Phân tích kết quả hoạt động Marketing online của công ty TNHH MTV Truyền thông và giải trí Philip Entertainment2.1. Mục tiêu chung

Phân tích  hoạt  động  Marketing  online  nhắm  đưa  ra  các  giải  pháp  quảng  bá thương hiệu, đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động Marketing online

- Phân  tích hiệu  quả hoạt  động  Marketing  online  của công  ty  TNHH  MTV

Truyền thông và giải trí Philip Entertainment.

- Đưa ra giải pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động Marketing online của công tyTNHH MTV Truyền thông và giải trí Phillip Entertainment.NỘI DUNG:


PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................2

2.1.Mục tiêu chung ...................................................................................................2

2.2.Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................2

3.1. Đối tượng nghiên cứu .........................................................................................2

3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................2

4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................2

4.1. Phương pháp thu thập số liệu .............................................................................2

4.1.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp ..........................................................................2

4.1.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp ...........................................................................3

4.1.3. Phương pháp chọn mẫu ...........................................................................3

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .............................................................4

5. Quy trình nghiên cứu ..............................................................................................6

6. Mô hình nghiên cứu ................................................................................................8

7. Bố cục đề tài .........................................................................................................10

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................12

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH VỀ HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE CỦA DOANH NGHIỆP ........................12

1.1. Cơ sở lý thuyết trong hoạt động Marketing online ..........................................12

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

SVTH: Phan Thị Thùy Trang

iii

1.1.2. Marketing truyền thống................................................................................12

1.1.2.1. Khái niệm Maketing truyền thống.........................................................12

1.1.2.2. Vai trò Marketing truyền thống .............................................................12

1.1.2.3. Mô hình truyền thông ............................................................................13

1.1.3. Marketing online ..........................................................................................14

1.1.3.1. Hình thức của marketing online ............................................................14

1.1.3.2. Vai trò của marketing online .................................................................16

1.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến Marketing online ......................................17

1.1.3.4. Chỉ số đánh giá hoạt động truyền thông marketing online ...................18

1.1.4. So sánh giữa marketing truyền thông và marketing online: ........................21

1.2.1. Xu hướng Marketing Online trên toàn cầu ..................................................22

1.2.2. Tình hình sử dụng Marketing Online ở nước ta hiện nay ............................23

CHƯƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  HIỆU  QUẢ HOẠT  ĐỘNG  TRUYỀN  THÔNG

ONLINE  CỦA  CÔNG  TY  TNHH  MTV  TRUYỀN  THÔNG  VÀ  GIẢI  TRÍ

PHILIP ENTERTAINMENT.....................................................................................26

2.1. Giới thiệu về công ty ........................................................................................26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................................26

2.1.2. Sản phẩm và dịch vụ của công ty.................................................................28

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty .............................................................30

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ..........................................................30

2.1.3.2. Chức năng của các bộ phận trong doanh nghiệp ...................................30

2.1.4. Định hướng phát triển của doanh nghiệp .....................................................31

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động truyền thông của công ty TNHH MTV Truyền

thông và giải trí Phillip Entertainment ......................................................................32

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Truyền thông và

giải trí Phillip Entertainment ..................................................................................32

2.2.1.1. Đặc điểm lao động của công ty .............................................................32

2.2.1.2. Số lượng khách hàng của công ty..........................................................33

2.2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty ...........................................................34

2.2.2. Thực trạng hoạt động marketing online hiện tại của công ty ......................35

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

SVTH: Phan Thị Thùy Trang

iv

2.2.2.1. Mục tiêu của hoạt động truyền thông marketing online của công ty ....35

2.2.2.2. Các công cụ truyền thông marketing online mà công ty sử dụng .........35

2.3. Đánh giá hoạt động truyền thông marketing online của công ty .....................43

2.3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu ...........................................................................44

2.3.1.1. Đặc điểm đối tượng điều tra ..................................................................44

2.3.1.2. Đặc điểm hành vi của khách hàng .........................................................45

2.3.2. Kiểm định độ tin cậy Crobach’s Alpha........................................................47

2.3.3. Nhân tố khám phá EFA................................................................................51

2.3.4. Phân tích hồi quy..........................................................................................55

2.3.4.1. Phân tích tương quan .............................................................................55

2.3.4.2. Phân tích hồi quy ...................................................................................55

2.3.4.3. Đánh giá độ phù hợp của mô hình......... Error! Bookmark not defined.

2.3.5. Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông marketing online của

công ty ...............................................................................................................57

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG  MARKETING  ONLINE  CỦA  CÔNG  TY  TNHH  MTV  TRUYỀN

THÔNG VÀ GIẢI TRÍ PHILIP ENTERTAINMENT............................................63

3.1. Giải pháp về kênh Facebook ............................................................................63

3.2. Giải pháp về Tư vấn trực tuyến ........................................................................63

3.3. Giải pháp về Youtube.......................................................................................64

3.4. Giải pháp về Email ...........................................................................................64

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................65

1. Kết luận ...............................................................................................................65

2. Kiến nghị với cơ quan cấp trên của công ty .........................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................67

PHỤ LỤC LINK DOWNLOAD2.1. Mục tiêu chung

Phân tích  hoạt  động  Marketing  online  nhắm  đưa  ra  các  giải  pháp  quảng  bá thương hiệu, đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động Marketing online

- Phân  tích hiệu  quả hoạt  động  Marketing  online  của công  ty  TNHH  MTV

Truyền thông và giải trí Philip Entertainment.

- Đưa ra giải pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động Marketing online của công tyTNHH MTV Truyền thông và giải trí Phillip Entertainment.NỘI DUNG:


PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................2

2.1.Mục tiêu chung ...................................................................................................2

2.2.Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................2

3.1. Đối tượng nghiên cứu .........................................................................................2

3.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................2

4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................2

4.1. Phương pháp thu thập số liệu .............................................................................2

4.1.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp ..........................................................................2

4.1.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp ...........................................................................3

4.1.3. Phương pháp chọn mẫu ...........................................................................3

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .............................................................4

5. Quy trình nghiên cứu ..............................................................................................6

6. Mô hình nghiên cứu ................................................................................................8

7. Bố cục đề tài .........................................................................................................10

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .......................................................................12

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH VỀ HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE CỦA DOANH NGHIỆP ........................12

1.1. Cơ sở lý thuyết trong hoạt động Marketing online ..........................................12

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

SVTH: Phan Thị Thùy Trang

iii

1.1.2. Marketing truyền thống................................................................................12

1.1.2.1. Khái niệm Maketing truyền thống.........................................................12

1.1.2.2. Vai trò Marketing truyền thống .............................................................12

1.1.2.3. Mô hình truyền thông ............................................................................13

1.1.3. Marketing online ..........................................................................................14

1.1.3.1. Hình thức của marketing online ............................................................14

1.1.3.2. Vai trò của marketing online .................................................................16

1.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến Marketing online ......................................17

1.1.3.4. Chỉ số đánh giá hoạt động truyền thông marketing online ...................18

1.1.4. So sánh giữa marketing truyền thông và marketing online: ........................21

1.2.1. Xu hướng Marketing Online trên toàn cầu ..................................................22

1.2.2. Tình hình sử dụng Marketing Online ở nước ta hiện nay ............................23

CHƯƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  HIỆU  QUẢ HOẠT  ĐỘNG  TRUYỀN  THÔNG

ONLINE  CỦA  CÔNG  TY  TNHH  MTV  TRUYỀN  THÔNG  VÀ  GIẢI  TRÍ

PHILIP ENTERTAINMENT.....................................................................................26

2.1. Giới thiệu về công ty ........................................................................................26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................................26

2.1.2. Sản phẩm và dịch vụ của công ty.................................................................28

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty .............................................................30

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty ..........................................................30

2.1.3.2. Chức năng của các bộ phận trong doanh nghiệp ...................................30

2.1.4. Định hướng phát triển của doanh nghiệp .....................................................31

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động truyền thông của công ty TNHH MTV Truyền

thông và giải trí Phillip Entertainment ......................................................................32

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Truyền thông và

giải trí Phillip Entertainment ..................................................................................32

2.2.1.1. Đặc điểm lao động của công ty .............................................................32

2.2.1.2. Số lượng khách hàng của công ty..........................................................33

2.2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty ...........................................................34

2.2.2. Thực trạng hoạt động marketing online hiện tại của công ty ......................35

Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

SVTH: Phan Thị Thùy Trang

iv

2.2.2.1. Mục tiêu của hoạt động truyền thông marketing online của công ty ....35

2.2.2.2. Các công cụ truyền thông marketing online mà công ty sử dụng .........35

2.3. Đánh giá hoạt động truyền thông marketing online của công ty .....................43

2.3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu ...........................................................................44

2.3.1.1. Đặc điểm đối tượng điều tra ..................................................................44

2.3.1.2. Đặc điểm hành vi của khách hàng .........................................................45

2.3.2. Kiểm định độ tin cậy Crobach’s Alpha........................................................47

2.3.3. Nhân tố khám phá EFA................................................................................51

2.3.4. Phân tích hồi quy..........................................................................................55

2.3.4.1. Phân tích tương quan .............................................................................55

2.3.4.2. Phân tích hồi quy ...................................................................................55

2.3.4.3. Đánh giá độ phù hợp của mô hình......... Error! Bookmark not defined.

2.3.5. Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông marketing online của

công ty ...............................................................................................................57

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG  MARKETING  ONLINE  CỦA  CÔNG  TY  TNHH  MTV  TRUYỀN

THÔNG VÀ GIẢI TRÍ PHILIP ENTERTAINMENT............................................63

3.1. Giải pháp về kênh Facebook ............................................................................63

3.2. Giải pháp về Tư vấn trực tuyến ........................................................................63

3.3. Giải pháp về Youtube.......................................................................................64

3.4. Giải pháp về Email ...........................................................................................64

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................65

1. Kết luận ...............................................................................................................65

2. Kiến nghị với cơ quan cấp trên của công ty .........................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................67

PHỤ LỤC LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: