Thiết kế, thực hiện mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM phục vụ giảng dạy

 TÓM TẮT

1. Tên đề tài

•  Thiết kế, thực hiện mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM phục vụ 

giảng dạy.


3. Mục tiêu đề tài

•  Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về hệ thống điện thân xe .

•  Tìm hiểu hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM.

•  Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM.

•  Thiết kế, thực hiện các module tạo lỗi trên hệ thống.

•  Thiết kế, thực hiện công cụ thực hiện active test

•  Xây dựng nội dung và hướng dẫn thực hành mô hình học tập.

4. Phương tiện thực hiện

•  Ôn lại các kiến thức đã học về hệ thống điện thân xe.

•  Tra cứu tài liệu bằng các công cụ trực tuyến và giáo trình…

•  Sử dụng các công cụ cơ khí đã được trang bị trong xưởng.

•  Tận dụng các trang thiết bị và nguồn lực sẵn có để tiết kiệm chi phí.

5. Kết quả

•  Quyển thuyết minh, trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyết và thiết kế mô hình

•  Mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM

iii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... i

TÓM TẮT ........................................................................................................................... ii

MỤC LỤC .......................................................................................................................... iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ................................................................. vi

DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................................. vii

DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................ xi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................................ 1

1.1. Cơ sở khoa học .......................................................................................................... 1

1.2. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 1

1.3. Mục tiêu .................................................................................................................... 2

1.4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 2

1.5. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 2

1.6. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2

1.7. Phạm vi ứng dụng của đề tài ..................................................................................... 3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE ĐIỀU KHIỂN 

BẰNG BCM ........................................................................................................................ 4

2.1. Tổng quan ................................................................................................................. 4

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống điện thân xe .................................................. 4

2.1.2. Các thành phần cơ bản trong mạch điện hệ thống điện thân xe ........................ 5

2.1.3. Các yêu cầu kỹ thuật với hệ thống điện ........................................................... 15

2.2. Hệ thống cung cấp điện ........................................................................................... 16

2.3. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu .............................................................................. 19

2.3.1. Hệ thống chiếu sáng ......................................................................................... 19

2.3.2. Hệ thống tín hiệu .............................................................................................. 27

2.4. Hệ thống gạt nước và rửa kính ................................................................................ 29

2.5. Hệ thống khóa cửa và chống trộm .......................................................................... 32

2.6. Hệ thống nâng hạ kính ............................................................................................ 33

2.7. Hệ thống mạng CAN............................................................................................... 35

2.7.1. Giới thiệu về CAN Bus .................................................................................... 35

2.7.2. Node trong CAN .............................................................................................. 36

2.7.3. CAN Message ................................................................................................. 38

2.7.4. CAN Bit Timing ............................................................................................. 40 

iv

2.7.5. Xử lý lỗi trên CAN........................................................................................... 41

2.7.6. Cách phân xử trong mạng CAN ....................................................................... 42

2.7.7. Giao thức tín hiệu OBD-II ............................................................................... 42

2.7.8. Ứng dụng CAN trên ô tô .................................................................................. 44

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG BCM .............................................................................................. 46

3.1. Thiết kế bản vẽ mô hình .......................................................................................... 46

3.1.1. Giới thiệu phần mềm SolidWorks ................................................................... 46

3.1.2. Thiết kế phần khung sắt đỡ mô hình ................................................................ 46

3.1.3. Thiết kế, bố trí các chi tiết lên mặt mica .......................................................... 48

3.1.4. Thiết kế mô hình hoàn chỉnh ........................................................................... 49

3.2. Tổng quan mô hình hệ thống điện thân xe thực tế .................................................. 50

3.3. Hệ thống cung cấp điện ........................................................................................... 53

3.4. Hệ thống chiếu sáng ................................................................................................ 54

3.4.1. Cấu tạo hệ thống chiếu sáng ............................................................................ 54

3.4.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn đầu............................ 55

3.4.3. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn đậu xe và đèn đuôi ... 57

3.4.4. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn sương mù ................. 58

3.5. Hệ thống tín hiệu ..................................................................................................... 59

3.5.1. Cấu tạo hệ thống tín hiệu ................................................................................. 59

3.5.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống xi nhan ............................ 60

3.5.3. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn phanh ....................... 61

3.5.4. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống còi ................................... 61

3.5.5. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn lùi ............................. 62

3.6. Hệ thống gạt mưa, rửa kính .................................................................................... 63

3.6.1. Cấu tạo hệ thống gạt mưa, rửa kính ................................................................. 63

3.6.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt mưa, rửa kính ..... 64

3.7. Hệ thống nâng hạ kính ............................................................................................ 65

3.7.1. Cấu tạo hệ thống nâng hạ kính ......................................................................... 65

3.7.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính ............. 66

3.8. Hệ thống khóa cửa .................................................................................................. 67

3.8.1. Cấu tạo hệ thống khóa cửa ............................................................................... 67

3.8.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của hệ thống khóa cửa ................... 68

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CÔNG CỤ THỰC HIỆN ACTIVE TEST TRÊN MÔ HÌNH 

THÔNG QUA GIAO TIẾP VỚI OBD-II .......................................................................... 69 

v

4.1. Thiết kế phần cứng .................................................................................................. 69

4.2. Sơ đồ khối mạch giao tiếp OBD II ......................................................................... 70

4.3. Sơ đồ đấu dây bộ truyền nhận tín hiệu .................................................................... 71

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ, THỰC HIỆN CÁC MODULE THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN

............................................................................................................................................ 72

5.1. Hướng dẫn kết nối máy chẩn đoán với mô hình qua cổng OBD II ........................ 72

5.2. Thiết kế Pan tạo lỗi ................................................................................................. 75

5.3. Chẩn đoán ............................................................................................................... 76

5.3.1. Pan 1 ................................................................................................................. 76

5.3.2. Pan 2 ................................................................................................................. 77

5.3.3. Pan 3 ................................................................................................................. 77

5.3.4. Pan 4 ................................................................................................................. 78

5.3.5. Pan 5 ................................................................................................................. 78

5.3.6. Pan 6 ................................................................................................................. 79

5.3.7. Pan 7 ................................................................................................................. 79

5.3.8. Pan 8 ................................................................................................................. 80

5.4. Sửa chữa .................................................................................................................. 80

CHƯƠNG 6. CÁC PHIẾU CÔNG TÁC THỰC HÀNH TRÊN MÔ HÌNH .................... 84

6.1. Quy trình chẩn đoán 6 bước .................................................................................... 84

6.2. Bài thực hành kiểm tra, vận hành, đo kiểm các chi tiết chính của hệ thống. .......... 85

6.3. Các nội dung thực hành .......................................................................................... 88

6.3.1. Bài thực hành số 1 ............................................................................................ 88

6.3.2. Bài thực hành số 2 ............................................................................................ 90

6.3.3. Bài thực hành số 3 ............................................................................................ 92

6.3.4. Bài thực hành số 4 ............................................................................................ 94

6.3.5. Bài thực hành số 5 ............................................................................................ 95

6.3.6. Bài thực hành số 6 ............................................................................................ 97

6.3.7. Bài thực hành số 7 ............................................................................................ 99

6.3.8. Bài thực hành số 8 ..........................................................................................100

6.4. Phiếu thực hành .....................................................................................................103

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .................................................131

7.1. Kết luận .................................................................................................................131

7.2. Hạn chế .................................................................................................................131

7.3. Hướng phát triển ...................................................................................................131

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 TÓM TẮT

1. Tên đề tài

•  Thiết kế, thực hiện mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM phục vụ 

giảng dạy.


3. Mục tiêu đề tài

•  Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về hệ thống điện thân xe .

•  Tìm hiểu hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM.

•  Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM.

•  Thiết kế, thực hiện các module tạo lỗi trên hệ thống.

•  Thiết kế, thực hiện công cụ thực hiện active test

•  Xây dựng nội dung và hướng dẫn thực hành mô hình học tập.

4. Phương tiện thực hiện

•  Ôn lại các kiến thức đã học về hệ thống điện thân xe.

•  Tra cứu tài liệu bằng các công cụ trực tuyến và giáo trình…

•  Sử dụng các công cụ cơ khí đã được trang bị trong xưởng.

•  Tận dụng các trang thiết bị và nguồn lực sẵn có để tiết kiệm chi phí.

5. Kết quả

•  Quyển thuyết minh, trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyết và thiết kế mô hình

•  Mô hình hệ thống điện thân xe điều khiển bằng BCM

iii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... i

TÓM TẮT ........................................................................................................................... ii

MỤC LỤC .......................................................................................................................... iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ................................................................. vi

DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................................. vii

DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................ xi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................................ 1

1.1. Cơ sở khoa học .......................................................................................................... 1

1.2. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 1

1.3. Mục tiêu .................................................................................................................... 2

1.4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 2

1.5. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 2

1.6. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2

1.7. Phạm vi ứng dụng của đề tài ..................................................................................... 3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE ĐIỀU KHIỂN 

BẰNG BCM ........................................................................................................................ 4

2.1. Tổng quan ................................................................................................................. 4

2.1.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống điện thân xe .................................................. 4

2.1.2. Các thành phần cơ bản trong mạch điện hệ thống điện thân xe ........................ 5

2.1.3. Các yêu cầu kỹ thuật với hệ thống điện ........................................................... 15

2.2. Hệ thống cung cấp điện ........................................................................................... 16

2.3. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu .............................................................................. 19

2.3.1. Hệ thống chiếu sáng ......................................................................................... 19

2.3.2. Hệ thống tín hiệu .............................................................................................. 27

2.4. Hệ thống gạt nước và rửa kính ................................................................................ 29

2.5. Hệ thống khóa cửa và chống trộm .......................................................................... 32

2.6. Hệ thống nâng hạ kính ............................................................................................ 33

2.7. Hệ thống mạng CAN............................................................................................... 35

2.7.1. Giới thiệu về CAN Bus .................................................................................... 35

2.7.2. Node trong CAN .............................................................................................. 36

2.7.3. CAN Message ................................................................................................. 38

2.7.4. CAN Bit Timing ............................................................................................. 40 

iv

2.7.5. Xử lý lỗi trên CAN........................................................................................... 41

2.7.6. Cách phân xử trong mạng CAN ....................................................................... 42

2.7.7. Giao thức tín hiệu OBD-II ............................................................................... 42

2.7.8. Ứng dụng CAN trên ô tô .................................................................................. 44

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG BCM .............................................................................................. 46

3.1. Thiết kế bản vẽ mô hình .......................................................................................... 46

3.1.1. Giới thiệu phần mềm SolidWorks ................................................................... 46

3.1.2. Thiết kế phần khung sắt đỡ mô hình ................................................................ 46

3.1.3. Thiết kế, bố trí các chi tiết lên mặt mica .......................................................... 48

3.1.4. Thiết kế mô hình hoàn chỉnh ........................................................................... 49

3.2. Tổng quan mô hình hệ thống điện thân xe thực tế .................................................. 50

3.3. Hệ thống cung cấp điện ........................................................................................... 53

3.4. Hệ thống chiếu sáng ................................................................................................ 54

3.4.1. Cấu tạo hệ thống chiếu sáng ............................................................................ 54

3.4.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn đầu............................ 55

3.4.3. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn đậu xe và đèn đuôi ... 57

3.4.4. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn sương mù ................. 58

3.5. Hệ thống tín hiệu ..................................................................................................... 59

3.5.1. Cấu tạo hệ thống tín hiệu ................................................................................. 59

3.5.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống xi nhan ............................ 60

3.5.3. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn phanh ....................... 61

3.5.4. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống còi ................................... 61

3.5.5. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động hệ thống đèn lùi ............................. 62

3.6. Hệ thống gạt mưa, rửa kính .................................................................................... 63

3.6.1. Cấu tạo hệ thống gạt mưa, rửa kính ................................................................. 63

3.6.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt mưa, rửa kính ..... 64

3.7. Hệ thống nâng hạ kính ............................................................................................ 65

3.7.1. Cấu tạo hệ thống nâng hạ kính ......................................................................... 65

3.7.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính ............. 66

3.8. Hệ thống khóa cửa .................................................................................................. 67

3.8.1. Cấu tạo hệ thống khóa cửa ............................................................................... 67

3.8.2. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động của hệ thống khóa cửa ................... 68

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CÔNG CỤ THỰC HIỆN ACTIVE TEST TRÊN MÔ HÌNH 

THÔNG QUA GIAO TIẾP VỚI OBD-II .......................................................................... 69 

v

4.1. Thiết kế phần cứng .................................................................................................. 69

4.2. Sơ đồ khối mạch giao tiếp OBD II ......................................................................... 70

4.3. Sơ đồ đấu dây bộ truyền nhận tín hiệu .................................................................... 71

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ, THỰC HIỆN CÁC MODULE THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN

............................................................................................................................................ 72

5.1. Hướng dẫn kết nối máy chẩn đoán với mô hình qua cổng OBD II ........................ 72

5.2. Thiết kế Pan tạo lỗi ................................................................................................. 75

5.3. Chẩn đoán ............................................................................................................... 76

5.3.1. Pan 1 ................................................................................................................. 76

5.3.2. Pan 2 ................................................................................................................. 77

5.3.3. Pan 3 ................................................................................................................. 77

5.3.4. Pan 4 ................................................................................................................. 78

5.3.5. Pan 5 ................................................................................................................. 78

5.3.6. Pan 6 ................................................................................................................. 79

5.3.7. Pan 7 ................................................................................................................. 79

5.3.8. Pan 8 ................................................................................................................. 80

5.4. Sửa chữa .................................................................................................................. 80

CHƯƠNG 6. CÁC PHIẾU CÔNG TÁC THỰC HÀNH TRÊN MÔ HÌNH .................... 84

6.1. Quy trình chẩn đoán 6 bước .................................................................................... 84

6.2. Bài thực hành kiểm tra, vận hành, đo kiểm các chi tiết chính của hệ thống. .......... 85

6.3. Các nội dung thực hành .......................................................................................... 88

6.3.1. Bài thực hành số 1 ............................................................................................ 88

6.3.2. Bài thực hành số 2 ............................................................................................ 90

6.3.3. Bài thực hành số 3 ............................................................................................ 92

6.3.4. Bài thực hành số 4 ............................................................................................ 94

6.3.5. Bài thực hành số 5 ............................................................................................ 95

6.3.6. Bài thực hành số 6 ............................................................................................ 97

6.3.7. Bài thực hành số 7 ............................................................................................ 99

6.3.8. Bài thực hành số 8 ..........................................................................................100

6.4. Phiếu thực hành .....................................................................................................103

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .................................................131

7.1. Kết luận .................................................................................................................131

7.2. Hạn chế .................................................................................................................131

7.3. Hướng phát triển ...................................................................................................131

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: