Nhân vật lý tưởng trong văn học lãng mạn (Khảo sát qua một số tác phẩm của V.Hugo) (Luận văn ThS. Văn học) FullMục đích nghiên cứu

Thực  hiện  luận  văn này, chúng  tôi  mong  muốn  hoàn  thành  một số  mục tiêu sau:

-  Luận văn cung cấp những kiến thức về chủ nghĩa lãng mạn, mang đến một cái nhìn toàn diện về trào lưu văn học này.

-  Mặt khác, luận văn mong muốn giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về vẻ đẹp của hình tượng nhân vật lý tưởng trong văn học lãng mạn cũng như những thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà hình tượng nhân vật này gửi gắm.

-  Thông qua luận văn này, chúng tôi muốn một lần nữa khẳng định những giá trị to lớn mà trào lưu văn học lãng mạn cùng với đại diện tiêu biểu của nó là Victor Hugo đạt được. Đồng thời, hiểu được vì sao văn học lãng mạn và V.Hugo luôn được giới nghiên cứu, phê bình cũng như bạn đọc đón nhận.

-  Luận văn cũng làm sáng tỏ những giá trị nghệ thuật của văn học lãng mạn trong việc xây dựng thành công nhân vật lý tưởng.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ..............................................................  Error! Bookmark not defined.

1. Lý do chọn đề tài  ..............................................  Error! Bookmark not defined.

2. Lịch sử vấn đề  ..................................................  Error! Bookmark not defined.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  .......................  Error! Bookmark not defined.

4. Mục đích nghiên cứu  ........................................  Error! Bookmark not defined.

5. Phương pháp nghiên cứu  ..................................  Error! Bookmark not defined.

6. Cấu trúc luận văn  .............................................  Error! Bookmark not defined.

Chương 1: Chủ nghĩa lãng mạn và quan niệm về nhân vật lý tưởng  ...........  Error! 

Bookmark not defined.

1.1. Về chủ nghĩa lãng mạn  ..............................  Error! Bookmark not defined.

1.1.1 Nguồn gốc hình thành và phát triển của chủ nghĩa lãng mạn  ......Error! 

Bookmark not defined.

1.1.2. Nguyên tắc sáng tác của chủ nghĩa lãng mạn  ...  Error! Bookmark not 

defined.

1.1.3. Đặc trưng thi pháp của chủ nghĩa lãng mạn  .....  Error! Bookmark not 

defined.

1.2. Nhân vật lý tưởng trong văn học và trong nghệ thuật lãng mạn.  ......Error! 

Bookmark not defined.

1.2.1. Nhân vật lý tưởng trong văn học  .........  Error! Bookmark not defined.

1.2.2. Nhân vật lý tưởng – khát vọng về những nhân cách đẹp hoàn thiện 

trong nghệ thuật lãng mạn.  ...........................  Error! Bookmark not defined.

1.3. Sáng tác của V.Hugo – một đại diện tiêu biểu của văn chương lãng mạn

...........................................................................  Error! Bookmark not defined.

1.3.1. V.Hugo – hiện thân của chủ nghĩa lãng mạn  .....  Error! Bookmark not 

defined.

1.3.2. Quan niệm của V.Hugo về nhân vật lý tưởng  ....  Error! Bookmark not 

defined.

Tiểu kết  ..........................................................  Error! Bookmark not defined.

2.1.Những nhân cách hoàn thiện  ......................  Error! Bookmark not defined.

2.1.1. Những tâm hồn thánh thiện.  ................  Error! Bookmark not defined.

2.1.2. Những tầm vóc lớn lao  ........................  Error! Bookmark not defined.

2.2. Các chiến công nhân danh tình yêu con người  .........  Error! Bookmark not 

defined.

2.2.1. Sự cứu vớt những số phận nhỏ bé  .......  Error! Bookmark not defined.

2.2.2. Dâng hiến tất cả cho nhân loại  ...........  Error! Bookmark not defined.

Tiểu kết  ..........................................................  Error! Bookmark not defined. 

6

Chương 3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật lý tưởng trong tiểu thuyết lãng mạn 

của V.Hugo ..........................................................  Error! Bookmark not defined.

3.1. Các thủ pháp nghệ thuật đặc trưng  ............  Error! Bookmark not defined.

3.1.1. Cường điệu, phóng đại, khổng lồ hóa  .  Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Xây dựng các tương phản thẩm mỹ  .....  Error! Bookmark not defined.

3.2. Quan hệ đặc biệt giữa tính cách nhân vật và hoàn cảnh  .  Error! Bookmark 

not defined.

3.2.1. Tính cách phát triển độc lập với hoàn cảnh.  .....  Error! Bookmark not 

defined.

3.2.2. Dấu ấn chủ quan của nhà văn trên tính cách nhân vật.  ..............Error! 

Bookmark not defined.

3.3. Nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật  ........  Error! Bookmark not defined.

3.3.1. Chú ý mô tả nội tâm nhân vật đầy đặn, đa dạngError! Bookmark not 

defined.

3.3.2. Cường độ cảm xúc mãnh liệt  ...............  Error! Bookmark not defined.

3.3.3. Độc thoại nội tâm  ................................  Error! Bookmark not defined.

3.4. Ngôn từ và giọng điệu đặc trưng của nghệ thuật lãng mạn   ................Error! 

Bookmark not defined.

3.4.1. Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm  ..............  Error! Bookmark not defined.

3.4.2. Giọng điệu trang trọng, thống thiết, hùng biện  .  Error! Bookmark not 

defined.

Tiểu kết  ..........................................................  Error! Bookmark not defined.

KẾT LUẬN  ...................................................  Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Mục đích nghiên cứu

Thực  hiện  luận  văn này, chúng  tôi  mong  muốn  hoàn  thành  một số  mục tiêu sau:

-  Luận văn cung cấp những kiến thức về chủ nghĩa lãng mạn, mang đến một cái nhìn toàn diện về trào lưu văn học này.

-  Mặt khác, luận văn mong muốn giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về vẻ đẹp của hình tượng nhân vật lý tưởng trong văn học lãng mạn cũng như những thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà hình tượng nhân vật này gửi gắm.

-  Thông qua luận văn này, chúng tôi muốn một lần nữa khẳng định những giá trị to lớn mà trào lưu văn học lãng mạn cùng với đại diện tiêu biểu của nó là Victor Hugo đạt được. Đồng thời, hiểu được vì sao văn học lãng mạn và V.Hugo luôn được giới nghiên cứu, phê bình cũng như bạn đọc đón nhận.

-  Luận văn cũng làm sáng tỏ những giá trị nghệ thuật của văn học lãng mạn trong việc xây dựng thành công nhân vật lý tưởng.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ..............................................................  Error! Bookmark not defined.

1. Lý do chọn đề tài  ..............................................  Error! Bookmark not defined.

2. Lịch sử vấn đề  ..................................................  Error! Bookmark not defined.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  .......................  Error! Bookmark not defined.

4. Mục đích nghiên cứu  ........................................  Error! Bookmark not defined.

5. Phương pháp nghiên cứu  ..................................  Error! Bookmark not defined.

6. Cấu trúc luận văn  .............................................  Error! Bookmark not defined.

Chương 1: Chủ nghĩa lãng mạn và quan niệm về nhân vật lý tưởng  ...........  Error! 

Bookmark not defined.

1.1. Về chủ nghĩa lãng mạn  ..............................  Error! Bookmark not defined.

1.1.1 Nguồn gốc hình thành và phát triển của chủ nghĩa lãng mạn  ......Error! 

Bookmark not defined.

1.1.2. Nguyên tắc sáng tác của chủ nghĩa lãng mạn  ...  Error! Bookmark not 

defined.

1.1.3. Đặc trưng thi pháp của chủ nghĩa lãng mạn  .....  Error! Bookmark not 

defined.

1.2. Nhân vật lý tưởng trong văn học và trong nghệ thuật lãng mạn.  ......Error! 

Bookmark not defined.

1.2.1. Nhân vật lý tưởng trong văn học  .........  Error! Bookmark not defined.

1.2.2. Nhân vật lý tưởng – khát vọng về những nhân cách đẹp hoàn thiện 

trong nghệ thuật lãng mạn.  ...........................  Error! Bookmark not defined.

1.3. Sáng tác của V.Hugo – một đại diện tiêu biểu của văn chương lãng mạn

...........................................................................  Error! Bookmark not defined.

1.3.1. V.Hugo – hiện thân của chủ nghĩa lãng mạn  .....  Error! Bookmark not 

defined.

1.3.2. Quan niệm của V.Hugo về nhân vật lý tưởng  ....  Error! Bookmark not 

defined.

Tiểu kết  ..........................................................  Error! Bookmark not defined.

2.1.Những nhân cách hoàn thiện  ......................  Error! Bookmark not defined.

2.1.1. Những tâm hồn thánh thiện.  ................  Error! Bookmark not defined.

2.1.2. Những tầm vóc lớn lao  ........................  Error! Bookmark not defined.

2.2. Các chiến công nhân danh tình yêu con người  .........  Error! Bookmark not 

defined.

2.2.1. Sự cứu vớt những số phận nhỏ bé  .......  Error! Bookmark not defined.

2.2.2. Dâng hiến tất cả cho nhân loại  ...........  Error! Bookmark not defined.

Tiểu kết  ..........................................................  Error! Bookmark not defined. 

6

Chương 3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật lý tưởng trong tiểu thuyết lãng mạn 

của V.Hugo ..........................................................  Error! Bookmark not defined.

3.1. Các thủ pháp nghệ thuật đặc trưng  ............  Error! Bookmark not defined.

3.1.1. Cường điệu, phóng đại, khổng lồ hóa  .  Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Xây dựng các tương phản thẩm mỹ  .....  Error! Bookmark not defined.

3.2. Quan hệ đặc biệt giữa tính cách nhân vật và hoàn cảnh  .  Error! Bookmark 

not defined.

3.2.1. Tính cách phát triển độc lập với hoàn cảnh.  .....  Error! Bookmark not 

defined.

3.2.2. Dấu ấn chủ quan của nhà văn trên tính cách nhân vật.  ..............Error! 

Bookmark not defined.

3.3. Nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật  ........  Error! Bookmark not defined.

3.3.1. Chú ý mô tả nội tâm nhân vật đầy đặn, đa dạngError! Bookmark not 

defined.

3.3.2. Cường độ cảm xúc mãnh liệt  ...............  Error! Bookmark not defined.

3.3.3. Độc thoại nội tâm  ................................  Error! Bookmark not defined.

3.4. Ngôn từ và giọng điệu đặc trưng của nghệ thuật lãng mạn   ................Error! 

Bookmark not defined.

3.4.1. Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm  ..............  Error! Bookmark not defined.

3.4.2. Giọng điệu trang trọng, thống thiết, hùng biện  .  Error! Bookmark not 

defined.

Tiểu kết  ..........................................................  Error! Bookmark not defined.

KẾT LUẬN  ...................................................  Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: