Thiết kế các trang bị công nghệ cho máy tiện 16k20 - Trần Bảo Dân (Thuyết minh + Bản vẽ)NỘI DUNG CÁC PHẦN TÍNH TOÁN CỦA THUYẾT MINH

Công dụng của đồ gá.

Các thành phần chính của đồ gá.

Phân tích lực tác dụng.

Tính lực kẹp.

Tinh bền cho các chi tiết quan trọng.

CÁC BẢN VẼ

Bản vẽ kết cấu trục chính 1 bản A0.

Bản vẽ các mâm cặp 1 bản A0.

Bản vẽ mũi tâm 1 bản A0.

Bản vẽ trục gá 1 bản A0.

Bản vẽ ống kẹp đàn hồi 1 bản A0.

Bản vẽ ụ động 1 bản A0.

Bản vẽ bàn dao 1 bản A0.
CHƯƠNG 1 Tìm hiểu công nghệ gia công trên máy tiện.4

CHƯƠNG 2 Tìm hiểu chung về máy tiện.10

CHƯƠNG 3 Thiết kế đồ gá vạn năng trên máy tiện.28

CHƯƠNG 4 Thiết kế mâm cặp.38

CHƯƠNG 5 Thiết kế trục gá.49

CHƯƠNG 6 Thiết kế mũi tâm quay.59

CHƯƠNG 7 Thiết kế ụ động.75

CHƯƠNG 8 Thiết kế bàn dao.79

CHƯƠNG 9 Thiết kế ống kẹp đàn hồi.83

Tài liệu tham khảo:

Thiết kế máy cắt kim loại:Nguyễn Ngọc Cẩn.

Thiết kế chi tiết máy:Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm.

Sổ tay thiết kế cơ khí 1,2,3.

Kỹ thuật tiện:Nguyễn Quang Châu.

Chi tiết máy 1,2.

Dung sai lắp ghép: Ninh Đức Tốn


NỘI DUNG CÁC PHẦN TÍNH TOÁN CỦA THUYẾT MINH

Công dụng của đồ gá.

Các thành phần chính của đồ gá.

Phân tích lực tác dụng.

Tính lực kẹp.

Tinh bền cho các chi tiết quan trọng.

CÁC BẢN VẼ

Bản vẽ kết cấu trục chính 1 bản A0.

Bản vẽ các mâm cặp 1 bản A0.

Bản vẽ mũi tâm 1 bản A0.

Bản vẽ trục gá 1 bản A0.

Bản vẽ ống kẹp đàn hồi 1 bản A0.

Bản vẽ ụ động 1 bản A0.

Bản vẽ bàn dao 1 bản A0.
CHƯƠNG 1 Tìm hiểu công nghệ gia công trên máy tiện.4

CHƯƠNG 2 Tìm hiểu chung về máy tiện.10

CHƯƠNG 3 Thiết kế đồ gá vạn năng trên máy tiện.28

CHƯƠNG 4 Thiết kế mâm cặp.38

CHƯƠNG 5 Thiết kế trục gá.49

CHƯƠNG 6 Thiết kế mũi tâm quay.59

CHƯƠNG 7 Thiết kế ụ động.75

CHƯƠNG 8 Thiết kế bàn dao.79

CHƯƠNG 9 Thiết kế ống kẹp đàn hồi.83

Tài liệu tham khảo:

Thiết kế máy cắt kim loại:Nguyễn Ngọc Cẩn.

Thiết kế chi tiết máy:Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm.

Sổ tay thiết kế cơ khí 1,2,3.

Kỹ thuật tiện:Nguyễn Quang Châu.

Chi tiết máy 1,2.

Dung sai lắp ghép: Ninh Đức Tốn
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: