Thiết kế hệ thống thông minh cảnh báo cho xe máy Full (Nguyễn Quang Huy)[1]  Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung, “Lập trình điều khiển với Arduino”, NXB  Khoa 

học và kỹ thuật, 2014.

[2] Trần Thu Hà, “Điện tử cơ bản”, NXB ĐH Quốc Gia Tp.HCM, 2013.

2. Nội dung thực hiện:

- Tìm hiểu nhu cầu thực tiễn cũng như công nghệ của đề tài.

- Tìm hiểu lý thuyết liên quan, các linh kiện sử dụng trong đề tài.

- Tính toán và thiết kế hệ thống điều khiển Arduino.

- Thiết kế mạch, điều khiển thiết bị, lập trình cho hệ thống.

- Đánh giá kết quả đã thực hiện được và tiến tới hoàn thiện đề tài.

- Kết luận về đề tài, đưa ra hướng phát triển trong tương laiNỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN  .........................................................................................  1

1.1 Đặt vấn đề  ..................................................................................................................  1

1.2 Mục đích nghiên cứu  .................................................................................................  2

1.3 Nội dung nghiên cứu  .................................................................................................  2

1.4 Giới hạn đề tài  ...........................................................................................................  2

1.5 Bố cục  ........................................................................................................................  2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  .............................................................................  4

2.1 Tổng quan về gps  .......................................................................................................  4

2.2 Giới thiệu phần cứng  .................................................................................................  4

2.2.1 Board Arduino  ........................................................................................................  5

2.2.2 Module sim 808a  ....................................................................................................  6

2.2.3 Cảm biến rung HDX-01  .........................................................................................  8

2.2.4 Cảm biến gia tốc MPU-6050  ..................................................................................  8

2.3 Các chuẩn giao tiếp ...................................................................................................  9

2.3.1 Chuẩn giao tiếp uart  ................................................................................................  9 

vi

2.3.2 Chuẩn giao tiếp I2C  ..............................................................................................  10

CHƯƠNG 3.   TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ  ..........................................................  11

3.1 Giới thiệu  .................................................................................................................  11

3.2 Tính toán và thiết kế hệ thống  .................................................................................  11

3.2.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống  ................................................................................  11

3.2.2 Tính toán và thiết kế mạch  ...................................................................................  12

3.2.3 Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch  ............................................................................  18

CHƯƠNG 4.  THI CÔNG HỆ THỐNG  ..................................................................  20

4.1 Giới thiệu  .................................................................................................................  20

4.2 Thi công hệ thống  ....................................................................................................  20

4.2.1 Thi công bo mạch hệ thống  ..................................................................................  20

4.2.2 Lắp ráp và kiểm tra bo mạch hệ thống  .................................................................  21

4.3 Lập trình hệ thống ...................................................................................................  22

4.3.1 Lưu đồ  ...................................................................................................................  22

4.3.2 Phần mềm lập trình cho vi điều khiển  ..................................................................  25

4.4 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, thao tác  ................................................................  29

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ  .............................................  30

5.1 Kết quả  .....................................................................................................................  30

5.2 Nhận xét – đánh giá  .................................................................................................  36

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN  ..........................................  37

6.1 Kết luận....................................................................................................................  37

6.2 Hướng phát triển  ......................................................................................................  37

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...........................................................................................  38

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT  ....................................................................................  39

PHỤ LỤC  ..........
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)[1]  Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung, “Lập trình điều khiển với Arduino”, NXB  Khoa 

học và kỹ thuật, 2014.

[2] Trần Thu Hà, “Điện tử cơ bản”, NXB ĐH Quốc Gia Tp.HCM, 2013.

2. Nội dung thực hiện:

- Tìm hiểu nhu cầu thực tiễn cũng như công nghệ của đề tài.

- Tìm hiểu lý thuyết liên quan, các linh kiện sử dụng trong đề tài.

- Tính toán và thiết kế hệ thống điều khiển Arduino.

- Thiết kế mạch, điều khiển thiết bị, lập trình cho hệ thống.

- Đánh giá kết quả đã thực hiện được và tiến tới hoàn thiện đề tài.

- Kết luận về đề tài, đưa ra hướng phát triển trong tương laiNỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN  .........................................................................................  1

1.1 Đặt vấn đề  ..................................................................................................................  1

1.2 Mục đích nghiên cứu  .................................................................................................  2

1.3 Nội dung nghiên cứu  .................................................................................................  2

1.4 Giới hạn đề tài  ...........................................................................................................  2

1.5 Bố cục  ........................................................................................................................  2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  .............................................................................  4

2.1 Tổng quan về gps  .......................................................................................................  4

2.2 Giới thiệu phần cứng  .................................................................................................  4

2.2.1 Board Arduino  ........................................................................................................  5

2.2.2 Module sim 808a  ....................................................................................................  6

2.2.3 Cảm biến rung HDX-01  .........................................................................................  8

2.2.4 Cảm biến gia tốc MPU-6050  ..................................................................................  8

2.3 Các chuẩn giao tiếp ...................................................................................................  9

2.3.1 Chuẩn giao tiếp uart  ................................................................................................  9 

vi

2.3.2 Chuẩn giao tiếp I2C  ..............................................................................................  10

CHƯƠNG 3.   TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ  ..........................................................  11

3.1 Giới thiệu  .................................................................................................................  11

3.2 Tính toán và thiết kế hệ thống  .................................................................................  11

3.2.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống  ................................................................................  11

3.2.2 Tính toán và thiết kế mạch  ...................................................................................  12

3.2.3 Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch  ............................................................................  18

CHƯƠNG 4.  THI CÔNG HỆ THỐNG  ..................................................................  20

4.1 Giới thiệu  .................................................................................................................  20

4.2 Thi công hệ thống  ....................................................................................................  20

4.2.1 Thi công bo mạch hệ thống  ..................................................................................  20

4.2.2 Lắp ráp và kiểm tra bo mạch hệ thống  .................................................................  21

4.3 Lập trình hệ thống ...................................................................................................  22

4.3.1 Lưu đồ  ...................................................................................................................  22

4.3.2 Phần mềm lập trình cho vi điều khiển  ..................................................................  25

4.4 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, thao tác  ................................................................  29

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ  .............................................  30

5.1 Kết quả  .....................................................................................................................  30

5.2 Nhận xét – đánh giá  .................................................................................................  36

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN  ..........................................  37

6.1 Kết luận....................................................................................................................  37

6.2 Hướng phát triển  ......................................................................................................  37

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...........................................................................................  38

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT  ....................................................................................  39

PHỤ LỤC  ..........
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: