SÁCH - Nghiệp vụ máy trưởng (Trần Hữu Nghị) FullVị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của máy trưởng. Hướng dẫn tìm hiểu nắm vững toàn bộ máy móc thiết bị của hệ động lực, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các quy trình, quy tắc vận hành, hướng dẫn xây dựng các nội quy làm việc, nội quy buồng máy,.. Phần phụ lục gồm hầu hết các công ước quốc tế liên quan đến máy trưởng như công ước đào tạo cấp bằng đica, SoLAS 74, MARPOL 73.


NỘI DUNG:


•  Phần thứnhất

I. Ví trí, vai trò, chức năng của máy trưởng 11 

II. Những yêu cần đối với máy trưởng  13 

III. Nhiệm vụvà quyền hạn của máy trưởng 16 

•  Phần thứhai 

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤCỦA MÁY TRƯỞNG 

I. Tìm hiểu, nắm vững toàn bộmáy móc thiết bị 21 

trên tàu và sửdụng đúng qui trình kỹthuật 

II. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các qui trình,25 

qui tắc 

1. Qui trình, qui tắc vận hành máy chính  25 

2. Qui trình sửdụng các tổmáy phát điện  26 

3. Qui trình sửdụng nồi hơi 

4. Qui trình sởdụng máy lạnh và buồng lạnh 

5. Qui trình sứdụng các thiết bịkhác 

6. Qui trình vềcách tháo lắp đểkiểm tra  26 

và sửa chữa và nội dung kiểm tra sửa chữa 

III. Xây dựng các nội qui làm việc- nội qui buồng 

máy, nội qui an toàn lao động và phòng hoảtrong 

buồng máy

1.  Khái niệm chung  27 

2. Nội qui buồng máy và buồng đặt thiết bị 28 

3. Nội qui làm việc  31 

4. Nội qui vềsửdụng máy móc thiết bị 34 

5. Nội qui an toàn lao động và phòng cháy  35 

IV. Phân công lao động và đảm bảo các chế độ

làm việc trên tàu 

1. Công tác quản lý và phân công nhân lực  46 

2. Trực ca  48 

3. Bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa  50 

4. Nghỉngơi  51 

V. Lập và chỉ đạo thực hiện các kếhoạch bảo 

dưỡng sửa chữa 

1. Bảo dưỡng  52 

2. Sửa chữa  53 

3. Các chế độkiểm tra đăng kiểm  55 

4. Lập kếhoạch bảo dưỡng và sửa chữa  67 

VI. Lập các dựtrù vật tưkỹthuật, bảo quản  72 

và sửdụng chúng 

VII. Chọn sửdụng nhiên liệu, dầu nhờn và nước 

A. Sửdụng nhiên liệu 

1. Giới thiệu các nhiên liệu cơbản của các  87 

hãng trên thếgiới và những đặc tính của chúng 

2. Ảnh hưởng chất lượng nhiên liệu đến quá  92 

trình làm việc của động cơ

3. Chọn nhiên liệu cho động cơtàu thuỷ 99 

4. Nhận và bảo quản nhiên liệu trên tàu  107 

5. Sửdụng nhiên liệu nặng và sơ đồnguyên lý  111 

của hệthống cung cấp nhiên liệu 

B- Dầu bồi trơn 

1. Giới thiệu các loại dầu bôi trơn cơbản  132 

của hãng trên thếgiới. 

2. Ảnh hưởng chất lượng dầu bôi trơn đến  135 

quá trình làm việc của động cơ

3. Chọn dầu bôi trơn cho động cơ điesel tàu thuỷ 148 

4. Định lượng cho dầu xi lanh  153 

5. Nhận và bảo quản đầu bôi trơn  155 

C. Nước dùng cho hệthống động lực tàu thủy 

1. Những chi tiêu chất lượng cơbản của nước  163 

2. Ảnh hưởng chất lượng nước đến sựlàm việc  165 

của thiết bịhơi nước 

3. Nước dùng cho thiết bịnồi hơi  167 

4. Phương pháp phân tích nước  170 

5. Phương pháp xửlý nước  175 

VIII Ghi chép nhật ký, sổsách và quản lý tài liệu 

1. Quản lý tài liệu, hồsơcủa bộphận máy  178 

2. Báo cáo chuyến đi vềcủa tàu  192 

IX. Huấn luyện, kèm cặp sỹquan và thợmáy 2l8 

X. Những nhiệm vụriêng biệt 

1. Khi tàu hoạt động  219 

2. Khi tàu vào đà sửa chữa  224 

3. Khi tiếp nhận tàu  226 

4. Khi tàu trong thời gian bảo hành  242 

•  Phần thứba 

PHỤLỤC 

•  Điều lệthi cấp bằng và đăm nhiệm chức danh  246 

thuyền viên trên tàu biển Việt nam 

•  Đềcương các môn học của máy trưởng  270 

hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

•  Kỹthuật an toàn và lao động trên tàu thủy  331 

•  Công ước quốc tếvềnhững tiêu chuẩn đào tạo  346 

và cấp bằng cho thuyền viên – 1978 

•  Bảo hiểm tàu biển  439 

•  Tóm tắt công ước quốc tếvềmạn khô tàu biển-1966  567 

•  Tóm tắt công ước quốc tếvề đồdung tích tàu biển  575 

1969 

•  Tóm tắt công ước vềngăn ngừa ô nhiễm biển  596 

do tàu gây ra-1973 

•  Tóm tắt công ước quốc tếvềan toàn sinh mạng  647 

con người trên biển - 1974 

•  TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐẶT MUA SÁCH NGHIỆP VỤ MÁY TRƯỞNG NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của máy trưởng. Hướng dẫn tìm hiểu nắm vững toàn bộ máy móc thiết bị của hệ động lực, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các quy trình, quy tắc vận hành, hướng dẫn xây dựng các nội quy làm việc, nội quy buồng máy,.. Phần phụ lục gồm hầu hết các công ước quốc tế liên quan đến máy trưởng như công ước đào tạo cấp bằng đica, SoLAS 74, MARPOL 73.


NỘI DUNG:


•  Phần thứnhất

I. Ví trí, vai trò, chức năng của máy trưởng 11 

II. Những yêu cần đối với máy trưởng  13 

III. Nhiệm vụvà quyền hạn của máy trưởng 16 

•  Phần thứhai 

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤCỦA MÁY TRƯỞNG 

I. Tìm hiểu, nắm vững toàn bộmáy móc thiết bị 21 

trên tàu và sửdụng đúng qui trình kỹthuật 

II. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các qui trình,25 

qui tắc 

1. Qui trình, qui tắc vận hành máy chính  25 

2. Qui trình sửdụng các tổmáy phát điện  26 

3. Qui trình sửdụng nồi hơi 

4. Qui trình sởdụng máy lạnh và buồng lạnh 

5. Qui trình sứdụng các thiết bịkhác 

6. Qui trình vềcách tháo lắp đểkiểm tra  26 

và sửa chữa và nội dung kiểm tra sửa chữa 

III. Xây dựng các nội qui làm việc- nội qui buồng 

máy, nội qui an toàn lao động và phòng hoảtrong 

buồng máy

1.  Khái niệm chung  27 

2. Nội qui buồng máy và buồng đặt thiết bị 28 

3. Nội qui làm việc  31 

4. Nội qui vềsửdụng máy móc thiết bị 34 

5. Nội qui an toàn lao động và phòng cháy  35 

IV. Phân công lao động và đảm bảo các chế độ

làm việc trên tàu 

1. Công tác quản lý và phân công nhân lực  46 

2. Trực ca  48 

3. Bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa  50 

4. Nghỉngơi  51 

V. Lập và chỉ đạo thực hiện các kếhoạch bảo 

dưỡng sửa chữa 

1. Bảo dưỡng  52 

2. Sửa chữa  53 

3. Các chế độkiểm tra đăng kiểm  55 

4. Lập kếhoạch bảo dưỡng và sửa chữa  67 

VI. Lập các dựtrù vật tưkỹthuật, bảo quản  72 

và sửdụng chúng 

VII. Chọn sửdụng nhiên liệu, dầu nhờn và nước 

A. Sửdụng nhiên liệu 

1. Giới thiệu các nhiên liệu cơbản của các  87 

hãng trên thếgiới và những đặc tính của chúng 

2. Ảnh hưởng chất lượng nhiên liệu đến quá  92 

trình làm việc của động cơ

3. Chọn nhiên liệu cho động cơtàu thuỷ 99 

4. Nhận và bảo quản nhiên liệu trên tàu  107 

5. Sửdụng nhiên liệu nặng và sơ đồnguyên lý  111 

của hệthống cung cấp nhiên liệu 

B- Dầu bồi trơn 

1. Giới thiệu các loại dầu bôi trơn cơbản  132 

của hãng trên thếgiới. 

2. Ảnh hưởng chất lượng dầu bôi trơn đến  135 

quá trình làm việc của động cơ

3. Chọn dầu bôi trơn cho động cơ điesel tàu thuỷ 148 

4. Định lượng cho dầu xi lanh  153 

5. Nhận và bảo quản đầu bôi trơn  155 

C. Nước dùng cho hệthống động lực tàu thủy 

1. Những chi tiêu chất lượng cơbản của nước  163 

2. Ảnh hưởng chất lượng nước đến sựlàm việc  165 

của thiết bịhơi nước 

3. Nước dùng cho thiết bịnồi hơi  167 

4. Phương pháp phân tích nước  170 

5. Phương pháp xửlý nước  175 

VIII Ghi chép nhật ký, sổsách và quản lý tài liệu 

1. Quản lý tài liệu, hồsơcủa bộphận máy  178 

2. Báo cáo chuyến đi vềcủa tàu  192 

IX. Huấn luyện, kèm cặp sỹquan và thợmáy 2l8 

X. Những nhiệm vụriêng biệt 

1. Khi tàu hoạt động  219 

2. Khi tàu vào đà sửa chữa  224 

3. Khi tiếp nhận tàu  226 

4. Khi tàu trong thời gian bảo hành  242 

•  Phần thứba 

PHỤLỤC 

•  Điều lệthi cấp bằng và đăm nhiệm chức danh  246 

thuyền viên trên tàu biển Việt nam 

•  Đềcương các môn học của máy trưởng  270 

hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

•  Kỹthuật an toàn và lao động trên tàu thủy  331 

•  Công ước quốc tếvềnhững tiêu chuẩn đào tạo  346 

và cấp bằng cho thuyền viên – 1978 

•  Bảo hiểm tàu biển  439 

•  Tóm tắt công ước quốc tếvềmạn khô tàu biển-1966  567 

•  Tóm tắt công ước quốc tếvề đồdung tích tàu biển  575 

1969 

•  Tóm tắt công ước vềngăn ngừa ô nhiễm biển  596 

do tàu gây ra-1973 

•  Tóm tắt công ước quốc tếvềan toàn sinh mạng  647 

con người trên biển - 1974 

•  TÀI LIỆU THAM KHẢO
ĐẶT MUA SÁCH NGHIỆP VỤ MÁY TRƯỞNG NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: