BÀI GIẢNG - Hóa học lập thể (TS. Trần Đông Tiến)I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Hóa học lập thể (Stereochemistry)

2. Khối lượng: 2 tín chỉ (30 tiết). Bao gồm: lý thuyết: 16 tiết; bài tập: 11 tiết; thảo luận: 3

tiết.

3. Kiểm tra-đánh giá

- Điểm chuyên cần: chuyên cần, ý thức và thái độ học tập

- Kiểm tra định kỳ: 2 bài

Điểm quá trình (40%) = (ĐCC*1 + ĐKT*2)/3

- Thi kết thúc học phần (60%): tự luận

4. Giảng viên

TS. Trần Đông Tiến

Khoa Hóa học, Trường ĐHSP, Đại học Huế

II. TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Tài liệu bắt buộc

[1] Đỗ Đình Rãng (2013), Hóa học lập thể, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

2. Tài liệu tham khảo

[2] Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (2014), Hóa học hữu cơ, Tập 1 (tái bản lần thứ 2), NXB

Giáo dục Việt Nam, p. 17-19, 432-464.

[3] Đặng Như Tại (1998), Cơ sở hóa học lập thể, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] David G. Morris (2002), Stereochemistry, Royal Society of Chemistry, Cambridge,

United Kingdom.


III. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Chương 1. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (3 tiết)

1.1. Đồng phân cấu tạo

1.2. Đồng phân không gian

1.3. Quy tắc độ hơn cấp (hay ưu tiên) của nhóm thế

1.4. Các mô hình và công thức biểu diễn cấu trúc của phân tử hợp chất hữu cơ

1.5. Các yếu tố đối xứng của một phân tử

Chương 2. Đồng phân hình học (4 tiết)

2.1. Đồng phân hình học

2.2. Cấu hình và danh pháp cấu hình của các đồng phân hình học

2.3. Tính chất của các đồng phân hình học

2.4. Sự chuyển hoá giữa các đồng phân hình học

Chương 3. Đồng phân quang học (6 tiết)

3.1. Ánh sáng phân cực phẳng và tính quang hoạt

3.2. Phân tử bất đối xứng có trung tâm bất đối

3.3. Phân tử bất đối xứng không chứa trung tâm không trùng vật ảnh

3.4. Cấu hình và danh pháp cấu hình của các đồng phân quang học

3

4

9/10/2021

3

5

III. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

3.5. So sánh tính chất của các đồng phân quang học

3.6. Tầm quan trọng của hóa học lập thể

Chương 4. Cấu dạng và đồng phân cấu dạng (4 tiết)

4.1. Khái niệm về cấu dạng và đồng phân cấu dạng

4.2. Cấu dạng của các hợp chất không vòng

4.3. Cấu dạng của các hợp chất vòng no

Chương 5. Hóa học lập thể của các hợp chất chứa dị tố và polime (4 tiết)

5.1. Hóa học lập thể của các hợp chất chứa dị tố

5.2. Hóa học lập thể của các hợp chất polime

Chương 6. Hoá lập thể một số phản ứng hữu cơ (9 tiết)

6.1. Phản ứng thế nucleophin (S

R, SN1, SN2)

6.2. Phản ứng cộng electrophin (AE)

6.3. Phản ứng tách loại (E1 và E2)

6.4. Phản ứng cộng nucleophin (A

N(CO))LINK DOWNLOADI. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Hóa học lập thể (Stereochemistry)

2. Khối lượng: 2 tín chỉ (30 tiết). Bao gồm: lý thuyết: 16 tiết; bài tập: 11 tiết; thảo luận: 3

tiết.

3. Kiểm tra-đánh giá

- Điểm chuyên cần: chuyên cần, ý thức và thái độ học tập

- Kiểm tra định kỳ: 2 bài

Điểm quá trình (40%) = (ĐCC*1 + ĐKT*2)/3

- Thi kết thúc học phần (60%): tự luận

4. Giảng viên

TS. Trần Đông Tiến

Khoa Hóa học, Trường ĐHSP, Đại học Huế

II. TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Tài liệu bắt buộc

[1] Đỗ Đình Rãng (2013), Hóa học lập thể, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

2. Tài liệu tham khảo

[2] Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (2014), Hóa học hữu cơ, Tập 1 (tái bản lần thứ 2), NXB

Giáo dục Việt Nam, p. 17-19, 432-464.

[3] Đặng Như Tại (1998), Cơ sở hóa học lập thể, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] David G. Morris (2002), Stereochemistry, Royal Society of Chemistry, Cambridge,

United Kingdom.


III. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Chương 1. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (3 tiết)

1.1. Đồng phân cấu tạo

1.2. Đồng phân không gian

1.3. Quy tắc độ hơn cấp (hay ưu tiên) của nhóm thế

1.4. Các mô hình và công thức biểu diễn cấu trúc của phân tử hợp chất hữu cơ

1.5. Các yếu tố đối xứng của một phân tử

Chương 2. Đồng phân hình học (4 tiết)

2.1. Đồng phân hình học

2.2. Cấu hình và danh pháp cấu hình của các đồng phân hình học

2.3. Tính chất của các đồng phân hình học

2.4. Sự chuyển hoá giữa các đồng phân hình học

Chương 3. Đồng phân quang học (6 tiết)

3.1. Ánh sáng phân cực phẳng và tính quang hoạt

3.2. Phân tử bất đối xứng có trung tâm bất đối

3.3. Phân tử bất đối xứng không chứa trung tâm không trùng vật ảnh

3.4. Cấu hình và danh pháp cấu hình của các đồng phân quang học

3

4

9/10/2021

3

5

III. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

3.5. So sánh tính chất của các đồng phân quang học

3.6. Tầm quan trọng của hóa học lập thể

Chương 4. Cấu dạng và đồng phân cấu dạng (4 tiết)

4.1. Khái niệm về cấu dạng và đồng phân cấu dạng

4.2. Cấu dạng của các hợp chất không vòng

4.3. Cấu dạng của các hợp chất vòng no

Chương 5. Hóa học lập thể của các hợp chất chứa dị tố và polime (4 tiết)

5.1. Hóa học lập thể của các hợp chất chứa dị tố

5.2. Hóa học lập thể của các hợp chất polime

Chương 6. Hoá lập thể một số phản ứng hữu cơ (9 tiết)

6.1. Phản ứng thế nucleophin (S

R, SN1, SN2)

6.2. Phản ứng cộng electrophin (AE)

6.3. Phản ứng tách loại (E1 và E2)

6.4. Phản ứng cộng nucleophin (A

N(CO))LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: