SÁCH - Sổ tay thiết kế tàu thuỷ Full (Trần Công Nghị)SỔ TAY THIẾT KẾ TÀU THỦY trình bày tóm tắt nguyên lý và thiết kế tàu thủy

Cuốn sách này giúp ích cho bạn đọc trong tính toán tính năng tàu thủy, các phương tiện nổi thường gặp. Các thuật toán miêu tả trong sổ tay giúp bạn đọc viết các phần mềm ứng dụng nhằm tính toán tính nổi, họ đường Bonjean, họ đường cross curves, cân bằng tàu,… Thuật toán tự động hóa tính sức cản vỏ tàu, thiết kế chân vịt, vẽ chân vịt tàu cần cho bạn đọc đang giải quyết những vấn đề động lực học tàu thủy. Các côn thức tính RAO, thuật toán xử lý chuyển động dọc và chuyển động ngang tàu trên sóng cần cho đánh giá tính êm, khả năng hành hải của tàu thiết kế.

Đồ thị, tài liệu liên quan thiết kế các kiểu tàu thường gặp nêu trong sổ tay được cập nhật sát những thông tin hiện nay trong nước và các nước có nền công nghiệp đóng tàu phát triển, cần cho những người làm việc trong ngành đóng tàu


NỘI DUNG:


Chương 1: TÍNH NỔI

9


Ký hiệu chính     

....9


1.1 Tính nổi tàu thủy                                     

..11


1.2 Kích thước chính của tàu       

..13


1.3 Ánh hưởng chuyển địch hàng đến tư thế tàu

..33


1.4 Ánh hưởng bốc Dỡ hàng hoặc nhận hàng lên tàu       

..34


1.5 Ánh hưởng mặt thoáng két chứa hàng lỏng   

..36


1.6 Momen nghiêng ngang tàu 1°             

..37


1.7 Nghiêng dọc tàu       

..38


1.8 Kiểm ta cân bằng dọc tàu     

..39


Chương 2: TÍNH ỔN ĐỊNH

40


Ký hiệu chính                     

..40


2.1 Ổn  định tàu                               

..42


2.2 Ổn  định ban đầu       

..42


2.3 Ổn định ở góc nghiêng lớn   

..45


2.4 Ổn định tĩnh               

..48


2.5 Tính toán cross curves và xây dựng đồ thị ổn định       

..49


2.6 Thuật toán xác định tâm nổi dùng trong lập trình       

..53


2.7 Ổn định động                                           

..57


2.8 Ổn định tàu trên sóng đuổi   

..63


2.9 Các trường hợp đặc biệt của tính ổn định       

„64


2.10 Ánh hưởng kích thước hình học thân tàu đến đồ thị ổn định               

„67


2.11 Lập thông báo ổn định cho thuyền trưởng   

„69


2.12 Tiêu chuẩn ổn định cho tàu đi biển 

„72


2.13 Thử nghiêng tàu     

„77


2.14. Ổn định tai nạn     

„85


Chương 3: TÍNH LẮC

104


Ký hiệu chính                                                                 

104


3.1 Sóng nước                                 

106


3.2 Sóng tự nhiên             

109


3.3 Lắc tàu trên nước lặng           

127


3.5 Xác định lực thủy động tác động lên vỏ tàu.....             

139


3.6 Các phương pháp tính hệ số momen quán tính khối nước kèm và lực cản 2D                               

148


3.7 Chuyển động dọc của tàu trên sóng điều hòa                             

173


3.8 Chuyển động ngang của tàu trên sóng điều hòa         

174


3.9 Chuyển động tàu trên sóng tự nhiên

175


3.10 Chương trình máy tính mô phỏng chuyển động dọc của tàu

181


Chương 4: SỨC CẢN VỎ TÀU

190


Ký hiệu chính     

190


4.1 Định luật đồng dạng trong nghiên cứu sức cản tàu                   

......192


4.2 Công thức tính diện tích mặt ướt       

195


4.3 Công suất hữu hiệu 

196


4.4 Sức cản tác động lên vỏ tàu 

196


4.5 Sức cản sóng trên nước sâu                               

203


4.6 Mũi quả lê   

209


4.7 Sức cản do xoáy                                     

210


4.8 Sức cản dư   

210


4.9 Ánh hưởng điều kiện bên ngoài đến lực cản                               

210


4.10 Sức cản tàu chạy trên miền nước cạn           

214


4.11 Thí nghiệm mô hình tàu       

219


4.12 Các phương pháp gần đúng tính sức cản vỏ tàu       

224


4.13 Phương pháp tính sức cản tàu sông               

245


4.14 Các phương pháp tính sức cản dựa trên cơ sở phân tích hồi qui         

247


4.15 Sức cản tàu cỡ nhỏ, chạy nhanh                                     

251


Chương 5: THIẾT KẾ CHÂN VỊT TÀU

264


Những ký hiệu chính       

264


5.1 Đặc tính hình học     

266


5.2 Vẽ chân vịt   

268


5.3 Đặc tính thủy động lực           

270


5.4 Thử mô hình chân vịt tàu       

274


5.5 Đồ thị thiết kế chân vịt           

276


5.7 Tác động qua lại giữa vỏ tàu - chân vịt             

301


5.8 Công suất máy và các thành phần hiệu suất động lực

306


5.9 Xâm thực chân vịt tàu             

308


5.10 Độ bền cánh chân vịt           

313


5.11 Thiết kế chân vịt tàu thủy cánh cố định                       

317


5.12 Lập chương trình thiết kế chân vịt tàu           

337


5.13 Chân vịt biến bước

350


5.14 Chân vịt trong ống 

355


5.15 Đồ thị thiết kế chân vịt         

370


Chương 6: THIẾT KẾ TÀU

403


Ký hiệu chính             

403


6.1 Tàu thủy                           

404


6.2 Các giai đoạn thiết kế tàu [33], [34], [36], [38]   

405


6.3 Công thức kinh nghiệm tính kích thước chính tàu           

407


6.4 Công thức kinh nghiệm xác định hệ số béo thân tàu       

413


6.5 Khối lượng tàu     

416


6.6 Hệ số sử dụng lượng chiếm nước tàu       

421


6.7 Phương trình và hệ số Normand   

422


6.8 Mạn khô tàu         

422


6.9 Dung tích tàu hàng           

426


6.10 Ổn định tàu         

428


6.11 Sức cản vỏ tàu   

431


6.12 Công suất kéo     

431


6.13 Đường hình tàu   

433


6.14 Vẽ đường hình tàu         

444


6.15 Ngoại hình tàu   

484


6.16 Bô trí chung toàn tàu     

489


6.17 Bô' trí nội thất     

508


6.18 Thiết kế tàu chở hàng     

521


6.19 Tàu chở container           

532


6.20 Tàu ro-ro                         

547


6.21 Tàu chở hàng rời

549


6.22 Tàu chở sà lan     

557


6.23 Tàu chở dầu       

561


6.24 Tàu chở khí hóa lỏng     

585


6.25 Tàu kéo, tàu đẩy

587


6.26 Thiết kế tàu đánh bắt cá 

602


6.27 Tàu khách           

608


6.28 Bảng kê các tàu tiêu biểu           

615


Phụ lục 1: ĐỒ THỊ TÍNH SỨC CẢN VỎ TÀU

620


A. Tính sức cản toàn bộ tàu   

620


B. Tính sức cản dư tàu vận tải biển   

621


c. Đồ thị xác định sức cản tàu sông của Alíìerev       

631


Phụ lục 2

633


1. Viết tắt                               

633LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)SỔ TAY THIẾT KẾ TÀU THỦY trình bày tóm tắt nguyên lý và thiết kế tàu thủy

Cuốn sách này giúp ích cho bạn đọc trong tính toán tính năng tàu thủy, các phương tiện nổi thường gặp. Các thuật toán miêu tả trong sổ tay giúp bạn đọc viết các phần mềm ứng dụng nhằm tính toán tính nổi, họ đường Bonjean, họ đường cross curves, cân bằng tàu,… Thuật toán tự động hóa tính sức cản vỏ tàu, thiết kế chân vịt, vẽ chân vịt tàu cần cho bạn đọc đang giải quyết những vấn đề động lực học tàu thủy. Các côn thức tính RAO, thuật toán xử lý chuyển động dọc và chuyển động ngang tàu trên sóng cần cho đánh giá tính êm, khả năng hành hải của tàu thiết kế.

Đồ thị, tài liệu liên quan thiết kế các kiểu tàu thường gặp nêu trong sổ tay được cập nhật sát những thông tin hiện nay trong nước và các nước có nền công nghiệp đóng tàu phát triển, cần cho những người làm việc trong ngành đóng tàu


NỘI DUNG:


Chương 1: TÍNH NỔI

9


Ký hiệu chính     

....9


1.1 Tính nổi tàu thủy                                     

..11


1.2 Kích thước chính của tàu       

..13


1.3 Ánh hưởng chuyển địch hàng đến tư thế tàu

..33


1.4 Ánh hưởng bốc Dỡ hàng hoặc nhận hàng lên tàu       

..34


1.5 Ánh hưởng mặt thoáng két chứa hàng lỏng   

..36


1.6 Momen nghiêng ngang tàu 1°             

..37


1.7 Nghiêng dọc tàu       

..38


1.8 Kiểm ta cân bằng dọc tàu     

..39


Chương 2: TÍNH ỔN ĐỊNH

40


Ký hiệu chính                     

..40


2.1 Ổn  định tàu                               

..42


2.2 Ổn  định ban đầu       

..42


2.3 Ổn định ở góc nghiêng lớn   

..45


2.4 Ổn định tĩnh               

..48


2.5 Tính toán cross curves và xây dựng đồ thị ổn định       

..49


2.6 Thuật toán xác định tâm nổi dùng trong lập trình       

..53


2.7 Ổn định động                                           

..57


2.8 Ổn định tàu trên sóng đuổi   

..63


2.9 Các trường hợp đặc biệt của tính ổn định       

„64


2.10 Ánh hưởng kích thước hình học thân tàu đến đồ thị ổn định               

„67


2.11 Lập thông báo ổn định cho thuyền trưởng   

„69


2.12 Tiêu chuẩn ổn định cho tàu đi biển 

„72


2.13 Thử nghiêng tàu     

„77


2.14. Ổn định tai nạn     

„85


Chương 3: TÍNH LẮC

104


Ký hiệu chính                                                                 

104


3.1 Sóng nước                                 

106


3.2 Sóng tự nhiên             

109


3.3 Lắc tàu trên nước lặng           

127


3.5 Xác định lực thủy động tác động lên vỏ tàu.....             

139


3.6 Các phương pháp tính hệ số momen quán tính khối nước kèm và lực cản 2D                               

148


3.7 Chuyển động dọc của tàu trên sóng điều hòa                             

173


3.8 Chuyển động ngang của tàu trên sóng điều hòa         

174


3.9 Chuyển động tàu trên sóng tự nhiên

175


3.10 Chương trình máy tính mô phỏng chuyển động dọc của tàu

181


Chương 4: SỨC CẢN VỎ TÀU

190


Ký hiệu chính     

190


4.1 Định luật đồng dạng trong nghiên cứu sức cản tàu                   

......192


4.2 Công thức tính diện tích mặt ướt       

195


4.3 Công suất hữu hiệu 

196


4.4 Sức cản tác động lên vỏ tàu 

196


4.5 Sức cản sóng trên nước sâu                               

203


4.6 Mũi quả lê   

209


4.7 Sức cản do xoáy                                     

210


4.8 Sức cản dư   

210


4.9 Ánh hưởng điều kiện bên ngoài đến lực cản                               

210


4.10 Sức cản tàu chạy trên miền nước cạn           

214


4.11 Thí nghiệm mô hình tàu       

219


4.12 Các phương pháp gần đúng tính sức cản vỏ tàu       

224


4.13 Phương pháp tính sức cản tàu sông               

245


4.14 Các phương pháp tính sức cản dựa trên cơ sở phân tích hồi qui         

247


4.15 Sức cản tàu cỡ nhỏ, chạy nhanh                                     

251


Chương 5: THIẾT KẾ CHÂN VỊT TÀU

264


Những ký hiệu chính       

264


5.1 Đặc tính hình học     

266


5.2 Vẽ chân vịt   

268


5.3 Đặc tính thủy động lực           

270


5.4 Thử mô hình chân vịt tàu       

274


5.5 Đồ thị thiết kế chân vịt           

276


5.7 Tác động qua lại giữa vỏ tàu - chân vịt             

301


5.8 Công suất máy và các thành phần hiệu suất động lực

306


5.9 Xâm thực chân vịt tàu             

308


5.10 Độ bền cánh chân vịt           

313


5.11 Thiết kế chân vịt tàu thủy cánh cố định                       

317


5.12 Lập chương trình thiết kế chân vịt tàu           

337


5.13 Chân vịt biến bước

350


5.14 Chân vịt trong ống 

355


5.15 Đồ thị thiết kế chân vịt         

370


Chương 6: THIẾT KẾ TÀU

403


Ký hiệu chính             

403


6.1 Tàu thủy                           

404


6.2 Các giai đoạn thiết kế tàu [33], [34], [36], [38]   

405


6.3 Công thức kinh nghiệm tính kích thước chính tàu           

407


6.4 Công thức kinh nghiệm xác định hệ số béo thân tàu       

413


6.5 Khối lượng tàu     

416


6.6 Hệ số sử dụng lượng chiếm nước tàu       

421


6.7 Phương trình và hệ số Normand   

422


6.8 Mạn khô tàu         

422


6.9 Dung tích tàu hàng           

426


6.10 Ổn định tàu         

428


6.11 Sức cản vỏ tàu   

431


6.12 Công suất kéo     

431


6.13 Đường hình tàu   

433


6.14 Vẽ đường hình tàu         

444


6.15 Ngoại hình tàu   

484


6.16 Bô trí chung toàn tàu     

489


6.17 Bô' trí nội thất     

508


6.18 Thiết kế tàu chở hàng     

521


6.19 Tàu chở container           

532


6.20 Tàu ro-ro                         

547


6.21 Tàu chở hàng rời

549


6.22 Tàu chở sà lan     

557


6.23 Tàu chở dầu       

561


6.24 Tàu chở khí hóa lỏng     

585


6.25 Tàu kéo, tàu đẩy

587


6.26 Thiết kế tàu đánh bắt cá 

602


6.27 Tàu khách           

608


6.28 Bảng kê các tàu tiêu biểu           

615


Phụ lục 1: ĐỒ THỊ TÍNH SỨC CẢN VỎ TÀU

620


A. Tính sức cản toàn bộ tàu   

620


B. Tính sức cản dư tàu vận tải biển   

621


c. Đồ thị xác định sức cản tàu sông của Alíìerev       

631


Phụ lục 2

633


1. Viết tắt                               

633LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU THỦY NGAY TẠI ĐÂY > > >

LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: