Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn gập đầu lò xo yên xe đạp MartinĐề tài được triển khai một cách khoa học qua nhiều bước thực hiện tham quan thực nghiệm, tìm hiểu cơ sở lý thuyết, tập hợp tài liệu, phát triển ý tưởng, đưa ra các giải pháp, các phương án thiết kế, tính toán , tối ưu hóa, thực hiện gia công và lắp ráp hoàn chỉnh . Bên cạnh đó nhóm cũng nghiên cứu tỉ mỉ để máy có một năng suất cao và sản phẩm đạt chất lượng tốt, đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

Cuối cùng là tiến hành chạy thử nghiệm, kiểm tra và căn chỉnh lại để đảm bảo đúng yêu cầu của đề tài. Máy uốn gập sau khi được hình thành sẽ hoàn thành công đoạn uốn gập để cho ra lò xo đạt kích thước, chất lượng, năng suất theo yêu cầu.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU  .........................................................................................  1

1.1.  Tính cấp thiết của đề tài  .................................................................................  1

1.2.  Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn:  .........................................................  1

1.3.  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  ......................................................................  2

1.4.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  .....................................................................  2

1.4.1.  Đối tượng nghiên cứu:  ............................................................................  2

1.4.2.  Phạm vi nghiên cứu:  ...............................................................................  2

1.5.  Phương pháp nghiên cứu:  ..............................................................................  2

1.5.1.  Cơ sở phương pháp luận:  ........................................................................  2

1.5.2.  Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: .....................................................  2

1.6.  Kết cấu của đồ án tốt nghiệp:  ........................................................................  2

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  .......................................  3

2.1.  Tình hình sử dụng máy uốn trên thế giới  ......................................................  3

2.1.1.  Máy uốn bằng tay:  ..................................................................................  3

2.1.2.  Máy uốn bán tự động:  .............................................................................  5

2.1.3.  Máy uốn tự động CNC: ..........................................................................  6

2.2.  Tình hình nghiên cứu trong nước  ..................................................................  6

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  .........................................................................  10

3.1.  Giới thiệu về lò xo  .......................................................................................  10

3.1.1.  Vị trí làm việc và vai trò  .......................................................................  10

3.1.2.  Phạm vi ứng dụng  .................................................................................  10

3.1.3.  Phân loại ...............................................................................................  10

3.1.4.  Vật liệu  ..................................................................................................  13 

iv

3.2.  Lò xo yên xe đạp .........................................................................................  18

3.2.1.  Vị trí làm việc và vai trò  .......................................................................  18

3.2.2.  Điều kiện làm việc  ................................................................................  19

3.2.3.  Yêu cầu cơ tính  .....................................................................................  19

3.2.4.  Vật liệu  ..................................................................................................  22

3.2.5.  Qui trình tổng quát chế tạo sản phẩm lò xo yên xe đạp  ........................  22

3.3.  Các quá trình biến dạng khi uốn  ..................................................................  24

3.4.  Công nghệ uốn  .............................................................................................  25

3.4.1.  Khái niệm  ..............................................................................................  25

3.4.2.  Phân tích lực tại tiết diện bị uốn  ...........................................................  27

3.5.  Truyền động cơ khí bằng bánh răng  ............................................................  33

3.5.1.  Khái niệm  ..............................................................................................  33

3.5.2.  Công dụng  .............................................................................................  34

3.5.3.  Phân loại ...............................................................................................  34

3.5.4.  Hệ thống truyền động bánh răng ..........................................................  35

3.5.5.  Thông số bánh răng...............................................................................  37

3.6.  Thiết bị phụ trợ  ............................................................................................  38

3.6.1.  Contactor:  ..............................................................................................  38

3.6.2.  Công tắc hành trình:  ..............................................................................  40

3.6.3.  Công tắc bàn đạp: .................................................................................  41

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ  .............................  43

4.1.  Yêu cầu của đề tài  ........................................................................................  43

4.2.  Phương hướng và giải pháp  .........................................................................  43

4.2.1.  Định vị  ..................................................................................................  44

4.2.2.  Bộ phận uốn  ..........................................................................................  45

4.3.  Lựa chọn giải pháp  ......................................................................................  46

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ  ...................................................................  47

5.1.  Cơ sở tính toán  .............................................................................................  47

5.2.  Sơ đồ nguyên lý  ...........................................................................................  50

5.3.  Tính toán, chọn động cơ  ..............................................................................  51

5.4.  Tính toán, kiểm nghiệm bánh răng  ..............................................................  53 

v

5.4.1.  Chọn vật liệu và xác định ứng suất cho phép:  ......................................  53

5.4.2.  Xác định thông số cơ bản của bộ truyền  ...............................................  54

5.4.3.  Kiểm nghiệm răng theo độ bền tiếp xúc  ...............................................  54

5.4.4.  Kiểm nghiệm răng theo độ bền uốn  ......................................................  57

5.4.5.  Kiểm nghiệm răng theo quá tải  .............................................................  58

5.5.  Tính toán các phản lực  .................................................................................  59

5.6.  Tính toán chốt Ø7  ........................................................................................  60

5.7.  Tính toán chốt Ø8  ........................................................................................  61

5.8.  Tính toán vòng gá  ........................................................................................  62

5.9.  Thiết kế mạch điều khiển.............................................................................  63

CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN 

HÌNH  .........................................................................................................................  65

6.1.  Chi tiết bánh răng ........................................................................................  65

6.1.1.  Bản vẽ chi tiết  .......................................................................................  65

6.1.2.  Bản vẽ phôi  ...........................................................................................  66

6.1.3.  Đánh số bề mặt cần gia công  ................................................................  67

6.1.4.  Qui trình công nghệ  ..............................................................................  67

6.2.  Chi tiết trục  ..................................................................................................  74

6.2.1.  Bản vẽ chi tiết  .......................................................................................  74

6.2.2.  Bản vẽ phôi  ...........................................................................................  75

6.2.3.  Đánh số bề mặt cần gia công  ................................................................  76

6.2.4.  Qui trình công nghệ  ..............................................................................  76

CHƯƠNG 7: HÌNH ẢNH VỀ MÁY UỐN GẬP ĐẦU LÒ XO YÊN XE ĐẠP  ......  80

7.1.  Hình ảnh các cụm chi tiết  ............................................................................  80

7.2.  Bản vẽ phân rã  .............................................................................................  81

7.3.  Bản vẽ lắp  ....................................................................................................  81

7.4.  Hình ảnh thực tế ..........................................................................................  82

7.5.  Video Clip  ....................................................................................................  82

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ............................................................  83

8.1.  Kết luận  ........................................................................................................  83

8.2.  Kiến nghị  .....................................................................................................  83 

vi

8.3.  Cải tiến máy uốn lò xo bước 2.....................................................................  84

8.3.1.  Hiện trạng máy uốn lò xo bước 2  .........................................................  84

8.3.2.  Đề xuất phương án cải tiến  ...................................................................  84

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Đề tài được triển khai một cách khoa học qua nhiều bước thực hiện tham quan thực nghiệm, tìm hiểu cơ sở lý thuyết, tập hợp tài liệu, phát triển ý tưởng, đưa ra các giải pháp, các phương án thiết kế, tính toán , tối ưu hóa, thực hiện gia công và lắp ráp hoàn chỉnh . Bên cạnh đó nhóm cũng nghiên cứu tỉ mỉ để máy có một năng suất cao và sản phẩm đạt chất lượng tốt, đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

Cuối cùng là tiến hành chạy thử nghiệm, kiểm tra và căn chỉnh lại để đảm bảo đúng yêu cầu của đề tài. Máy uốn gập sau khi được hình thành sẽ hoàn thành công đoạn uốn gập để cho ra lò xo đạt kích thước, chất lượng, năng suất theo yêu cầu.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU  .........................................................................................  1

1.1.  Tính cấp thiết của đề tài  .................................................................................  1

1.2.  Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn:  .........................................................  1

1.3.  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  ......................................................................  2

1.4.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  .....................................................................  2

1.4.1.  Đối tượng nghiên cứu:  ............................................................................  2

1.4.2.  Phạm vi nghiên cứu:  ...............................................................................  2

1.5.  Phương pháp nghiên cứu:  ..............................................................................  2

1.5.1.  Cơ sở phương pháp luận:  ........................................................................  2

1.5.2.  Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: .....................................................  2

1.6.  Kết cấu của đồ án tốt nghiệp:  ........................................................................  2

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  .......................................  3

2.1.  Tình hình sử dụng máy uốn trên thế giới  ......................................................  3

2.1.1.  Máy uốn bằng tay:  ..................................................................................  3

2.1.2.  Máy uốn bán tự động:  .............................................................................  5

2.1.3.  Máy uốn tự động CNC: ..........................................................................  6

2.2.  Tình hình nghiên cứu trong nước  ..................................................................  6

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  .........................................................................  10

3.1.  Giới thiệu về lò xo  .......................................................................................  10

3.1.1.  Vị trí làm việc và vai trò  .......................................................................  10

3.1.2.  Phạm vi ứng dụng  .................................................................................  10

3.1.3.  Phân loại ...............................................................................................  10

3.1.4.  Vật liệu  ..................................................................................................  13 

iv

3.2.  Lò xo yên xe đạp .........................................................................................  18

3.2.1.  Vị trí làm việc và vai trò  .......................................................................  18

3.2.2.  Điều kiện làm việc  ................................................................................  19

3.2.3.  Yêu cầu cơ tính  .....................................................................................  19

3.2.4.  Vật liệu  ..................................................................................................  22

3.2.5.  Qui trình tổng quát chế tạo sản phẩm lò xo yên xe đạp  ........................  22

3.3.  Các quá trình biến dạng khi uốn  ..................................................................  24

3.4.  Công nghệ uốn  .............................................................................................  25

3.4.1.  Khái niệm  ..............................................................................................  25

3.4.2.  Phân tích lực tại tiết diện bị uốn  ...........................................................  27

3.5.  Truyền động cơ khí bằng bánh răng  ............................................................  33

3.5.1.  Khái niệm  ..............................................................................................  33

3.5.2.  Công dụng  .............................................................................................  34

3.5.3.  Phân loại ...............................................................................................  34

3.5.4.  Hệ thống truyền động bánh răng ..........................................................  35

3.5.5.  Thông số bánh răng...............................................................................  37

3.6.  Thiết bị phụ trợ  ............................................................................................  38

3.6.1.  Contactor:  ..............................................................................................  38

3.6.2.  Công tắc hành trình:  ..............................................................................  40

3.6.3.  Công tắc bàn đạp: .................................................................................  41

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ  .............................  43

4.1.  Yêu cầu của đề tài  ........................................................................................  43

4.2.  Phương hướng và giải pháp  .........................................................................  43

4.2.1.  Định vị  ..................................................................................................  44

4.2.2.  Bộ phận uốn  ..........................................................................................  45

4.3.  Lựa chọn giải pháp  ......................................................................................  46

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ  ...................................................................  47

5.1.  Cơ sở tính toán  .............................................................................................  47

5.2.  Sơ đồ nguyên lý  ...........................................................................................  50

5.3.  Tính toán, chọn động cơ  ..............................................................................  51

5.4.  Tính toán, kiểm nghiệm bánh răng  ..............................................................  53 

v

5.4.1.  Chọn vật liệu và xác định ứng suất cho phép:  ......................................  53

5.4.2.  Xác định thông số cơ bản của bộ truyền  ...............................................  54

5.4.3.  Kiểm nghiệm răng theo độ bền tiếp xúc  ...............................................  54

5.4.4.  Kiểm nghiệm răng theo độ bền uốn  ......................................................  57

5.4.5.  Kiểm nghiệm răng theo quá tải  .............................................................  58

5.5.  Tính toán các phản lực  .................................................................................  59

5.6.  Tính toán chốt Ø7  ........................................................................................  60

5.7.  Tính toán chốt Ø8  ........................................................................................  61

5.8.  Tính toán vòng gá  ........................................................................................  62

5.9.  Thiết kế mạch điều khiển.............................................................................  63

CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN 

HÌNH  .........................................................................................................................  65

6.1.  Chi tiết bánh răng ........................................................................................  65

6.1.1.  Bản vẽ chi tiết  .......................................................................................  65

6.1.2.  Bản vẽ phôi  ...........................................................................................  66

6.1.3.  Đánh số bề mặt cần gia công  ................................................................  67

6.1.4.  Qui trình công nghệ  ..............................................................................  67

6.2.  Chi tiết trục  ..................................................................................................  74

6.2.1.  Bản vẽ chi tiết  .......................................................................................  74

6.2.2.  Bản vẽ phôi  ...........................................................................................  75

6.2.3.  Đánh số bề mặt cần gia công  ................................................................  76

6.2.4.  Qui trình công nghệ  ..............................................................................  76

CHƯƠNG 7: HÌNH ẢNH VỀ MÁY UỐN GẬP ĐẦU LÒ XO YÊN XE ĐẠP  ......  80

7.1.  Hình ảnh các cụm chi tiết  ............................................................................  80

7.2.  Bản vẽ phân rã  .............................................................................................  81

7.3.  Bản vẽ lắp  ....................................................................................................  81

7.4.  Hình ảnh thực tế ..........................................................................................  82

7.5.  Video Clip  ....................................................................................................  82

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ............................................................  83

8.1.  Kết luận  ........................................................................................................  83

8.2.  Kiến nghị  .....................................................................................................  83 

vi

8.3.  Cải tiến máy uốn lò xo bước 2.....................................................................  84

8.3.1.  Hiện trạng máy uốn lò xo bước 2  .........................................................  84

8.3.2.  Đề xuất phương án cải tiến  ...................................................................  84

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: