Báo cáo quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh bình thuậnBÁO CÁO QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Chủ đầu tư: Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU.........................................................................................................................................................................5

I- SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH.................................................................................5

II- MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG KHOÁNG SẢN LẬP QUY HOẠCH....................................5

III- CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH........................................................ 6

IV- CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC LẬP QUY HOẠCH................................6

V- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH..........................................................................9

VI- THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG LẬP QUY HOẠCH............................................11

CHƯƠNG I..................................................................................................................................................................12

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN-KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN QUY HOẠCH....................................................................................................................................................12

I.1- ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN.......................................................................................................12

I.2- YẾU TỐ CON NGƯỜI VÀ NGUỒN NHÂN LỰC...................................................... 14

I.3 - THỰC TRẠNG KINH TẾ-XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015................................... 15

I.4- CƠ SỞ HẠ TẦNG..........................................................................................................16

I.5- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2016-2020.................................... 17

CHƯƠNG II.................................................................................................................................................................20

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỈNH BÌNH THUẬN.........................................................................20

II.1- LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN..............................................20

II.2- ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT............................................................................................... 21

II.3- ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO............................................................................................... 28

II.4- ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG SẢN........................................................................................29

CHƯƠNG III...............................................................................................................................................................33

HIỆN TRẠNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THÔNG THƯỜNG, THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN........................................................................33

III.1- HIỆN TRẠNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THÔNG THƯỜNG, THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN....................................... 33

III.2- ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC - CHẾ BIẾN KHOÁNG 

SẢN TỈNH BÌNH THUẬN...................................................................................................41

III.3- ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG - KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG............................................................44

III.4- HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

BÌNH THUẬN...................................................................................................................... 47

III.5- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC QUY HOẠCH TRƯỚC...............51

CHƯƠNG IV...............................................................................................................................................................59

DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT, THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN......59

IV.1- CƠ SỞ TÀI LIỆU TÍNH DỰ BÁO NHU CẦU.......................................................... 59

IV.2- DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT VÀ THAN BÙN 

TRONG KỲ QUY HOẠCH................................................................................................. 59

CHƯƠNG V.................................................................................................................................................................63

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT, THAN BÙN TỈNH 

BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030..............................................63

V.1- QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH....................................................................................... 63

V.2- MỤC TIÊU QUY HOẠCH........................................................................................... 64

V.3- PHÂN VÙNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN............................................................65

V.4- QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT, THAN 

BÙN...................................................................................................................................... 68

V.5 – ĐỊNH HƯỚNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT................................ 100

V.6 - CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.................................................................................101

V.7- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.............................................................................................103

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.......................................................................................................................................106

SẢN PHẨM GIAO NỘP..........................................................................................................................................108

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....LINK DOWNLOADBÁO CÁO QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG VÀ THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Chủ đầu tư: Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU.........................................................................................................................................................................5

I- SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH.................................................................................5

II- MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG KHOÁNG SẢN LẬP QUY HOẠCH....................................5

III- CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH........................................................ 6

IV- CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC LẬP QUY HOẠCH................................6

V- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH..........................................................................9

VI- THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG LẬP QUY HOẠCH............................................11

CHƯƠNG I..................................................................................................................................................................12

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN-KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN QUY HOẠCH....................................................................................................................................................12

I.1- ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN.......................................................................................................12

I.2- YẾU TỐ CON NGƯỜI VÀ NGUỒN NHÂN LỰC...................................................... 14

I.3 - THỰC TRẠNG KINH TẾ-XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015................................... 15

I.4- CƠ SỞ HẠ TẦNG..........................................................................................................16

I.5- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2016-2020.................................... 17

CHƯƠNG II.................................................................................................................................................................20

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỈNH BÌNH THUẬN.........................................................................20

II.1- LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN..............................................20

II.2- ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT............................................................................................... 21

II.3- ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO............................................................................................... 28

II.4- ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG SẢN........................................................................................29

CHƯƠNG III...............................................................................................................................................................33

HIỆN TRẠNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THÔNG THƯỜNG, THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN........................................................................33

III.1- HIỆN TRẠNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THÔNG THƯỜNG, THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN....................................... 33

III.2- ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC - CHẾ BIẾN KHOÁNG 

SẢN TỈNH BÌNH THUẬN...................................................................................................41

III.3- ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG - KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG............................................................44

III.4- HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

BÌNH THUẬN...................................................................................................................... 47

III.5- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC QUY HOẠCH TRƯỚC...............51

CHƯƠNG IV...............................................................................................................................................................59

DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT, THAN BÙN TỈNH BÌNH THUẬN......59

IV.1- CƠ SỞ TÀI LIỆU TÍNH DỰ BÁO NHU CẦU.......................................................... 59

IV.2- DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT VÀ THAN BÙN 

TRONG KỲ QUY HOẠCH................................................................................................. 59

CHƯƠNG V.................................................................................................................................................................63

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT, THAN BÙN TỈNH 

BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030..............................................63

V.1- QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH....................................................................................... 63

V.2- MỤC TIÊU QUY HOẠCH........................................................................................... 64

V.3- PHÂN VÙNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN............................................................65

V.4- QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT, THAN 

BÙN...................................................................................................................................... 68

V.5 – ĐỊNH HƯỚNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTT................................ 100

V.6 - CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.................................................................................101

V.7- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.............................................................................................103

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.......................................................................................................................................106

SẢN PHẨM GIAO NỘP..........................................................................................................................................108

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: