Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống cấp phôi tự động dập liên hoàn gia công kim loại tấm3. Mục tiêu đề tài:

  Nghiên cứu, tính toán, thiết kế kết cấu cơ  hí;

  Thiết kế hệ thống điều khiển;

  Thiết kế kết cấu hệ thống cấp phôi tự động;

  Lập quy trình công nghệ chế t o;

  Chế t o chi tiết, lắp ráp và vận hành hệ thống;

  Hướng dẫn sử dụng, bảo trì.

4. Kết quả dự kiến 

  Thuyết minh về thiết kế và chế t o;

  Xây dựng được bộ bản vẽ chế t o cơ  hí, bản vẽ hệ thống điều khiển;

  Chế t o mô hình thực, hệ thống điều khiển cho mô hìnhNỘI DUNG:


CH  NG 1. T NG QU N V  H  TH NG CẤP PH I T  Đ NG  ..............  12

1.1 Lịch sử nghiên cứu  .....................................................................................  12

1.2 Mục ti u đề tài  ............................................................................................  14

1.3 Phương pháp thực hiện  ...............................................................................  14

1.3.1 Cấp phôi thủ công  ...............................................................................  14

1.3.2 Cấp phôi tự động  .................................................................................  15

CH  NG 2. THI T    H  TH NG CẤP PH I T  Đ NG ..........................  16

2.1 Các  phương  án  thiết  kế  cụm máy  ................................................................  16

2.1.1 Cụm xả cuộn  phôi  ...............................................................................  16

2.1.2 Cụm nắn phẳng phôi  ...........................................................................  18

2.2 Lựa chọn phương án thiết  ế  ......................................................................  19

2.3 Sơ đồ nguyên lý của cụm máy ...................................................................  21

CH  NG 3. TÍNH TOÁN THI T K    T CẤU C   HÍ ..............................  23

3.1 Thiết kế hệ thống cơ  hí  .............................................................................  23

3.1.1 Kết cấu hệ thống cơ  hí  ......................................................................  23

3.1.2 Tính toán vận tốc con l n cấp phôi  .....................................................  24

3.1.3 Thiết  ế cụm xả tole  ............................................................................  25

3.1.4 Thiết  ế hệ thống  p và nắn phôi  ........................................................  28

3.1.5 Tính toán chọn động cơ.......................................................................  28

3.1.6 Con l n  ................................................................................................  31

3.1.7 Bộ truyền xích r ng  .............................................................................  32 

6

3.1.8 Bộ truyền bánh r ng  ............................................................................  34

3.1.9 Lực ép phẳng thép tấm  ........................................................................  35

3.2 Cơ cấu chấp hành  .......................................................................................  36

3.2.1 Động cơ servo  .....................................................................................  36

3.2.2 Bộ truyền xích  .....................................................................................  38

3.2.3 Bộ truyền bánh r ng  ............................................................................  39

3.2.4 Cơ cấu con l n  .....................................................................................  40

3.2.5 Xây dựng hàm truyền  ..........................................................................  40

3.3 Tính toán, thiết kế hệ thống điều khiển  ......................................................  43

3.3.1 Lựa chọn vi điều  hiển  ........................................................................  43

3.3.2 Động cơ servo  .....................................................................................  46

3.3.3 Công tắc hành trình  .............................................................................  46

3.3.4 Cảm biến quang  huếch tán  ................................................................  47

3.3.5 Khối nguồn ho t động  .........................................................................  49

3.3.6 N t ấn  ..................................................................................................  50

3.4 Tính chọn các phần tử trong hệ thống thủy lực  ..........................................  51

3.4.1 Thiết kế sơ đồ m ch thủy lực  ..............................................................  51

3.4.2 Bộ phận tác động xylanh -  pittong  ......................................................  51

3.4.3 Tính  lưu  lượng  cần  cấp  cho  xylanh  ......................................................  57

3.4.4 Chọn van cho hệ thống........................................................................  57

3.4.5 Chọn bộ làm mát và bộ lọc dầu ..........................................................  60

3.4.6 Chọn van ống nối  ................................................................................  61

CH  NG 4. T NG H P V  TÍCH H P H  TH NG  ....................................  62

4.1 Hệ thống cơ  hí  ..........................................................................................  62

4.2 Hệ thống điều khiển....................................................................................  68

4.2.1 Sơ đồ hệ thống điều khiển  ...................................................................  68 

7

4.2.2 Biểu đồ tr ng thái  ................................................................................  68

4.2.3 Lưu đồ thuật toán  ................................................................................  69

4.2.4 Đánh giá ổn định hệ thống  ..................................................................  70

4.3  ết nối m ch điện  .......................................................................................  72

4.4 Hướng dẫn vận hành  ...................................................................................  73

4.5 Hướng dẫn bảo dưỡng máy  ........................................................................  73

CH  NG 5.   T LUẬN V  Đ  XUẤT  ...........................................................  74

5.1 Kết quả đ t được  .........................................................................................  74

5.2 H n chế và hướng giải quyết  ......................................................................  74

DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO  ..............................................................  75

PHỤ LỤC ...LINK DOWNLOAD3. Mục tiêu đề tài:

  Nghiên cứu, tính toán, thiết kế kết cấu cơ  hí;

  Thiết kế hệ thống điều khiển;

  Thiết kế kết cấu hệ thống cấp phôi tự động;

  Lập quy trình công nghệ chế t o;

  Chế t o chi tiết, lắp ráp và vận hành hệ thống;

  Hướng dẫn sử dụng, bảo trì.

4. Kết quả dự kiến 

  Thuyết minh về thiết kế và chế t o;

  Xây dựng được bộ bản vẽ chế t o cơ  hí, bản vẽ hệ thống điều khiển;

  Chế t o mô hình thực, hệ thống điều khiển cho mô hìnhNỘI DUNG:


CH  NG 1. T NG QU N V  H  TH NG CẤP PH I T  Đ NG  ..............  12

1.1 Lịch sử nghiên cứu  .....................................................................................  12

1.2 Mục ti u đề tài  ............................................................................................  14

1.3 Phương pháp thực hiện  ...............................................................................  14

1.3.1 Cấp phôi thủ công  ...............................................................................  14

1.3.2 Cấp phôi tự động  .................................................................................  15

CH  NG 2. THI T    H  TH NG CẤP PH I T  Đ NG ..........................  16

2.1 Các  phương  án  thiết  kế  cụm máy  ................................................................  16

2.1.1 Cụm xả cuộn  phôi  ...............................................................................  16

2.1.2 Cụm nắn phẳng phôi  ...........................................................................  18

2.2 Lựa chọn phương án thiết  ế  ......................................................................  19

2.3 Sơ đồ nguyên lý của cụm máy ...................................................................  21

CH  NG 3. TÍNH TOÁN THI T K    T CẤU C   HÍ ..............................  23

3.1 Thiết kế hệ thống cơ  hí  .............................................................................  23

3.1.1 Kết cấu hệ thống cơ  hí  ......................................................................  23

3.1.2 Tính toán vận tốc con l n cấp phôi  .....................................................  24

3.1.3 Thiết  ế cụm xả tole  ............................................................................  25

3.1.4 Thiết  ế hệ thống  p và nắn phôi  ........................................................  28

3.1.5 Tính toán chọn động cơ.......................................................................  28

3.1.6 Con l n  ................................................................................................  31

3.1.7 Bộ truyền xích r ng  .............................................................................  32 

6

3.1.8 Bộ truyền bánh r ng  ............................................................................  34

3.1.9 Lực ép phẳng thép tấm  ........................................................................  35

3.2 Cơ cấu chấp hành  .......................................................................................  36

3.2.1 Động cơ servo  .....................................................................................  36

3.2.2 Bộ truyền xích  .....................................................................................  38

3.2.3 Bộ truyền bánh r ng  ............................................................................  39

3.2.4 Cơ cấu con l n  .....................................................................................  40

3.2.5 Xây dựng hàm truyền  ..........................................................................  40

3.3 Tính toán, thiết kế hệ thống điều khiển  ......................................................  43

3.3.1 Lựa chọn vi điều  hiển  ........................................................................  43

3.3.2 Động cơ servo  .....................................................................................  46

3.3.3 Công tắc hành trình  .............................................................................  46

3.3.4 Cảm biến quang  huếch tán  ................................................................  47

3.3.5 Khối nguồn ho t động  .........................................................................  49

3.3.6 N t ấn  ..................................................................................................  50

3.4 Tính chọn các phần tử trong hệ thống thủy lực  ..........................................  51

3.4.1 Thiết kế sơ đồ m ch thủy lực  ..............................................................  51

3.4.2 Bộ phận tác động xylanh -  pittong  ......................................................  51

3.4.3 Tính  lưu  lượng  cần  cấp  cho  xylanh  ......................................................  57

3.4.4 Chọn van cho hệ thống........................................................................  57

3.4.5 Chọn bộ làm mát và bộ lọc dầu ..........................................................  60

3.4.6 Chọn van ống nối  ................................................................................  61

CH  NG 4. T NG H P V  TÍCH H P H  TH NG  ....................................  62

4.1 Hệ thống cơ  hí  ..........................................................................................  62

4.2 Hệ thống điều khiển....................................................................................  68

4.2.1 Sơ đồ hệ thống điều khiển  ...................................................................  68 

7

4.2.2 Biểu đồ tr ng thái  ................................................................................  68

4.2.3 Lưu đồ thuật toán  ................................................................................  69

4.2.4 Đánh giá ổn định hệ thống  ..................................................................  70

4.3  ết nối m ch điện  .......................................................................................  72

4.4 Hướng dẫn vận hành  ...................................................................................  73

4.5 Hướng dẫn bảo dưỡng máy  ........................................................................  73

CH  NG 5.   T LUẬN V  Đ  XUẤT  ...........................................................  74

5.1 Kết quả đ t được  .........................................................................................  74

5.2 H n chế và hướng giải quyết  ......................................................................  74

DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO  ..............................................................  75

PHỤ LỤC ...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: