Nghiên cứu cải tiến thiết kế, đánh giá độ chính xác gia công bánh răng và biên soạn tài liệu giảng dạy thực hành trên máy phay lăn răng CNC (Đoàn Trường Giang)2.  Nội dung thuyết minh, tính toán

  Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết của máy phay lăn răng

  Tính toán lại khả năng chịu tải của cụm gá phôi, cụm trục dao, khối lượng đối trọng

  Cải tiến một số bộ phận cho máy phay lăn răng CNC

  Chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh

  Kiểm tra và đánh giá độ chính xác gia công của máy phay lăn răng CNC

  Cải tiến thiết kế cụm trục gá phôi và cụm trục dao

  Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng, giảng dạy thực hành trên máy phay lăn răng 

CNC 

3.  Các bản vẽ:

- Tập bản vẽ chi tiết

- Tập bản vẽ lắp cụm gá phôi, cụm trục dao

4.  Chế tạo bánh răng thẳng, bánh răng nghiêng bằng máy phay lăn răng CNC


NỘI DUNG:


NỘI DUNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN  ....................................................................................................  8

1.1. GIỚI THIỆU  ...............................................................................................................................................  8

1.2. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ MÁY PHAY LĂN RĂNG  .............................................  8

1.3. NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI  ......................................................................................................  11

1.4. NGHIÊN CỨU Ở TRONG NƯỚC ..........................................................................................................  12

1.5. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  ............................................................................................................  13

1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN  .............................................................................  14

1.7. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI  ..............................................................................................  14

1.8. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  ..........................................................................................  14

1.9. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .............................................................................................................  15

NỘI DUNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÁY PHAY LĂN RĂNG ..........................................................  16

NỘI DUNG 3: TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU TẢI  .....................................................................................  19

3.1. TÍNH TOÁN TẢI VÀ CHUYỂN VỊ CỦA CỤM GÁ PHÔI CŨ VÀ MỚI .............................................  19

3.2. TÍNH TOÁN TẢI VÀ CHUYỂN VỊ CỦA CỤM DAO  ...........................................................................  21

3.3.  TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỐI TRỌNG  ........................................................................................  24

3.4. MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG TỪNG CỤM MÁY  ...............................................................................  26

NỘI DUNG 4: CẢI TIẾN MỘT SỐ BỘ PHẬN CHO MÁY PHAY LĂN RĂNG CNC  ...............................  29

4.1. CẢI TIẾN BẢNG ĐIỀU KHIỂN TAY  ....................................................................................................  29

4.2. CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN  ..........................................................................................  30

4.3. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÔI TRƠN, TƯỚI NGUỘI  ...............................................................................  31

NỘI DUNG 5: CHẠY THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH .............................................................................  32

5.1. CHẠY THỬ NGHIỆM PHAY BÁNH RĂNG ........................................................................................  32

5.2. HIỆU CHỈNH MÁY VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG VÀ CHẠY THỬ NGHIỆM 

PHAY BÁNH RĂNG  ......................................................................................................................................  32

NỘI DUNG 6: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ  .....................................................................................................  34

NỘI DUNG 7: THIẾT KẾ CẢI TIẾN CỤM GÁ PHÔI, CỤM TRỤC DAO  .................................................  40

7.1. THIẾT KẾ CẢI TIẾN CỤM GÁ PHÔI  ....................................................................................................  40

7.2. THIẾT KẾ CẢI TIẾN CỤM TRỤC DAO ...............................................................................................  41

NỘI DUNG 8: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY  ...............................................................................................  42

NỘI DUNG 9: BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG 

CNC  ......................................................................................................................................................................  76 

7

9.1. BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DÀNH HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  ................................................  76

9.2. BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DÀNH HỌC VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC  ...................................................  88

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ..............................................................................................  109

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)2.  Nội dung thuyết minh, tính toán

  Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết của máy phay lăn răng

  Tính toán lại khả năng chịu tải của cụm gá phôi, cụm trục dao, khối lượng đối trọng

  Cải tiến một số bộ phận cho máy phay lăn răng CNC

  Chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh

  Kiểm tra và đánh giá độ chính xác gia công của máy phay lăn răng CNC

  Cải tiến thiết kế cụm trục gá phôi và cụm trục dao

  Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng, giảng dạy thực hành trên máy phay lăn răng 

CNC 

3.  Các bản vẽ:

- Tập bản vẽ chi tiết

- Tập bản vẽ lắp cụm gá phôi, cụm trục dao

4.  Chế tạo bánh răng thẳng, bánh răng nghiêng bằng máy phay lăn răng CNC


NỘI DUNG:


NỘI DUNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN  ....................................................................................................  8

1.1. GIỚI THIỆU  ...............................................................................................................................................  8

1.2. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ MÁY PHAY LĂN RĂNG  .............................................  8

1.3. NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI  ......................................................................................................  11

1.4. NGHIÊN CỨU Ở TRONG NƯỚC ..........................................................................................................  12

1.5. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  ............................................................................................................  13

1.6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN  .............................................................................  14

1.7. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI  ..............................................................................................  14

1.8. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  ..........................................................................................  14

1.9. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  .............................................................................................................  15

NỘI DUNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÁY PHAY LĂN RĂNG ..........................................................  16

NỘI DUNG 3: TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU TẢI  .....................................................................................  19

3.1. TÍNH TOÁN TẢI VÀ CHUYỂN VỊ CỦA CỤM GÁ PHÔI CŨ VÀ MỚI .............................................  19

3.2. TÍNH TOÁN TẢI VÀ CHUYỂN VỊ CỦA CỤM DAO  ...........................................................................  21

3.3.  TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỐI TRỌNG  ........................................................................................  24

3.4. MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG TỪNG CỤM MÁY  ...............................................................................  26

NỘI DUNG 4: CẢI TIẾN MỘT SỐ BỘ PHẬN CHO MÁY PHAY LĂN RĂNG CNC  ...............................  29

4.1. CẢI TIẾN BẢNG ĐIỀU KHIỂN TAY  ....................................................................................................  29

4.2. CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN  ..........................................................................................  30

4.3. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÔI TRƠN, TƯỚI NGUỘI  ...............................................................................  31

NỘI DUNG 5: CHẠY THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH .............................................................................  32

5.1. CHẠY THỬ NGHIỆM PHAY BÁNH RĂNG ........................................................................................  32

5.2. HIỆU CHỈNH MÁY VÀ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG VÀ CHẠY THỬ NGHIỆM 

PHAY BÁNH RĂNG  ......................................................................................................................................  32

NỘI DUNG 6: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ  .....................................................................................................  34

NỘI DUNG 7: THIẾT KẾ CẢI TIẾN CỤM GÁ PHÔI, CỤM TRỤC DAO  .................................................  40

7.1. THIẾT KẾ CẢI TIẾN CỤM GÁ PHÔI  ....................................................................................................  40

7.2. THIẾT KẾ CẢI TIẾN CỤM TRỤC DAO ...............................................................................................  41

NỘI DUNG 8: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY  ...............................................................................................  42

NỘI DUNG 9: BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG 

CNC  ......................................................................................................................................................................  76 

7

9.1. BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DÀNH HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  ................................................  76

9.2. BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DÀNH HỌC VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC  ...................................................  88

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ..............................................................................................  109

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: