Thiết kế hệ thống dàn phơi quần áo tự động thông minh sử dụng arduino (Nguyễn Văn Tuyến)Ưu điểm của giàn phơi thông minh là dùng các loại cảm biến để nhận biết các trạng thái của môi trường bên ngoài từ đó cho ra các chế độ làm việc phù hợp giúp giải quyết các vấn đề khó khăn khi phơi quần áo. 

Vì vậy đề tài này là một vấn đề không những là một thực tại khách quan mà còn có tầm quan trọng thực sự trong hiện tại cũng như trong tương lai.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG .................................................

11

1.1 Một số sản phẩm giàn phơi thông minh đã có trên thị trường...... 11

1.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài .....................................................

15

1.3 Ưu điểm của đề tài ........................................................................

15

CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢM BIẾN ..............................

16

2.1  Arduino  .........................................................................................

16

2.1.1 Tổng quan về arduino [1] .......................................................

16

2.1.2  Một số ứng dụng của arduino ...............................................

17

2.1.3 Tổng quan về arduino nano [2] ..............................................

18

2.2 Cảm biến ánh sáng dùng quang trở...............................................

21

2.2.1  Giới  thiệu  ...............................................................................

21

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.2.2 Nguyên lý hoạt động ..............................................................

21

2.2.3 Hình ảnh thực tế .....................................................................

21

2.3  Cảm  biến  mưa  ...............................................................................

22

2.3.1  Giới  thiệu  ...............................................................................

22

2.3.2 Nguyên lý hoạt động ..............................................................

22

2.3.3 Hình ảnh thực tế .....................................................................

22  CHƯƠNG  3:  XÂY  DỰNG  MÔ

HÌNH .............................................. 23

3.1  Sơ  đồ  khối  .....................................................................................

23

3.2 Chức năng mỗi khối ......................................................................

23

3.2.1 Khối nguồn ............................................................................. 23

3.2.2 Khối cảm biến ........................................................................ 24

3.2.3 Khối vi xử lý .......................................................................... 25

3.2.4 Khối chấp hành ...................................................................... 30

3.3 Sơ đồ nguyên lý ............................................................................

31

3.4 Lưu đồ thuật toán ..........................................................................

32

3.5 Mạch điều khiển giàn phơi ...........................................................

33

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ........

35

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4.1 Kết quả đề tài ................................................................................

35

4.2  Hướng  phát  triển  ...........................................................................

37

KẾT  LUẬN  .........................................................................................

39

TÀI  LIỆU THAM  KHẢO  ..................................................................

40

PHỤ LỤC ..LINK DOWNLOADƯu điểm của giàn phơi thông minh là dùng các loại cảm biến để nhận biết các trạng thái của môi trường bên ngoài từ đó cho ra các chế độ làm việc phù hợp giúp giải quyết các vấn đề khó khăn khi phơi quần áo. 

Vì vậy đề tài này là một vấn đề không những là một thực tại khách quan mà còn có tầm quan trọng thực sự trong hiện tại cũng như trong tương lai.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG .................................................

11

1.1 Một số sản phẩm giàn phơi thông minh đã có trên thị trường...... 11

1.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài .....................................................

15

1.3 Ưu điểm của đề tài ........................................................................

15

CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢM BIẾN ..............................

16

2.1  Arduino  .........................................................................................

16

2.1.1 Tổng quan về arduino [1] .......................................................

16

2.1.2  Một số ứng dụng của arduino ...............................................

17

2.1.3 Tổng quan về arduino nano [2] ..............................................

18

2.2 Cảm biến ánh sáng dùng quang trở...............................................

21

2.2.1  Giới  thiệu  ...............................................................................

21

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.2.2 Nguyên lý hoạt động ..............................................................

21

2.2.3 Hình ảnh thực tế .....................................................................

21

2.3  Cảm  biến  mưa  ...............................................................................

22

2.3.1  Giới  thiệu  ...............................................................................

22

2.3.2 Nguyên lý hoạt động ..............................................................

22

2.3.3 Hình ảnh thực tế .....................................................................

22  CHƯƠNG  3:  XÂY  DỰNG  MÔ

HÌNH .............................................. 23

3.1  Sơ  đồ  khối  .....................................................................................

23

3.2 Chức năng mỗi khối ......................................................................

23

3.2.1 Khối nguồn ............................................................................. 23

3.2.2 Khối cảm biến ........................................................................ 24

3.2.3 Khối vi xử lý .......................................................................... 25

3.2.4 Khối chấp hành ...................................................................... 30

3.3 Sơ đồ nguyên lý ............................................................................

31

3.4 Lưu đồ thuật toán ..........................................................................

32

3.5 Mạch điều khiển giàn phơi ...........................................................

33

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ........

35

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

4.1 Kết quả đề tài ................................................................................

35

4.2  Hướng  phát  triển  ...........................................................................

37

KẾT  LUẬN  .........................................................................................

39

TÀI  LIỆU THAM  KHẢO  ..................................................................

40

PHỤ LỤC ..LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: