Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Công ty TNHH Panlof VinaDưới sự chỉ đạo và khuyết khích của nhà trường, sinh viên chúng em đã có điều kiện được đi thực tập thực tế tại các công ty. Qua một thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Panlof Vina, em đã bước đầu hiểu được hoạt động kinh doanh cũng như sơ bộ về tình hình nhân sự của Công ty TNHH Panlof Vina. Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 phần:

Phần I: Giới thiệu khái quát chung về đơn vị thực tập

Phần II: Phân tích nội dung thực tập

Phần III: Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệpNỘI DUNG:


DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ.............................................................................2

LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................3

I ) GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.........................1

1.1. Tổng quan về Công Ty TNHH Panlof Vina.............................................................1

1.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty...............................1

1.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty................................................................2

1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.....................2

II ) PHÂN TÍCH VỀ NỘI DUNG THỰC TẬP..........................................................8

2.1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Công ty trong 3 năm 2018 – 2020............8

2.2 . Phân tích tình hình cơ cấu lao động của Công ty trong 3 năm..............................15

2.3. Phân tích tình hình tiêu thụ và marketing của Công ty..........................................16

2.3.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty.....................................................16

2.3.2. Tình hình marketing của Công ty.................................................................19

2.4. Phân tích công tác tiền lương người lao động của Công ty TNHH Panlof Vina....22

III) ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP................28

3.1 Đánh giá chung......................................................................................................28

3.1.1 Ưu điểm...........................................................................................................28

3.1.2. Nhược điểm....................................................................................................29

3.2. Hướng lựa chọn đề tài tốt nghiệp..........................................................................30

KẾT LUẬN......................................................................................................................32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...LINK DOWNLOADDưới sự chỉ đạo và khuyết khích của nhà trường, sinh viên chúng em đã có điều kiện được đi thực tập thực tế tại các công ty. Qua một thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Panlof Vina, em đã bước đầu hiểu được hoạt động kinh doanh cũng như sơ bộ về tình hình nhân sự của Công ty TNHH Panlof Vina. Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 phần:

Phần I: Giới thiệu khái quát chung về đơn vị thực tập

Phần II: Phân tích nội dung thực tập

Phần III: Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệpNỘI DUNG:


DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ.............................................................................2

LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................3

I ) GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.........................1

1.1. Tổng quan về Công Ty TNHH Panlof Vina.............................................................1

1.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty...............................1

1.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty................................................................2

1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.....................2

II ) PHÂN TÍCH VỀ NỘI DUNG THỰC TẬP..........................................................8

2.1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Công ty trong 3 năm 2018 – 2020............8

2.2 . Phân tích tình hình cơ cấu lao động của Công ty trong 3 năm..............................15

2.3. Phân tích tình hình tiêu thụ và marketing của Công ty..........................................16

2.3.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty.....................................................16

2.3.2. Tình hình marketing của Công ty.................................................................19

2.4. Phân tích công tác tiền lương người lao động của Công ty TNHH Panlof Vina....22

III) ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP................28

3.1 Đánh giá chung......................................................................................................28

3.1.1 Ưu điểm...........................................................................................................28

3.1.2. Nhược điểm....................................................................................................29

3.2. Hướng lựa chọn đề tài tốt nghiệp..........................................................................30

KẾT LUẬN......................................................................................................................32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: