Tính toán và thiết kế cơ cấu ép rung cho máy ép gạch không nungPhương pháp và nội dung nghiên cứu

Bài nghiên cứu thực hiện trên khảo sát các nghiên cứu đã thực hiện trong và ngoài nước, định hướng từ Chính phủ cùng các thiết kế máy ép gạch không nung đã có và đưa ra hướng thiết kế cải tiến mới. 

Tài liệu nghiên cứu tham khảo từ  các  báo cáo khoa học thực hiện trong và ngoài nước, MATLAB sử dụng cho việc trình bày và mô phỏng số liệu.Ngoài ra, luận văn  có sử  dụng kết quả  từ  các luận văn về  thiết kế  và chế  tạo máy ép gạch không nung đã nghiên cứu trước đóNỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN  ...........................................................................................  14

1.1  Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu  ..................................................................  14

1.1.1  Đối tượng nghiên cứu  ...............................................................................  14

1.1.2  Mục tiêu nghiên cứu  .................................................................................  14

1.1.3  Giới hạn đề tài  ...........................................................................................  14

1.2  Phương pháp và nội dung nghiên cứu  .............................................................  15

1.3  Kế hoạch thực hiện  ..........................................................................................  15

1.4  Tổng quan về công nghệ sản xuất và cơ cấu rung động  ..................................  15

1.4.1  Tổng quan về công nghệ sản xuất gạch không nung  ................................  15

1.4.2  Sản xuất gạch không nung ở Việt Nam  ....................................................  23

1.4.3  Kết quả nghiên cứu cải tiến cơ cấu rung động trên Thế Giới  ...................  20 

vii

1.4.4  Kết quả nghiên cứu cải tiến cơ cấu rung động trong nước  .......................  20

1.4.5  Máy ép gạch GLL-2036/A  ........................................................................  22

1.4.6  Trục cam lệch tâm trên máy GLL-2036/A  ...............................................  25

1.5  Kết luận chương 1 ...........................................................................................  28

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ...............................................................................  29

2.1  Lý thuyết  ..........................................................................................................  29

2.1.1  Rung động  .................................................................................................  29

2.1.2  Rung động tự đồng bộ ..............................................................................  29

2.1.3  Rung động điều hòa có gối đỡ  ..................................................................  31

2.1.4  Xác định lực ép lên bề mặt hỗn hợp bê tông  ............................................  37

2.1.5  Ưu và nhược điểm trục cam lệch tâm trên máy GLL-2036/A..................  38

2.2  Kết luận chương 2 ...........................................................................................  39

Chương  3.  THIẾT  KẾ  CƠ  CẤU  ÉP  RUNG  CHO  MÁY  ÉP  GẠCH  KHÔNG 

NUNG  ...........................................................................................................................  41

3.1  Đồ thị đáp ứng rung động khuôn  .....................................................................  41

3.2  Cải tiến thiết kế trục cam lệch tâm trên cơ cấu ép rung  ..................................  43

3.2.1  Đặt tải  ........................................................................................................  44

3.2.2  Thuộc tính vật liệu  ....................................................................................  45

3.2.3  Mô hình phần tử hữu hạn trục cam lệch tâm trên cơ cấu rung  .................  45

3.2.4  Trục tham chiếu  ........................................................................................  50

3.3  Cải tiến thiết kế dạng modul cam lệch tâm  .....................................................  50

3.4  Phân tích và đánh giá  .......................................................................................  52

3.5  Thí nghiệm trên cơ cấu rung cải tiến  ...............................................................  56 

viii

3.6  Kết quả và đánh giá  .........................................................................................  57

Chương 4. KẾT LUẬN  ...............................................................................................  63

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..........................................................................................  65

PHỤ LỤC  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Phương pháp và nội dung nghiên cứu

Bài nghiên cứu thực hiện trên khảo sát các nghiên cứu đã thực hiện trong và ngoài nước, định hướng từ Chính phủ cùng các thiết kế máy ép gạch không nung đã có và đưa ra hướng thiết kế cải tiến mới. 

Tài liệu nghiên cứu tham khảo từ  các  báo cáo khoa học thực hiện trong và ngoài nước, MATLAB sử dụng cho việc trình bày và mô phỏng số liệu.Ngoài ra, luận văn  có sử  dụng kết quả  từ  các luận văn về  thiết kế  và chế  tạo máy ép gạch không nung đã nghiên cứu trước đóNỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN  ...........................................................................................  14

1.1  Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu  ..................................................................  14

1.1.1  Đối tượng nghiên cứu  ...............................................................................  14

1.1.2  Mục tiêu nghiên cứu  .................................................................................  14

1.1.3  Giới hạn đề tài  ...........................................................................................  14

1.2  Phương pháp và nội dung nghiên cứu  .............................................................  15

1.3  Kế hoạch thực hiện  ..........................................................................................  15

1.4  Tổng quan về công nghệ sản xuất và cơ cấu rung động  ..................................  15

1.4.1  Tổng quan về công nghệ sản xuất gạch không nung  ................................  15

1.4.2  Sản xuất gạch không nung ở Việt Nam  ....................................................  23

1.4.3  Kết quả nghiên cứu cải tiến cơ cấu rung động trên Thế Giới  ...................  20 

vii

1.4.4  Kết quả nghiên cứu cải tiến cơ cấu rung động trong nước  .......................  20

1.4.5  Máy ép gạch GLL-2036/A  ........................................................................  22

1.4.6  Trục cam lệch tâm trên máy GLL-2036/A  ...............................................  25

1.5  Kết luận chương 1 ...........................................................................................  28

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ...............................................................................  29

2.1  Lý thuyết  ..........................................................................................................  29

2.1.1  Rung động  .................................................................................................  29

2.1.2  Rung động tự đồng bộ ..............................................................................  29

2.1.3  Rung động điều hòa có gối đỡ  ..................................................................  31

2.1.4  Xác định lực ép lên bề mặt hỗn hợp bê tông  ............................................  37

2.1.5  Ưu và nhược điểm trục cam lệch tâm trên máy GLL-2036/A..................  38

2.2  Kết luận chương 2 ...........................................................................................  39

Chương  3.  THIẾT  KẾ  CƠ  CẤU  ÉP  RUNG  CHO  MÁY  ÉP  GẠCH  KHÔNG 

NUNG  ...........................................................................................................................  41

3.1  Đồ thị đáp ứng rung động khuôn  .....................................................................  41

3.2  Cải tiến thiết kế trục cam lệch tâm trên cơ cấu ép rung  ..................................  43

3.2.1  Đặt tải  ........................................................................................................  44

3.2.2  Thuộc tính vật liệu  ....................................................................................  45

3.2.3  Mô hình phần tử hữu hạn trục cam lệch tâm trên cơ cấu rung  .................  45

3.2.4  Trục tham chiếu  ........................................................................................  50

3.3  Cải tiến thiết kế dạng modul cam lệch tâm  .....................................................  50

3.4  Phân tích và đánh giá  .......................................................................................  52

3.5  Thí nghiệm trên cơ cấu rung cải tiến  ...............................................................  56 

viii

3.6  Kết quả và đánh giá  .........................................................................................  57

Chương 4. KẾT LUẬN  ...............................................................................................  63

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..........................................................................................  65

PHỤ LỤC  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: