Các nhân tố ảnh hưởng tới tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế, nghiên cứu tại chi cục thuế quận 11 Full (Nguyễn Lê Phước Anh)1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Bài nghiên cứu này kiểm định mối quan hệgiữa nhận thức vềtính công bằng thuế, hiểu biết thuếcủa người nộp thuếTNCN với tính tuân thủthuế  (Nghiên cứu tại chi cục Thuếquận 11). Cụ thể: 

  Kiểm định mối quan hệgiữa hiểu biết thuếvà tính tuân thủ  thuếcủa người nộp thuếTNCN. 

 Kiểm định mối quan hệgiữa nhận thức vềtính công bằng thuếvà tính tuân thủ thuếcủa người nộp thuếTNCN. 

 Kiểm định mối quan hệgiữa hiểu biết thuếvà nhận thức vềtính công bằng thuếcủa người nộp thuế TNCN.

Từ đó luận văn hướng đến mục tiêu: 

  Nhận  diện  và  định  lượng  nhân  tố  nào  tác  động  tới  tính  tuân  thủ  thuếTNCN.

  Đưa ra những khuyến nghị  cơ bản nhằm thúc đẩy người nộp thuế  TNCN tuân thủthuếtốt hơn.NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................ 1

1.1 Giới thiệu đềtài ................................................................................................. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................ 2

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 2

1.5 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 3

1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài............................................................................... 4

1.7 Bốcục đề tài...................................................................................................... 4

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................. 6

2.1 Tổng quan vềthuế thu nhập cá nhân ................................................................. 6

2.1.1 Định nghĩa................................................................................................... 6

2.1.2 Đặc điểm ...................................................................................................... 6

2.1.3 Vai trò .......................................................................................................... 7

2.2 Hiểu biết thuế..................................................................................................... 9

2.3 Nhận thức vềtính công bằng thuế................................................................... 10

2.4 Tuân thủ thuế................................................................................................... 12

2.5 Hiểu biết thuếvà nhận thức vềtính công bằng thuế....................................... 13

2.6 Hiểu biết thuếvà tính tuân thủ thuế................................................................. 14

2.7 Nhận thức vềtính công bằng thuếvà tính tuân thủ thuế................................. 14

2.8 Mô hình nghiên cứu đềnghị............................................................................ 15

2.9 Các nghiên cứu liên quan đến đềtài nghiên cứu ............................................. 17 

2.9.1 Nghiên cứu trong nước .............................................................................. 17

2.9.2 Nghiên cứu nước ngoài ............................................................................. 18

Kết luận chƣơng 2................................................................................................... 19

CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TUÂN THỦ THUẾTHU NHẬP CÁ NHÂN TẠI 

CHI CỤC THUẾ QUẬN 11................................................................................... 20

3.1 Đặc điểm kinh tế- xã hội quận 11 ................................................................... 20

3.1.1 Vị trí địa lý................................................................................................ 20

3.1.2 Kinh tế- xã hội .......................................................................................... 20

3.2 Thực trạng quản lý tuân thủthuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11................ 21

3.2.1. Sơ đồtổ chức bộmáy Chi cục Thuếquận 11 .......................................... 21

3.2.2 Tình hình sốthu thuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11 ........................... 22

3.2.3 Thực trạng quản lý tuân thủ thuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11 ......... 23

3.2.3.1 Cơ chếquản lý thuế............................................................................ 23

3.2.3.2 Thực trạng cơ sởpháp lý cho quản lý thuế......................................... 23

3.2.3.3 Thực trạng nội dung quản lý thuế....................................................... 24

3.3 Đánh giá quá trình quản lý tuân thủthuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11 ... 27

3.3.1 Thuận lợi ................................................................................................... 27

3.3.2 Hạn chế...................................................................................................... 28

3.3.2.1 Vềhiểu biết của người nộp thuế......................................................... 28

3.3.2.2 Vềnhận thức của người nộp thuế đối với sự công bằng thuế............ 29

Kết luận chƣơng 3................................................................................................... 30

CHƢƠNG 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦTHUẾTNCN ...................................... 32

4. 1. Mô hình nghiên cứu giảthuyết và mô hình nghiên cứu đềnghị................... 32

4.1.1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủthuế TNCN

............................................................................................................................ 32

4.1.2. Các giảthuyết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế

TNCN................................................................................................................. 32

4.1.3 Nguồn dữ liệu ............................................................................................ 32

4.1.3.1 Dữ liệu sơ cấp ..................................................................................... 33 

4.1.3.2 Dữ liệu thứcấp .................................................................................... 33

4.2. Thiết kếnghiên cứu ........................................................................................ 33

4.2.1 Nghiên cứu định tính ................................................................................. 35

4.2.2 Nghiên cứu định lượng .............................................................................. 36

4.2.2.1 Mẫu nghiên cứu .................................................................................. 36

4.2.2.2 Thiết kếbảng câu hỏi .......................................................................... 37

4.2.2.3 Phương pháp phân tích dữ liệu ........................................................... 37

4.3 Xây dựng thang đo........................................................................................... 38

4.4 Kết quảnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tính tuân thủ thuế TNCN tại 

Chi cục Thuếquận 11 ............................................................................................ 40

4.4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu ......................................................................... 40

4.4.2 Kết quả đánh giá thang đo ......................................................................... 42

4.4.2.1. Hệsố tin cậy Cronbach’s Alpha –các nhân tố ảnh hưởng tính tuân 

thủ ThuếTNCN .............................................................................................. 42

4.4.2.1. Hệsố tin cậy Cronbach’s Alpha -Tính tuân thủThuếTNCN ........... 44

4.4.3 Kết quảphân tích nhân tốkhám phá EFA các nhân tố ảnh hưởng đến tính 

tuân thủthuếTNCN ........................................................................................... 45

4.4.3.1 Thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuếTNCN ........ 45

4.4.3.2 Thang đo tính tuân thủ thuếTNCN .................................................... 48

4.4.4 Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính tuân thủthuếTNCN tại 

Chi cục thuế Quận 11 hiệu chỉnh ....................................................................... 50

4.5 Mô hình hồi quy ............................................................................................... 51

4.6 Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính đến các nhân tố ảnh hưởng tới 

tính tuân thủ thuếcủa người nộp thuế................................................................... 53

4.6.1 Giới tính của người nộp thuế..................................................................... 54

4.6.2 Độ tuổi của người nộp thuế....................................................................... 55

4.6.3 Bằng cấp của người nộp thuế.................................................................... 56

4.6.4 Nguồn thu nhập chịu thuếTNCN ............................................................. 56

Kết luận chƣơng 4................................................................................................... 58 

CHƢƠNG 5: NHẬN XÉT KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ

KHUYẾN NGHỊ NHẰM TĂNG TÍNH TUÂN THỦ THUẾTNCN TẠI CHI 

CỤC THUẾ QUẬN 11 ............................................................................................ 60

5.1 Nhận xét kết quả.............................................................................................. 60

5.2 Khuyến nghị..................................................................................................... 61

5.3 Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................ 64

Kết luận chƣơng 5................................................................................................... 65

KẾT LUẬN .............................................................................................................. 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Bài nghiên cứu này kiểm định mối quan hệgiữa nhận thức vềtính công bằng thuế, hiểu biết thuếcủa người nộp thuếTNCN với tính tuân thủthuế  (Nghiên cứu tại chi cục Thuếquận 11). Cụ thể: 

  Kiểm định mối quan hệgiữa hiểu biết thuếvà tính tuân thủ  thuếcủa người nộp thuếTNCN. 

 Kiểm định mối quan hệgiữa nhận thức vềtính công bằng thuếvà tính tuân thủ thuếcủa người nộp thuếTNCN. 

 Kiểm định mối quan hệgiữa hiểu biết thuếvà nhận thức vềtính công bằng thuếcủa người nộp thuế TNCN.

Từ đó luận văn hướng đến mục tiêu: 

  Nhận  diện  và  định  lượng  nhân  tố  nào  tác  động  tới  tính  tuân  thủ  thuếTNCN.

  Đưa ra những khuyến nghị  cơ bản nhằm thúc đẩy người nộp thuế  TNCN tuân thủthuếtốt hơn.NỘI DUNG:


CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................ 1

1.1 Giới thiệu đềtài ................................................................................................. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2

1.3 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................ 2

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 2

1.5 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 3

1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài............................................................................... 4

1.7 Bốcục đề tài...................................................................................................... 4

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................. 6

2.1 Tổng quan vềthuế thu nhập cá nhân ................................................................. 6

2.1.1 Định nghĩa................................................................................................... 6

2.1.2 Đặc điểm ...................................................................................................... 6

2.1.3 Vai trò .......................................................................................................... 7

2.2 Hiểu biết thuế..................................................................................................... 9

2.3 Nhận thức vềtính công bằng thuế................................................................... 10

2.4 Tuân thủ thuế................................................................................................... 12

2.5 Hiểu biết thuếvà nhận thức vềtính công bằng thuế....................................... 13

2.6 Hiểu biết thuếvà tính tuân thủ thuế................................................................. 14

2.7 Nhận thức vềtính công bằng thuếvà tính tuân thủ thuế................................. 14

2.8 Mô hình nghiên cứu đềnghị............................................................................ 15

2.9 Các nghiên cứu liên quan đến đềtài nghiên cứu ............................................. 17 

2.9.1 Nghiên cứu trong nước .............................................................................. 17

2.9.2 Nghiên cứu nước ngoài ............................................................................. 18

Kết luận chƣơng 2................................................................................................... 19

CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TUÂN THỦ THUẾTHU NHẬP CÁ NHÂN TẠI 

CHI CỤC THUẾ QUẬN 11................................................................................... 20

3.1 Đặc điểm kinh tế- xã hội quận 11 ................................................................... 20

3.1.1 Vị trí địa lý................................................................................................ 20

3.1.2 Kinh tế- xã hội .......................................................................................... 20

3.2 Thực trạng quản lý tuân thủthuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11................ 21

3.2.1. Sơ đồtổ chức bộmáy Chi cục Thuếquận 11 .......................................... 21

3.2.2 Tình hình sốthu thuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11 ........................... 22

3.2.3 Thực trạng quản lý tuân thủ thuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11 ......... 23

3.2.3.1 Cơ chếquản lý thuế............................................................................ 23

3.2.3.2 Thực trạng cơ sởpháp lý cho quản lý thuế......................................... 23

3.2.3.3 Thực trạng nội dung quản lý thuế....................................................... 24

3.3 Đánh giá quá trình quản lý tuân thủthuếTNCN tại Chi cục Thuếquận 11 ... 27

3.3.1 Thuận lợi ................................................................................................... 27

3.3.2 Hạn chế...................................................................................................... 28

3.3.2.1 Vềhiểu biết của người nộp thuế......................................................... 28

3.3.2.2 Vềnhận thức của người nộp thuế đối với sự công bằng thuế............ 29

Kết luận chƣơng 3................................................................................................... 30

CHƢƠNG 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦTHUẾTNCN ...................................... 32

4. 1. Mô hình nghiên cứu giảthuyết và mô hình nghiên cứu đềnghị................... 32

4.1.1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủthuế TNCN

............................................................................................................................ 32

4.1.2. Các giảthuyết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế

TNCN................................................................................................................. 32

4.1.3 Nguồn dữ liệu ............................................................................................ 32

4.1.3.1 Dữ liệu sơ cấp ..................................................................................... 33 

4.1.3.2 Dữ liệu thứcấp .................................................................................... 33

4.2. Thiết kếnghiên cứu ........................................................................................ 33

4.2.1 Nghiên cứu định tính ................................................................................. 35

4.2.2 Nghiên cứu định lượng .............................................................................. 36

4.2.2.1 Mẫu nghiên cứu .................................................................................. 36

4.2.2.2 Thiết kếbảng câu hỏi .......................................................................... 37

4.2.2.3 Phương pháp phân tích dữ liệu ........................................................... 37

4.3 Xây dựng thang đo........................................................................................... 38

4.4 Kết quảnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tính tuân thủ thuế TNCN tại 

Chi cục Thuếquận 11 ............................................................................................ 40

4.4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu ......................................................................... 40

4.4.2 Kết quả đánh giá thang đo ......................................................................... 42

4.4.2.1. Hệsố tin cậy Cronbach’s Alpha –các nhân tố ảnh hưởng tính tuân 

thủ ThuếTNCN .............................................................................................. 42

4.4.2.1. Hệsố tin cậy Cronbach’s Alpha -Tính tuân thủThuếTNCN ........... 44

4.4.3 Kết quảphân tích nhân tốkhám phá EFA các nhân tố ảnh hưởng đến tính 

tuân thủthuếTNCN ........................................................................................... 45

4.4.3.1 Thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuếTNCN ........ 45

4.4.3.2 Thang đo tính tuân thủ thuếTNCN .................................................... 48

4.4.4 Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính tuân thủthuếTNCN tại 

Chi cục thuế Quận 11 hiệu chỉnh ....................................................................... 50

4.5 Mô hình hồi quy ............................................................................................... 51

4.6 Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính đến các nhân tố ảnh hưởng tới 

tính tuân thủ thuếcủa người nộp thuế................................................................... 53

4.6.1 Giới tính của người nộp thuế..................................................................... 54

4.6.2 Độ tuổi của người nộp thuế....................................................................... 55

4.6.3 Bằng cấp của người nộp thuế.................................................................... 56

4.6.4 Nguồn thu nhập chịu thuếTNCN ............................................................. 56

Kết luận chƣơng 4................................................................................................... 58 

CHƢƠNG 5: NHẬN XÉT KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ

KHUYẾN NGHỊ NHẰM TĂNG TÍNH TUÂN THỦ THUẾTNCN TẠI CHI 

CỤC THUẾ QUẬN 11 ............................................................................................ 60

5.1 Nhận xét kết quả.............................................................................................. 60

5.2 Khuyến nghị..................................................................................................... 61

5.3 Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................ 64

Kết luận chƣơng 5................................................................................................... 65

KẾT LUẬN .............................................................................................................. 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: