GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN NUÔI CUA LỘT - MÃ SỐ MĐ06 NGHỀ NUÔI CUA BIỂN - Trình độ Sơ cấp nghề (Thái Thanh Bình)Giáo trình MĐ 06 là tài liệu hướng dẫn giáo viên tổ chức việc dạy học từng bài trong chương trình dạy nghề Nuôi cua biển  trình độ sơ cấp. Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức các bài dạy  một cách hợp lý. Giáo viên vẫn có thể thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế khi tiến hành thực hiện các bài dạy.   Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 72 giờ và bao gồm 06 bài:


Bài mở đầu

Bài 1. Giới thiệu quá trình lột xác và tái sinh của cua

Bài 2. chọn và chuẩn bị nơi nuôi

Bài 3. Chọn, thả và kích thích cua lột

Bài 4. Chăm sóc và quản lý

Bài 5. Thu hoạch


NỘI DUNG:


LỜI GIỚI THIỆU  ...........................................................................................  1

MỤC LỤC  .......................................................................................................  3

CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN, CHƢ ̃  VIÊ

́

T TĂ

́

T  ..............................  4

MÔ ĐUN: NUÔI CUA LỘT  ..........................................................................  5

Bài mở đầu  ......................................................................................................  6

1. Tầm quan trọng của mô đun  ......................................................................  6

2. Nội dung chương trình mô đun  .................................................................  6

Bài 1: Giới thiệu quá trình lột xác và tái sinh của cua biển..........................  8

1. Quá trình lột xác  .......................................................................................  8

2. Quá trình tái sinh ......................................................................................  9

Bài 2: Chọn và chuẩn bị nơi nuôi.................................................................  10

1. Chọn và chuẩn bị ao nuôi  ........................................................................  10

2. Chọn và chuẩn bè , hộp nuôi cua  .............................................................  16

Bài 3: Chọn, thả cua và kích thích cua lột  ...................................................  19

1. Chọn cua và thả nuôi...............................................................................  19

2. Kích thích cua lột xác .............................................................................  27

Bài 4: Chăm sóc và quản lý  ..........................................................................  28

1. Cho cua ăn  ..............................................................................................  28

2. Kiểm tra cua ...........................................................................................  29

3. Kiểm tra môi trường ...............................................................................  32

4. Thay nước ao  ..........................................................................................  33

Bài 5: Thu hoạch cua  ....................................................................................  35

1. Xác định thời điểm thu cua  .....................................................................  35

2. Chuẩn bị dụng cụ  ....................................................................................  35

3. Thu cua từ ao lên giai  ..............................................................................  36

4. Thu hoạch cua trong giai  .........................................................................  36

5. Thu hoạch cua trong hộp  .........................................................................  37

HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN  ..LINK DOWNLOADGiáo trình MĐ 06 là tài liệu hướng dẫn giáo viên tổ chức việc dạy học từng bài trong chương trình dạy nghề Nuôi cua biển  trình độ sơ cấp. Các thông tin trong giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức các bài dạy  một cách hợp lý. Giáo viên vẫn có thể thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế khi tiến hành thực hiện các bài dạy.   Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 72 giờ và bao gồm 06 bài:


Bài mở đầu

Bài 1. Giới thiệu quá trình lột xác và tái sinh của cua

Bài 2. chọn và chuẩn bị nơi nuôi

Bài 3. Chọn, thả và kích thích cua lột

Bài 4. Chăm sóc và quản lý

Bài 5. Thu hoạch


NỘI DUNG:


LỜI GIỚI THIỆU  ...........................................................................................  1

MỤC LỤC  .......................................................................................................  3

CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN, CHƢ ̃  VIÊ

́

T TĂ

́

T  ..............................  4

MÔ ĐUN: NUÔI CUA LỘT  ..........................................................................  5

Bài mở đầu  ......................................................................................................  6

1. Tầm quan trọng của mô đun  ......................................................................  6

2. Nội dung chương trình mô đun  .................................................................  6

Bài 1: Giới thiệu quá trình lột xác và tái sinh của cua biển..........................  8

1. Quá trình lột xác  .......................................................................................  8

2. Quá trình tái sinh ......................................................................................  9

Bài 2: Chọn và chuẩn bị nơi nuôi.................................................................  10

1. Chọn và chuẩn bị ao nuôi  ........................................................................  10

2. Chọn và chuẩn bè , hộp nuôi cua  .............................................................  16

Bài 3: Chọn, thả cua và kích thích cua lột  ...................................................  19

1. Chọn cua và thả nuôi...............................................................................  19

2. Kích thích cua lột xác .............................................................................  27

Bài 4: Chăm sóc và quản lý  ..........................................................................  28

1. Cho cua ăn  ..............................................................................................  28

2. Kiểm tra cua ...........................................................................................  29

3. Kiểm tra môi trường ...............................................................................  32

4. Thay nước ao  ..........................................................................................  33

Bài 5: Thu hoạch cua  ....................................................................................  35

1. Xác định thời điểm thu cua  .....................................................................  35

2. Chuẩn bị dụng cụ  ....................................................................................  35

3. Thu cua từ ao lên giai  ..............................................................................  36

4. Thu hoạch cua trong giai  .........................................................................  36

5. Thu hoạch cua trong hộp  .........................................................................  37

HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN  ..LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: