GIÁO TRÌNH - QUẢN TRỊ MARKETING DỊCH VỤ (Nguyễn Thượng Thái)Tài liệu gồm 10 Chương, đề cập đến các nội dung : Khái quát về Marketing dịch vụ; Nghiên cứu về Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ; Sản phẩm trong Marketing dịch vụ; Quản lý quá trình giao tiếp với khách hàng; Chất lượng dịch vụ; Quản lý con người trong marketing dịch vụ; Khả năng tiếp cận dịch vụ; Định giá dịch vụ; Xúc tiến trong Marketing dịch vụ; Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông.LINK DOWNLOADTài liệu gồm 10 Chương, đề cập đến các nội dung : Khái quát về Marketing dịch vụ; Nghiên cứu về Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ; Sản phẩm trong Marketing dịch vụ; Quản lý quá trình giao tiếp với khách hàng; Chất lượng dịch vụ; Quản lý con người trong marketing dịch vụ; Khả năng tiếp cận dịch vụ; Định giá dịch vụ; Xúc tiến trong Marketing dịch vụ; Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: