BÀI TẬP - Phân tích danh mục đầu tư SBU và định hướng chiến lược phát triển cho các SBU của công ty (Kèm lời giải)
Bài 1: Cho số liệu sau của 1 doanh nghiệp như sau:

SBU Doanh  số

(triệu $)

Số  đối

thủ

Doanh số của 3 đối

thủ dẫn đầu (triệu $)

Tốc độ tăng

trưởng

A 0.5 8 0.7 – 0.6 – 0.5 15%

B 1.9 22 1.9 – 1.4 – 1.0 8%

C 1.8 14 1.8 - 1.2 -1.0 17%

D 3.2 5 3.2 - 1.8 – 0.7 4%

E 0.5 10 2.5 – 1.8 – 1.7 4%

Yêu cầu:Hãy sử dụng công cụ thích hợp để phân tích danh mục đầu tư của công ty và đưa ra

những định hướng chiến lược phát triển và phân bổ nguồn lực cho các SBU của công ty

Bài 2. Cho số liệu sau của công ty như sau:

SB

U

Sản lượng 

sản xuất

(1)

Sản 

lượng 

tiêu thụ

(2)

Giá bán 

(USD)

(3)

Giá 

thành 

(USD)

(4)

Khả năng 

cạnh tranh

(5)

Sức hấp dẫn

của MTKD

A 3500 3200 150 119 3.6 2.3

B 4000 3000 210 172 2.5 2.7

C 2800 2250 409 335 3.4 1.8

D 6000 5600 140 121 2.7 2.9

Yêu cầu:Sử dụng  Mc.Kinsey (GE) để phân tích danh mục đầu tư SBU và định hướng chiến lược cho các SBU của công ty.

...


LINK DOWNLOAD
Bài 1: Cho số liệu sau của 1 doanh nghiệp như sau:

SBU Doanh  số

(triệu $)

Số  đối

thủ

Doanh số của 3 đối

thủ dẫn đầu (triệu $)

Tốc độ tăng

trưởng

A 0.5 8 0.7 – 0.6 – 0.5 15%

B 1.9 22 1.9 – 1.4 – 1.0 8%

C 1.8 14 1.8 - 1.2 -1.0 17%

D 3.2 5 3.2 - 1.8 – 0.7 4%

E 0.5 10 2.5 – 1.8 – 1.7 4%

Yêu cầu:Hãy sử dụng công cụ thích hợp để phân tích danh mục đầu tư của công ty và đưa ra

những định hướng chiến lược phát triển và phân bổ nguồn lực cho các SBU của công ty

Bài 2. Cho số liệu sau của công ty như sau:

SB

U

Sản lượng 

sản xuất

(1)

Sản 

lượng 

tiêu thụ

(2)

Giá bán 

(USD)

(3)

Giá 

thành 

(USD)

(4)

Khả năng 

cạnh tranh

(5)

Sức hấp dẫn

của MTKD

A 3500 3200 150 119 3.6 2.3

B 4000 3000 210 172 2.5 2.7

C 2800 2250 409 335 3.4 1.8

D 6000 5600 140 121 2.7 2.9

Yêu cầu:Sử dụng  Mc.Kinsey (GE) để phân tích danh mục đầu tư SBU và định hướng chiến lược cho các SBU của công ty.

...


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: