Thiết kế thiết bị ủi vạn năng và tổ chức thi công đất bằng máy ủi vạn năng (Nguyễn Công Thắng)2- Các số liệu ban đầu để làm thiết kế:

+  Khối lượng đất cần san     :  26960  m¬¬¬¬2/ca

+  Chiều dài vùng san           :  70  m

+  Tốc độ máy khi san          :  3,6  Km/h

+  Thơi gian một lần quay đầu  : 10  s

+  Góc quay ban ủi trong mặt phắng ngang : 600

                               +  Số lần san trên một tuyến  :  2  lần

+  Độ dốc làm việc                :  10  

+ Chiều dài đào đất               :  5  m

+  Cấp đất làm việc               :  Cấp III

3- Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

*Phần 1: Chọn máy ủi

-   Tính chọn máy ủi

-   Tính chọn máy kéo cơ sơ để lắp thiết bị ủi

           *Phần 2: Thiết kế thiét bị ủi dựa trên máy cơ sỡ đã chọn 

-   Tính toán chung máy ủi

                              -  Tính toán thiết kể các thiết bị chính của máy ủi : Khung    

                                     ủi , bàn ủi , thanh chống xiên , hệ thống thuỷ lực ... 

     *Phần 3: Tổ chức thi công bằng máy ủi vạn năng : Nêu các biện   

                          pháp và   sơ đồ công nghệ.                       

 Kết luận chung .  

4. Các bản vẽ và đồ thị (Ghi rõ các loại bản vẽ và kích th¬ước bản vẽ).

Bản hình chung máy cơ sở (máy kéo có sẵn khung ủi) : A0

Bản hình chung máy thiết kể : A0

Bản vẽ các bộ phận thiết kể : (3 4) A1

Bản vẽ các sơ đồ thi công : (2 3) A1


2- Các số liệu ban đầu để làm thiết kế:

+  Khối lượng đất cần san     :  26960  m¬¬¬¬2/ca

+  Chiều dài vùng san           :  70  m

+  Tốc độ máy khi san          :  3,6  Km/h

+  Thơi gian một lần quay đầu  : 10  s

+  Góc quay ban ủi trong mặt phắng ngang : 600

                               +  Số lần san trên một tuyến  :  2  lần

+  Độ dốc làm việc                :  10  

+ Chiều dài đào đất               :  5  m

+  Cấp đất làm việc               :  Cấp III

3- Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

*Phần 1: Chọn máy ủi

-   Tính chọn máy ủi

-   Tính chọn máy kéo cơ sơ để lắp thiết bị ủi

           *Phần 2: Thiết kế thiét bị ủi dựa trên máy cơ sỡ đã chọn 

-   Tính toán chung máy ủi

                              -  Tính toán thiết kể các thiết bị chính của máy ủi : Khung    

                                     ủi , bàn ủi , thanh chống xiên , hệ thống thuỷ lực ... 

     *Phần 3: Tổ chức thi công bằng máy ủi vạn năng : Nêu các biện   

                          pháp và   sơ đồ công nghệ.                       

 Kết luận chung .  

4. Các bản vẽ và đồ thị (Ghi rõ các loại bản vẽ và kích th¬ước bản vẽ).

Bản hình chung máy cơ sở (máy kéo có sẵn khung ủi) : A0

Bản hình chung máy thiết kể : A0

Bản vẽ các bộ phận thiết kể : (3 4) A1

Bản vẽ các sơ đồ thi công : (2 3) A1
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: