TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT TINH DẦU BƯỞI DA XANH (Dư Thanh Tuyền)Chi Citrus  là một chi đƣợc trồng khá phổ  biến và trong đó có cây Bƣởi là một cây có nhiều công dụng và mang đến giá trị  kinh tế  cao.  Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chƣa có nhiều nghiên cứu sâu rộng về  quá trình chiết tách cũng nhƣ khảo sát thành phần hóa học có trong tinh dầu Bƣởi da xanh. Đề tài này sẽ góp phần tìm hiểu thêm về cây Bƣởi da xanh và phƣơng pháp chiết tinh dầu với các nội dung: Khảo sát thực vật học, tối ƣu hóa quy trình chiết xuất tinh dầu Bƣởi da xanh bằng phƣơng pháp  chƣng  cất  lôi cuốn theo hơi nƣớc và khảo sát thành phần hóa học trong tinh dầu Bƣởi da xanh bằng sắc ký khí ghép khối phổ Gas Chromatography Mass Spectometry.  LINK DOWNLOADChi Citrus  là một chi đƣợc trồng khá phổ  biến và trong đó có cây Bƣởi là một cây có nhiều công dụng và mang đến giá trị  kinh tế  cao.  Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chƣa có nhiều nghiên cứu sâu rộng về  quá trình chiết tách cũng nhƣ khảo sát thành phần hóa học có trong tinh dầu Bƣởi da xanh. Đề tài này sẽ góp phần tìm hiểu thêm về cây Bƣởi da xanh và phƣơng pháp chiết tinh dầu với các nội dung: Khảo sát thực vật học, tối ƣu hóa quy trình chiết xuất tinh dầu Bƣởi da xanh bằng phƣơng pháp  chƣng  cất  lôi cuốn theo hơi nƣớc và khảo sát thành phần hóa học trong tinh dầu Bƣởi da xanh bằng sắc ký khí ghép khối phổ Gas Chromatography Mass Spectometry.  LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: