Phương pháp sắc ký lớp mỏng để xác định oligosaccharide trong dịch thủy phân tinh bột - Thin-layer chromatographic method for identification of oligosaccharides in starch hydrolyzatesPhương pháp sắc ký lớp mỏng để xác định oligosaccharide trong dịch thủy phân tinh bột - Thin-layer chromatographic method for identification of oligosaccharides in starch hydrolyzates


LINK DOWNLOADPhương pháp sắc ký lớp mỏng để xác định oligosaccharide trong dịch thủy phân tinh bột - Thin-layer chromatographic method for identification of oligosaccharides in starch hydrolyzates


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: