TÀI LIỆU - CHẾ ĐỘ THAY ĐỔI CỦA TUA BIN VẬN HÀNH HỆ THỐNG TUABIN HƠI VÀ THIẾT BỊ PHỤ (Nguyễn Đức Quyền)Vận hành tuabin hơi

1. Phân loại tuabin hơi

2. Nguyên lý làm việc của tuabin hơi thuần túy

Trao đổi, tìm hiểu và thảo luận về các sơ đồ:

 Sơ đồ nhiệt chi tiết, sơ đồ dầu điều chỉnh, sơ đồ dầu bôi trơn 

 Sơ đồ hơi chèn, sơ đồ hơi trích, sơ đồ nước ngưng, nước tuần hoàn

3. Kiểm tra tổng thể tuabin hơi 

4. Thông số vận hành của tuabin hơi 

5. Tiến trình tuabin hơi (trình tự khởi động)

6. Các bước kiểm tra, chuẩn bị trước khi vận hành

7. Khởi động lạnh tuabin hơi

…10

Trao đổi thảo luận


1. Phân loại, cấu tạo tuabin hơi

Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, quá trình nhiệt, thông số hơi mới, hơi thoát và việc sử dụng các tuabin hơi trong công nghiệp có thể chia thành các kiểu cơ bản sau:

Phân loại theo tính chất của qúa trình nhiệt: tuabin ngưng hơi, tuabin đối áp, tuabin ngưng hơi có có trích hơi điều chỉnh.

Phân loại theo số tầng: tuabin một tầng, nhiều tầng. Các tuabin một tầng (thường công suất không lớn) được dùng chủ yếu để truyền dẫn bơm ly tâm, quạt và các cơ cấu tương tự khác.

Phân loại theo hướng đi của dòng hơi: tuabin dọc trục, hướng trục 

Phân loại theo số thân máy: một thân, hai thân, ba thân, có thể tới 4 thân với tuabin công suất lớn trên 800 MW.

Phân loại theo phương pháp phân phối hơi: phân phối hơi bằng ống phun, phân phối hơi bằng tiết lưu, phân phối hơi bằng van quá tải, phân phối hơi kết hợp. 


1. Phân loại, cấu tạo tuabin hơi

Phân loại theo tác dụng của dòng hơi: tuabin xung lực, tuabin phản lực.

Phân loại theo thông số hơi vào: i) Tuabin thấp áp (1,2  2 bar); ii) Tuabin trung, làm việc bằng hơi mới với áp suất 34,3 bar và nhiệt độ 435 oC; iii) Tuabin cao áp, làm việc bằng hơi mới với áp suất 127,5 bar và nhiệt độ 565 oC với quá nhiệt trung gian hơi đến 565 oC; iv) Tuabin trên cao áp (dưới 220 bar); v) Tuabin trên tới hạn, làm việc bằng hơi mới với áp suất 235,5 bar và nhiệt độ 560 oC với quá nhiệt trung gian hơi đến nhiệt độ 565 oC.

Phân loại theo mục đích sử dụng trong nền kinh tế quốc dân: tĩnh (trong nhà máy điện, công nghiệp, đông (tàu thủy, tàu hỏa,..).

Theo đặc tính của quá trình nhiệt: i) Tuabin ngưng hơi với hồi nhiệt.; ii) Tuabin ngưng hơi với một hoặc hai cửa trích hơi điều chỉnh; ; iii) Tuabin đối áp, nhiệt hơi thoát (xả) được dùng để sưởi hoặc mục tiêu sản xuất.

...


2.10 Những sự cố thường gặp và cách xử lý sự cố tuabin hơi
2.10.8 Độ rung và âm thanh trong tuabin không bình thường
- Nếu độ rung tuabin đột ngột tăng hoặc có tiếng ma sát kim loại trong tuabin thì phải nhanh chóng phá vỡ chân không để ngừng tuabin khẩn cấp.
- Nếu thay đổi tải làm cho độ rung vượt quá giá trị làm việc bình thường nhưng âm thanh trong tuabin vẫn bình thường thì nhân viên vận hành phải tiến hành giảm tải để giảm độ rung và sau đó tìm nguyên nhân tại sao khi thay đổi tải lại gây tăng độ rung.
+ Kiểm tra xem áp suất dầu vào bôi trơn các gối trục có bình thường (0,115 ~0,118 MPa) không.
+ Kiểm tra xem nhiệt độ dầu vào bôi trơn các gối trục có bình thường không.


Vận hành tuabin hơi

1. Phân loại tuabin hơi

2. Nguyên lý làm việc của tuabin hơi thuần túy

Trao đổi, tìm hiểu và thảo luận về các sơ đồ:

 Sơ đồ nhiệt chi tiết, sơ đồ dầu điều chỉnh, sơ đồ dầu bôi trơn 

 Sơ đồ hơi chèn, sơ đồ hơi trích, sơ đồ nước ngưng, nước tuần hoàn

3. Kiểm tra tổng thể tuabin hơi 

4. Thông số vận hành của tuabin hơi 

5. Tiến trình tuabin hơi (trình tự khởi động)

6. Các bước kiểm tra, chuẩn bị trước khi vận hành

7. Khởi động lạnh tuabin hơi

…10

Trao đổi thảo luận


1. Phân loại, cấu tạo tuabin hơi

Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, quá trình nhiệt, thông số hơi mới, hơi thoát và việc sử dụng các tuabin hơi trong công nghiệp có thể chia thành các kiểu cơ bản sau:

Phân loại theo tính chất của qúa trình nhiệt: tuabin ngưng hơi, tuabin đối áp, tuabin ngưng hơi có có trích hơi điều chỉnh.

Phân loại theo số tầng: tuabin một tầng, nhiều tầng. Các tuabin một tầng (thường công suất không lớn) được dùng chủ yếu để truyền dẫn bơm ly tâm, quạt và các cơ cấu tương tự khác.

Phân loại theo hướng đi của dòng hơi: tuabin dọc trục, hướng trục 

Phân loại theo số thân máy: một thân, hai thân, ba thân, có thể tới 4 thân với tuabin công suất lớn trên 800 MW.

Phân loại theo phương pháp phân phối hơi: phân phối hơi bằng ống phun, phân phối hơi bằng tiết lưu, phân phối hơi bằng van quá tải, phân phối hơi kết hợp. 


1. Phân loại, cấu tạo tuabin hơi

Phân loại theo tác dụng của dòng hơi: tuabin xung lực, tuabin phản lực.

Phân loại theo thông số hơi vào: i) Tuabin thấp áp (1,2  2 bar); ii) Tuabin trung, làm việc bằng hơi mới với áp suất 34,3 bar và nhiệt độ 435 oC; iii) Tuabin cao áp, làm việc bằng hơi mới với áp suất 127,5 bar và nhiệt độ 565 oC với quá nhiệt trung gian hơi đến 565 oC; iv) Tuabin trên cao áp (dưới 220 bar); v) Tuabin trên tới hạn, làm việc bằng hơi mới với áp suất 235,5 bar và nhiệt độ 560 oC với quá nhiệt trung gian hơi đến nhiệt độ 565 oC.

Phân loại theo mục đích sử dụng trong nền kinh tế quốc dân: tĩnh (trong nhà máy điện, công nghiệp, đông (tàu thủy, tàu hỏa,..).

Theo đặc tính của quá trình nhiệt: i) Tuabin ngưng hơi với hồi nhiệt.; ii) Tuabin ngưng hơi với một hoặc hai cửa trích hơi điều chỉnh; ; iii) Tuabin đối áp, nhiệt hơi thoát (xả) được dùng để sưởi hoặc mục tiêu sản xuất.

...


2.10 Những sự cố thường gặp và cách xử lý sự cố tuabin hơi
2.10.8 Độ rung và âm thanh trong tuabin không bình thường
- Nếu độ rung tuabin đột ngột tăng hoặc có tiếng ma sát kim loại trong tuabin thì phải nhanh chóng phá vỡ chân không để ngừng tuabin khẩn cấp.
- Nếu thay đổi tải làm cho độ rung vượt quá giá trị làm việc bình thường nhưng âm thanh trong tuabin vẫn bình thường thì nhân viên vận hành phải tiến hành giảm tải để giảm độ rung và sau đó tìm nguyên nhân tại sao khi thay đổi tải lại gây tăng độ rung.
+ Kiểm tra xem áp suất dầu vào bôi trơn các gối trục có bình thường (0,115 ~0,118 MPa) không.
+ Kiểm tra xem nhiệt độ dầu vào bôi trơn các gối trục có bình thường không.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: