BÁO CÁO - TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM (Huỳnh Thị Nghi)BÁO CÁO - TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM (Huỳnh Thị Nghi)


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU  .............................................................................................................  viii

1.  Lý do chọn đề tài  ...............................................................................................  viii

2.  Mục tiêu nghiên cứu  ..........................................................................................  viii

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  .....................................................................  viii

4.  Phương pháp nghiên cứu  ..................................................................................... ix

5.  Bố cục báo cáo .................................................................................................... ix

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM  .........  1

1.1  Thông tin chung về công ty TNHH Cummings Việt Nam  ................................  1

1.2  Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Cummings Việt Nam  ..  1

1.2.1  Quá trình hình thành  ....................................................................................  1

1.2.2  Quá trình phát triển  .....................................................................................  1

1.3  Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Cummings Việt Nam  ..................  2

1.3.1  Chức năng ...................................................................................................  2

1.3.2  Nhiệm vụ  .....................................................................................................  2

1.4  Cơ  cấu  tổ  chức  kinh  doanh  và  quản  lý  của  công  ty  TNHH  Cummings  Việt 

Nam  3

1.4.1  Cơ cấu tổ chức kinh doanh  ..........................................................................  3

1.4.2  Cơ cấu tổ chức quản lí  .................................................................................  3

1.5  Tình hình và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Cummings Việt Nam.....  4

1.6  Định hướng phát triển của công ty TNHH Cummings Việt Nam  .....................  7

TÓM TẮT CHƯƠNG 1  ...............................................................................................  7 

v

CHƯƠNG 2:  TỔ  CHỨC  THỰC  HIỆN  HỢP  ĐỒNG  NHẬP  KHẨU  MÁY  PHÁT 

ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM..............................................  8

2.1  Quy trình nhập khẩu máy phát điện tại công ty TNHH Cummings Việt Nam  .  8

2.1.1  Khái quát về  quy trình tổ  chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy phát 

điện tại công ty TNHH Cummings Việt Nam  ..........................................................  8

2.1.2  Giới thiệu quy trình tổ  chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy phát điện 

của công ty TNHH Cummings Việt Nam...............................................................  10

2.2  Đánh giá công tác tổ  chức thực hiện quy trình nhập khẩu máy phát điện tại 

công ty TNHH Cummings Việt Nam ........................................................................  17

2.2.1  Ưu điểm  .....................................................................................................  17

2.2.2  Hạn chế và nguyên nhân  ...........................................................................  17

TÓM TẮT CHƯƠNG 2  .............................................................................................  18

CHƯƠNG 3:  ĐỀ  XUẤT  CÁC  GIẢI  PHÁP  ĐỂ  GÓP  PHẦN  PHÁT  TRIỂN  QUY 

TRÌNH  TỔ  CHỨC  THỰC  HIỆN  HỢP  ĐỒNG  NHẬP  KHẨU  MÁY  PHÁT  ĐIỆN 

CỦA CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM  ....................................................  19

3.1  Lựa chọn đối tác và khách hàng ......................................................................  19

3.2  Công  tác  quản  lý  doanh  nghiệp  và  Tổ  chức  quy  trình  nhập  khẩu  chuyên 

nghiệp và hợp lý  .........................................................................................................  19

TÓM TẮT CHƯƠNG 3  .............................................................................................  19

KẾT LUẬN  ...................................................................................................................  20

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................................................  21

PHỤ  LỤC: BỘ  CHỨNG TỪ  NHẬP KHẨU MÁY PHÁT ĐIỆN TỪ  TRUNG QUỐC

.......................................................................................................................................  22

Hợp đồng  ....................................................................................................................  22

Hóa đơn thương mại  ...................................................................................................  23

Phiếu đóng gói  ............................................................................................................  24

Vận đơn đường biển  ...................................................................................................  25

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu  ......................................................................................  27

Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan  ............................  31

Giấy đề nghị thanh toán và hóa đơn giá trị gia tăng của công ty giao nhận  ....LINK DOWNLOADBÁO CÁO - TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM (Huỳnh Thị Nghi)


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU  .............................................................................................................  viii

1.  Lý do chọn đề tài  ...............................................................................................  viii

2.  Mục tiêu nghiên cứu  ..........................................................................................  viii

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  .....................................................................  viii

4.  Phương pháp nghiên cứu  ..................................................................................... ix

5.  Bố cục báo cáo .................................................................................................... ix

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM  .........  1

1.1  Thông tin chung về công ty TNHH Cummings Việt Nam  ................................  1

1.2  Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Cummings Việt Nam  ..  1

1.2.1  Quá trình hình thành  ....................................................................................  1

1.2.2  Quá trình phát triển  .....................................................................................  1

1.3  Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Cummings Việt Nam  ..................  2

1.3.1  Chức năng ...................................................................................................  2

1.3.2  Nhiệm vụ  .....................................................................................................  2

1.4  Cơ  cấu  tổ  chức  kinh  doanh  và  quản  lý  của  công  ty  TNHH  Cummings  Việt 

Nam  3

1.4.1  Cơ cấu tổ chức kinh doanh  ..........................................................................  3

1.4.2  Cơ cấu tổ chức quản lí  .................................................................................  3

1.5  Tình hình và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Cummings Việt Nam.....  4

1.6  Định hướng phát triển của công ty TNHH Cummings Việt Nam  .....................  7

TÓM TẮT CHƯƠNG 1  ...............................................................................................  7 

v

CHƯƠNG 2:  TỔ  CHỨC  THỰC  HIỆN  HỢP  ĐỒNG  NHẬP  KHẨU  MÁY  PHÁT 

ĐIỆN TẠI CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM..............................................  8

2.1  Quy trình nhập khẩu máy phát điện tại công ty TNHH Cummings Việt Nam  .  8

2.1.1  Khái quát về  quy trình tổ  chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy phát 

điện tại công ty TNHH Cummings Việt Nam  ..........................................................  8

2.1.2  Giới thiệu quy trình tổ  chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy phát điện 

của công ty TNHH Cummings Việt Nam...............................................................  10

2.2  Đánh giá công tác tổ  chức thực hiện quy trình nhập khẩu máy phát điện tại 

công ty TNHH Cummings Việt Nam ........................................................................  17

2.2.1  Ưu điểm  .....................................................................................................  17

2.2.2  Hạn chế và nguyên nhân  ...........................................................................  17

TÓM TẮT CHƯƠNG 2  .............................................................................................  18

CHƯƠNG 3:  ĐỀ  XUẤT  CÁC  GIẢI  PHÁP  ĐỂ  GÓP  PHẦN  PHÁT  TRIỂN  QUY 

TRÌNH  TỔ  CHỨC  THỰC  HIỆN  HỢP  ĐỒNG  NHẬP  KHẨU  MÁY  PHÁT  ĐIỆN 

CỦA CÔNG TY TNHH CUMMINGS VIỆT NAM  ....................................................  19

3.1  Lựa chọn đối tác và khách hàng ......................................................................  19

3.2  Công  tác  quản  lý  doanh  nghiệp  và  Tổ  chức  quy  trình  nhập  khẩu  chuyên 

nghiệp và hợp lý  .........................................................................................................  19

TÓM TẮT CHƯƠNG 3  .............................................................................................  19

KẾT LUẬN  ...................................................................................................................  20

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................................................  21

PHỤ  LỤC: BỘ  CHỨNG TỪ  NHẬP KHẨU MÁY PHÁT ĐIỆN TỪ  TRUNG QUỐC

.......................................................................................................................................  22

Hợp đồng  ....................................................................................................................  22

Hóa đơn thương mại  ...................................................................................................  23

Phiếu đóng gói  ............................................................................................................  24

Vận đơn đường biển  ...................................................................................................  25

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu  ......................................................................................  27

Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan  ............................  31

Giấy đề nghị thanh toán và hóa đơn giá trị gia tăng của công ty giao nhận  ....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: