Trường Hải. 

-  Nhưng hiện tại chưa có quy trình hàn đối với khung vỏ xe này.

Do  đó  “THIẾT  KẾ  QUY  TRÌNH  HÀN  KHUNG  VỎ  LIỀN  KHỐI 

(MONOCOQUE) XE BUÝT THACO CITY B60” có ý nghĩa khoa học thực tiễn và cấp thiết hiện nay .

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế quy trình hàn khung vỏ liền khối (monocoque) xe buýt.

- Nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động và giảm giá thành sản phẩm.

- Tiêu chuẩn và hướng dẫn kiểm tra chất lượng hàn khung vỏ liền khối 

(monocoque) xe buýt Thaco City B60.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu

- Công nghệ hàn: GMAW, GTAW, Robot Hàn.

- Vật liệu hàn ôtô khách thành phố: Thép, Nhôm.

- Dây chuyền sản xuất hàn khung vỏ ô tô buýt thành phố.

- Các công đoạn gia công hàn.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn. 

* Phạm vi nghiên cứu

- Ôtô khách thành phố.

- Hệ thống, kết cấu Cơ khí.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết

+ Nghiên cứu quy trình sản xuất.

+ Nghiên cứu Công nghệ hàn.

+ Nghiên cứu điều khiển hệ thống khí nén. 

- Nghiên cứu thực tế

+ Nghiên cứu thực tế tại Xưởng hàn - Công ty THACO BUS - Khu Phức hợp ô tô Chu Lai – Trường Hải.

+ Nghiên cứu tại các cơ sở liên quan tới đề tài


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ....................................................................................................................................  1

1. Lý do chọn đề tài  ....................................................................................................................  1

2. Mục tiêu nghiên cứu  ...............................................................................................................  1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ..........................................................................................  1

4. Phương pháp nghiên cứu  ........................................................................................................  1

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  ................................................................................................  2

6. Dự kiến kết quả đạt được  ........................................................................................................  2

7. Dàn ý nội dung  .......................................................................................................................  2

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN  ...................................................................................................  4

1.1.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM  .......................................  4

1.2.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ XE BUÝT TẠI KHU PHỨC HỢP Ô 

TÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI  .................................................................................................  5

1.3.  GIỚI THIỆU DÂY CHUYỀN HÀN XE BUÝT HIỆN TẠI KHU PHỨC HỢP ÔTÔ 

CHU LAI – TRƯỜNG HẢI  .......................................................................................................  6

1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1  ..................................................................................................  11

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT  .....................................................................................  12

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHUNG VỎ XE BUÝT  .........................................................  12

2.1.1. Các thông số hình học  ....................................................................................................  14

2.1.2. Bố trí trên xe buýt  ...........................................................................................................  18

2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀN HỒ QUANG VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀN  ....................  19

2.2.1 Khái niệm chung  ..............................................................................................................  19

2.2.2. Hàn hồ quang tự động và bán tự động trong môi trường khí bảo vệ  ..............................  26

2.2.3. Robot hàn  ........................................................................................................................  30

2.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN  ....................................  33

2.3.1. Hệ thống các trang bị khí nén  .........................................................................................  33

2.3.2. Tính toán truyền động hệ thống khí nén  .........................................................................  35

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  ..................................................................................................  43

Chương 3: - THIẾT KẾ, LẬP QUY TRÌNH HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI 

(MONOCOQUE) XE BUÝT THACO CITY B60  ...............................................................  44

3.1. VẬT LIỆU HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT THACO 

CITY B60  .................................................................................................................................  44

3.1.1 Vật liệu thép gia công khung xương xe bus:  ...................................................................  44 

3.1.2. Đối với chi tiết vật liệu nhôm  .........................................................................................  46

3.2. CÔNG NGHỆ HÀN CÁC KẾT CẤU CỦA KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) 

XE BUÝT THACO CITY B60  ................................................................................................  48

3.2.1 Công nhệ hàn MAG  .........................................................................................................  48

3.2.2 Công nhệ hàn GTAW  ......................................................................................................  52

3.2.3 Xử lý sau khi hàn  ............................................................................................................  55

3.3. THIẾT KẾ TỔNG THỂ QUI TRÌNH HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) 

XE BUÝT THACO CITY B60  ................................................................................................  57

3.4. TRIỂN KHAI QUY TRÌNH HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE 

BUÝT THACO CITY B60 ......................................................................................................  60

3.4.1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, đồ gá hàn  .................................................................................  60

3.4.2 Hàn tạo mảng khung xương ............................................................................................  66

3.4.3. Hàn tổ hợp hoàn thiện ....................................................................................................  69

3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3  ..................................................................................................  73

Chương 4 - TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN 

KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT CITY B60  .................................  74

4.1. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI 

(MONOCOQUE) XE BUÝT CITY B60  .................................................................................  74

4.2. TIÊU CHUẨN MỐI HÀN VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN LIÊN KẾT 

KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT CITY B60  ......................................  74

4.2.1 Tiêu chuẩn mối hàn  .........................................................................................................  74

4.2.2. Kiểm tra chất lượng mối hàn  .........................................................................................  80

4.3. QUY TRÌNH KIỂM TRA HÀN KHUNG VỎ LIỀN KHỐI (MONOCOQUE) XE BUÝT 

THÀNH PHỐ B60 ...................................................................................................................  82

4.3.1 Thiết kế quy trình kiểm tra chất lượng mối hàn liên kết khung vỏ liền khối (monocoque) 

xe buýt thành phố B60  ..............................................................................................................  82

4.3.2. Tiêu chuẩn và hướng dẫn kiểm tra chất lượng hàn gia công mảng hông  .......................  84

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................................  86

1. KẾT LUẬN  ..........................................................................................................................  86

2. HIỆU QUẢ KINH TẾ, KỸ THUẬT SO VỚI DÂY CHUYỀN HÀN HIỆN TẠI CỦA 

CÔNG TY ................................................................................................................................  86

3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI  ................................................................................  87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: