Thiết kế quy trình sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60 (Nguyễn Đình Oanh)2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế quy trình sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60.

- Thiết kế hệ thống sấy sơn màu. Thiết kế hệ thống sấy sơn màu có năng suất 10-12 xe/ngày.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu

+ Quy trình sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60

+ Hệ thống sấy sơn màu

- Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu dây chuyền sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60 tại nhà máy Thaco Bus.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  .........................................................................................................................  1

1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................  1

2. Mục tiêu nghiên cứu  ................................................................................................  1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ...........................................................................  1

4. Phương pháp nghiên cứu  .........................................................................................  1

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  .................................................................................  2

6. Dự kiến kết quả đạt được  .........................................................................................  2

7. Dàn ý nội dung  .........................................................................................................  2

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SƠN Ô TÔ VÀ XE BUÝT 

THACO CITY B60  ........................................................................................................  4

1.1. Tổng quan về công nghệ sơn ô tô  .........................................................................  4

1.1.1. Giới thiệu một số quy trình sơn .....................................................................  4

1.1.2. Phương pháp sơn không khí  ...........................................................................  5

1.1.3. Phun sơn cao áp không có không khí.............................................................  6

1.1.4. Phương pháp sơn tĩnh điện  .............................................................................  6

1.1.5. Phương pháp nhúng tĩnh điện  ........................................................................  8

1.1.6. Một số hệ thống sấy sơn ô tô .........................................................................  9

1.2. Giới thiệu về xe buýt Thaco City B60  ................................................................  11

1.3. Quy trình sơn xe buýt hiện tại. ...........................................................................  14

1.3.1. Thực trạng quy trình sơn hiện tại  .................................................................  14

1.3.2. Ưu điểm:  .......................................................................................................  16

1.3.3. Nhược điểm:  .................................................................................................  16

1.4. Kết luận chương 1  ...............................................................................................  16

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ..........................................................................  17

2.1. Cơ sở lý thuyết về sơn ô tô  .................................................................................  17

2.1.1. Phân loại  .......................................................................................................  17

2.1.2. Thành phần của sơn .....................................................................................  18

2.1.3. Tính chất lý hóa của một số loại sơn sử dụng trên ô tô  ...............................  20

2.1.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với sơn ô tô  ................................................................  20

2.2. Cơ sở lý thuyết về quy trình sấy sơn ..................................................................  21

2.2.1. Cơ chế hình thành màng sơn ướt  .................................................................  21 

2.2.2. Quá trình sấy khô sơn ..................................................................................  22

2.3. Công nghệ nhúng tĩnh điện  .................................................................................  24

2.3.1. Giới thiệu công nghệ nhúng tĩnh điện  ..........................................................  24

2.3.2. Nguyên lý hoạt động nhúng tĩnh điện  ..........................................................  27

2.4. Kết luận chương 2  ...............................................................................................  29

CHƯƠNG 3 - QUY TRÌNH SƠN KHUNG VỎ XE BUÝT THACO CITY B60  ..  30

3.1. Quy trình sơn tổng thể  ........................................................................................  30

3.1.1. Tổng thể khung vỏ xe buýt Thaco City B60  ................................................  30

3.1.2. Sơ đồ bố trí quy trình sơn khung vỏ xe Thaco City B60  .............................  31

3.1.3. Diễn giải quy trình sơn khung vỏ xe Thaco City B60.  ................................  31

3.2. Quy trình sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60  ...............................................  31

3.2.1. Quy trình tiền xử lý  ......................................................................................  31

3.2.2. Chuyền nhúng ED  ........................................................................................  42

3.2.3. Chuyền chuẩn bị bề mặt  ...............................................................................  49

3.2.4. Chuyền hoàn thiện bề mặt  ............................................................................  55

3.2.5. Sơn lót  ..........................................................................................................  59

3.2.6. Sơn màu  ........................................................................................................  60

3.2.7. Sơn chỉ  ..........................................................................................................  62

3.2.8. Sơn bóng ......................................................................................................  63

3.2.9. Dọn sơn  ........................................................................................................  64

3.2.10. Hệ thống nâng hạ và vận chuyển khung xe  ...............................................  64

3.3. Kiểm tra chất lượng sơn  ......................................................................................  66

3.3.1. Một số lỗi thường gặp  ..................................................................................  66

3.3.2. Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sơn  .............................................................  68

3.4. Kết luận chương 3  ...............................................................................................  72

CHƯƠNG 4 - TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY SƠN MÀU  ...............  73

4.1. Chọn phương pháp sấy  .......................................................................................  73

4.1.1. Các phương pháp sấy  ...................................................................................  73

4.1.2. Chọn thiết bị sấy...........................................................................................  74

4.2. Chọn tác nhân sấy và chế độ sấy.  .......................................................................  77

4.2.1. Chọn tác nhân sấy.  .......................................................................................  77

4.2.2. Chọn chế độ sấy.  ..........................................................................................  78

4.3. Tính toán kích thước phòng sấy và thời gian sấy  ...............................................  78

4.3.1. Kích thước phòng sấy  ..................................................................................  78

4.3.2. Thời gian sấy.  ...............................................................................................  80

4.4. Tính toán nhiệt thiết bị sấy.  ................................................................................  80

4.4.1. Khối lượng vật liệu sấy vào và ra.  ...............................................................  80 

4.4.2. Quá trình sấy lý thuyết  .................................................................................  81

4.4.3. Tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh  ....................................................  84

4.4.4. Tổn thất do vật liệu sấy mang đi.  .................................................................  87

4.4.5. Quá trình sấy thực tế  ....................................................................................  88

4.5. Chọn các thiết bị phụ trợ  .....................................................................................  91

4.5.1. Chọn đầu đốt  ................................................................................................  91

4.5.2. Tính toán bộ trao đổi nhiệt  ...........................................................................  91

4.5.3. Quạt gió  ........................................................................................................  92

4.6. Kết luận chương 4  ...............................................................................................  94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .....................................................................................  95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...................................................................  97

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN  ..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế quy trình sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60.

- Thiết kế hệ thống sấy sơn màu. Thiết kế hệ thống sấy sơn màu có năng suất 10-12 xe/ngày.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu

+ Quy trình sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60

+ Hệ thống sấy sơn màu

- Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu dây chuyền sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60 tại nhà máy Thaco Bus.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  .........................................................................................................................  1

1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................  1

2. Mục tiêu nghiên cứu  ................................................................................................  1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ...........................................................................  1

4. Phương pháp nghiên cứu  .........................................................................................  1

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  .................................................................................  2

6. Dự kiến kết quả đạt được  .........................................................................................  2

7. Dàn ý nội dung  .........................................................................................................  2

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SƠN Ô TÔ VÀ XE BUÝT 

THACO CITY B60  ........................................................................................................  4

1.1. Tổng quan về công nghệ sơn ô tô  .........................................................................  4

1.1.1. Giới thiệu một số quy trình sơn .....................................................................  4

1.1.2. Phương pháp sơn không khí  ...........................................................................  5

1.1.3. Phun sơn cao áp không có không khí.............................................................  6

1.1.4. Phương pháp sơn tĩnh điện  .............................................................................  6

1.1.5. Phương pháp nhúng tĩnh điện  ........................................................................  8

1.1.6. Một số hệ thống sấy sơn ô tô .........................................................................  9

1.2. Giới thiệu về xe buýt Thaco City B60  ................................................................  11

1.3. Quy trình sơn xe buýt hiện tại. ...........................................................................  14

1.3.1. Thực trạng quy trình sơn hiện tại  .................................................................  14

1.3.2. Ưu điểm:  .......................................................................................................  16

1.3.3. Nhược điểm:  .................................................................................................  16

1.4. Kết luận chương 1  ...............................................................................................  16

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ..........................................................................  17

2.1. Cơ sở lý thuyết về sơn ô tô  .................................................................................  17

2.1.1. Phân loại  .......................................................................................................  17

2.1.2. Thành phần của sơn .....................................................................................  18

2.1.3. Tính chất lý hóa của một số loại sơn sử dụng trên ô tô  ...............................  20

2.1.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với sơn ô tô  ................................................................  20

2.2. Cơ sở lý thuyết về quy trình sấy sơn ..................................................................  21

2.2.1. Cơ chế hình thành màng sơn ướt  .................................................................  21 

2.2.2. Quá trình sấy khô sơn ..................................................................................  22

2.3. Công nghệ nhúng tĩnh điện  .................................................................................  24

2.3.1. Giới thiệu công nghệ nhúng tĩnh điện  ..........................................................  24

2.3.2. Nguyên lý hoạt động nhúng tĩnh điện  ..........................................................  27

2.4. Kết luận chương 2  ...............................................................................................  29

CHƯƠNG 3 - QUY TRÌNH SƠN KHUNG VỎ XE BUÝT THACO CITY B60  ..  30

3.1. Quy trình sơn tổng thể  ........................................................................................  30

3.1.1. Tổng thể khung vỏ xe buýt Thaco City B60  ................................................  30

3.1.2. Sơ đồ bố trí quy trình sơn khung vỏ xe Thaco City B60  .............................  31

3.1.3. Diễn giải quy trình sơn khung vỏ xe Thaco City B60.  ................................  31

3.2. Quy trình sơn khung vỏ xe buýt Thaco City B60  ...............................................  31

3.2.1. Quy trình tiền xử lý  ......................................................................................  31

3.2.2. Chuyền nhúng ED  ........................................................................................  42

3.2.3. Chuyền chuẩn bị bề mặt  ...............................................................................  49

3.2.4. Chuyền hoàn thiện bề mặt  ............................................................................  55

3.2.5. Sơn lót  ..........................................................................................................  59

3.2.6. Sơn màu  ........................................................................................................  60

3.2.7. Sơn chỉ  ..........................................................................................................  62

3.2.8. Sơn bóng ......................................................................................................  63

3.2.9. Dọn sơn  ........................................................................................................  64

3.2.10. Hệ thống nâng hạ và vận chuyển khung xe  ...............................................  64

3.3. Kiểm tra chất lượng sơn  ......................................................................................  66

3.3.1. Một số lỗi thường gặp  ..................................................................................  66

3.3.2. Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sơn  .............................................................  68

3.4. Kết luận chương 3  ...............................................................................................  72

CHƯƠNG 4 - TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY SƠN MÀU  ...............  73

4.1. Chọn phương pháp sấy  .......................................................................................  73

4.1.1. Các phương pháp sấy  ...................................................................................  73

4.1.2. Chọn thiết bị sấy...........................................................................................  74

4.2. Chọn tác nhân sấy và chế độ sấy.  .......................................................................  77

4.2.1. Chọn tác nhân sấy.  .......................................................................................  77

4.2.2. Chọn chế độ sấy.  ..........................................................................................  78

4.3. Tính toán kích thước phòng sấy và thời gian sấy  ...............................................  78

4.3.1. Kích thước phòng sấy  ..................................................................................  78

4.3.2. Thời gian sấy.  ...............................................................................................  80

4.4. Tính toán nhiệt thiết bị sấy.  ................................................................................  80

4.4.1. Khối lượng vật liệu sấy vào và ra.  ...............................................................  80 

4.4.2. Quá trình sấy lý thuyết  .................................................................................  81

4.4.3. Tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh  ....................................................  84

4.4.4. Tổn thất do vật liệu sấy mang đi.  .................................................................  87

4.4.5. Quá trình sấy thực tế  ....................................................................................  88

4.5. Chọn các thiết bị phụ trợ  .....................................................................................  91

4.5.1. Chọn đầu đốt  ................................................................................................  91

4.5.2. Tính toán bộ trao đổi nhiệt  ...........................................................................  91

4.5.3. Quạt gió  ........................................................................................................  92

4.6. Kết luận chương 4  ...............................................................................................  94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .....................................................................................  95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...................................................................  97

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN  ..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: