Thiết kế Hệ thống giàn phơi thông minh (Nguyễn Thị Thanh Thúy)Ngày nay với dự phát triển của khoa học kỹ thuật, cũng như nhu cầu đòi hỏi con người càng cao trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có nhu cầu về cuộc sống tiện nghi, thông minh. Điều này đã thôi thúc những nhà thiết kế, chế tạo ra những sản phẩm đáp ứng những tiệng nghi, thông minh đó. Một trong số đó cần kể tới là giàn phơithông minh. Vì vậy việc có một giàn phơi thông minh sẽ không chiếm diện tích của ban công hoặc là những nơi chật hẹp cũng có thể lắp đặt được giàn phơi thông minh ngoài ra nó còn giúp ta thoát khỏi những rắc rối trong việc phơi quần áo giúp việc phơi quần áo dễ dàng, tiện lợi, bảo vệ quần áokhỏi tác động của thời tiết như mưa, độ ẩm cao giúp quàn mau khô hơn. Trênnhu cầu và thị trường rộng mở đó chúng em đã bắt tay vào nghiên cứu thiết kế “Hệ thống giàn phơi thông minh”. Và trong Đồ án này, chúng em sẽ trình bày về quá trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo giàn phơi thông minh. Cụ thể là, chúng em sẽ bắt đầu từ việc phân tích thị trường giàn phơi thông minh. 

Sau đó, đề xuất ý tưởng cải tiến giàn phơi thông minh. Từý tưởng này chúng em bắt tay vào thiết kế hệ thống và cuối cùng chế tạo giàn phơi thông minh này. Những nội dung trên sẽ được trình bầy cụthể trong đồ án. 


NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................ 4

DANH MỤC HÌNH VẼ............................................................................. 7

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG....................................10

1.1 Gi i thi u vềề giàn ph i đồề thồng minh ớ ệ ơ ....................................................................................................................10

1.2 Các gi i pháp cồng ngh áp d ng cho h thồống ả ệ ụ ệ ........................................................................................................12

1.2.1 Gi i pháp điềều khi n ả ể ...................................................................................................................................................12

1.2.2 Gi i pháp công ngh và truyềền thông ả ệ ........................................................................................................................13

1.2.3 C s h tầềng ơ ở ạ ..............................................................................................................................................................16

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG....................................16

2.1 Thiềốt kềố mồ hình nguyền lý..................................................................................................................................... 16

2.2 L a ch n thiềốt b ự ọ ị..................................................................................................................................................... 17

2.2.1 L a ch n c m biềến ự ọ ả .....................................................................................................................................................17

2.2.2 Qu t t n nhi t ạ ả ệ ............................................................................................................................................................19

2.2.3 Ch n đ ng c ọ ộ ơ..............................................................................................................................................................20

2.2.4. M ch H áp DC ạ ạ ..........................................................................................................................................................21

2.2.5. Relay 4 kềnh...............................................................................................................................................................22

2.2.6. ESP8266.....................................................................................................................................................................23

2.2.7 APP điềều khi n Inventor ể .............................................................................................................................................26

2.3 Xây d ng h thồống ự ệ .................................................................................................................................................. 27

2.3.1 S đôề t ng quan h thôếng ơ ổ ệ ..........................................................................................................................................27

2.3.2 S đôề khôếi h thôếng ơ ệ ...................................................................................................................................................28

2.3.3 Xầy d ng l u đôề thu t toán ự ư ậ .......................................................................................................................................28

5

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.4 Xây d ng app điềều khi n bằềng MIT app Inventor ự ể .....................................................................................................29

2.4.1 T o project ạ ..................................................................................................................................................................29

2.4.2 Thiềết kềế giao di n ệ .......................................................................................................................................................32

2.4.3 Cài đ t th vi n Firebase ặ ư ệ ............................................................................................................................................32

2.4.4 L p trình logic cho app điềều khi n ậ ể .............................................................................................................................33

2.5 Xây d ng database bằềng Firebase ự ........................................................................................................................... 34

2.5.1 T o project ạ ..................................................................................................................................................................34

2.5.2 Cài đ t biềến và ki u d li u ặ ể ữ ệ ........................................................................................................................................35

2.5.3 Cài đ t mã b o m t ặ ả ậ ....................................................................................................................................................36

2.6 L p trình điềều khi n trền Arduino IDE ậ ể .....................................................................................................................36

2.6.1 T o project ạ ..................................................................................................................................................................36

2.6.2 Cài đ t các th vi n cho ESP8266 ặ ư ệ ..............................................................................................................................36

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM...................................39

3.1. Kềốt qu ho t đ ng t ng quan c a h thồống ả ạ ộ ổ ủ ệ ............................................................................................................39

3.2 Ch c nằng c m biềốn ứ ả ................................................................................................................................................ 39

3.3. Chức năng khử khuẩn.......................................................................................................................................... 40

3.4. Mô hình hoàn thiện............................................................................................................................................... 40

PHỤ LỤC............................................................................................41

1. Code lập trình cho ESP8266............................................................................................................................. 41

2.Code l p trình cho MIT app Inventor ậ .......................................................................................................................... 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO...LINK DOWNLOADNgày nay với dự phát triển của khoa học kỹ thuật, cũng như nhu cầu đòi hỏi con người càng cao trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có nhu cầu về cuộc sống tiện nghi, thông minh. Điều này đã thôi thúc những nhà thiết kế, chế tạo ra những sản phẩm đáp ứng những tiệng nghi, thông minh đó. Một trong số đó cần kể tới là giàn phơithông minh. Vì vậy việc có một giàn phơi thông minh sẽ không chiếm diện tích của ban công hoặc là những nơi chật hẹp cũng có thể lắp đặt được giàn phơi thông minh ngoài ra nó còn giúp ta thoát khỏi những rắc rối trong việc phơi quần áo giúp việc phơi quần áo dễ dàng, tiện lợi, bảo vệ quần áokhỏi tác động của thời tiết như mưa, độ ẩm cao giúp quàn mau khô hơn. Trênnhu cầu và thị trường rộng mở đó chúng em đã bắt tay vào nghiên cứu thiết kế “Hệ thống giàn phơi thông minh”. Và trong Đồ án này, chúng em sẽ trình bày về quá trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo giàn phơi thông minh. Cụ thể là, chúng em sẽ bắt đầu từ việc phân tích thị trường giàn phơi thông minh. 

Sau đó, đề xuất ý tưởng cải tiến giàn phơi thông minh. Từý tưởng này chúng em bắt tay vào thiết kế hệ thống và cuối cùng chế tạo giàn phơi thông minh này. Những nội dung trên sẽ được trình bầy cụthể trong đồ án. 


NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................ 4

DANH MỤC HÌNH VẼ............................................................................. 7

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG....................................10

1.1 Gi i thi u vềề giàn ph i đồề thồng minh ớ ệ ơ ....................................................................................................................10

1.2 Các gi i pháp cồng ngh áp d ng cho h thồống ả ệ ụ ệ ........................................................................................................12

1.2.1 Gi i pháp điềều khi n ả ể ...................................................................................................................................................12

1.2.2 Gi i pháp công ngh và truyềền thông ả ệ ........................................................................................................................13

1.2.3 C s h tầềng ơ ở ạ ..............................................................................................................................................................16

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG....................................16

2.1 Thiềốt kềố mồ hình nguyền lý..................................................................................................................................... 16

2.2 L a ch n thiềốt b ự ọ ị..................................................................................................................................................... 17

2.2.1 L a ch n c m biềến ự ọ ả .....................................................................................................................................................17

2.2.2 Qu t t n nhi t ạ ả ệ ............................................................................................................................................................19

2.2.3 Ch n đ ng c ọ ộ ơ..............................................................................................................................................................20

2.2.4. M ch H áp DC ạ ạ ..........................................................................................................................................................21

2.2.5. Relay 4 kềnh...............................................................................................................................................................22

2.2.6. ESP8266.....................................................................................................................................................................23

2.2.7 APP điềều khi n Inventor ể .............................................................................................................................................26

2.3 Xây d ng h thồống ự ệ .................................................................................................................................................. 27

2.3.1 S đôề t ng quan h thôếng ơ ổ ệ ..........................................................................................................................................27

2.3.2 S đôề khôếi h thôếng ơ ệ ...................................................................................................................................................28

2.3.3 Xầy d ng l u đôề thu t toán ự ư ậ .......................................................................................................................................28

5

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

2.4 Xây d ng app điềều khi n bằềng MIT app Inventor ự ể .....................................................................................................29

2.4.1 T o project ạ ..................................................................................................................................................................29

2.4.2 Thiềết kềế giao di n ệ .......................................................................................................................................................32

2.4.3 Cài đ t th vi n Firebase ặ ư ệ ............................................................................................................................................32

2.4.4 L p trình logic cho app điềều khi n ậ ể .............................................................................................................................33

2.5 Xây d ng database bằềng Firebase ự ........................................................................................................................... 34

2.5.1 T o project ạ ..................................................................................................................................................................34

2.5.2 Cài đ t biềến và ki u d li u ặ ể ữ ệ ........................................................................................................................................35

2.5.3 Cài đ t mã b o m t ặ ả ậ ....................................................................................................................................................36

2.6 L p trình điềều khi n trền Arduino IDE ậ ể .....................................................................................................................36

2.6.1 T o project ạ ..................................................................................................................................................................36

2.6.2 Cài đ t các th vi n cho ESP8266 ặ ư ệ ..............................................................................................................................36

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM...................................39

3.1. Kềốt qu ho t đ ng t ng quan c a h thồống ả ạ ộ ổ ủ ệ ............................................................................................................39

3.2 Ch c nằng c m biềốn ứ ả ................................................................................................................................................ 39

3.3. Chức năng khử khuẩn.......................................................................................................................................... 40

3.4. Mô hình hoàn thiện............................................................................................................................................... 40

PHỤ LỤC............................................................................................41

1. Code lập trình cho ESP8266............................................................................................................................. 41

2.Code l p trình cho MIT app Inventor ậ .......................................................................................................................... 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: