Thiết kế máy cán ren con lăn (Nguyễn Hữu Thương)TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn bao gồm 7 chương với nội dung được tóm tắt như sau :

CHƯƠNG 1. Tổng quan về máy cán ren

Nêu lên tổng quan, lịch sử hình thành của máy cán ren, ưu điểm nổi trội của ren lăn ép so  với  ren  được  gia  công  cắt  thông  thường.  Giới  thiệu  thông  tin  về  một  số  phương pháp tạo ren trong sản xuất.

CHƯƠNG 2. Cơ sơ lý thuyết

Tóm tắt cơ sở lý thuyết về biến dạng trong quá trình cán. Thông số hình học cơ bản, phân loại ren.

CHƯƠNG 3. Lựa chọn phương án cán ren

Nêu các ưu nhược điểm của các phương pháp cán ren, từ đó chọn phương án cán ren thích hợp.

CHƯƠNG 4. Cán ren sử dụng con lăn hớt vòng

Kiến thức do sinh viên tìm hiểu và thực hiện dựa trên phương pháp cán ren bằng con lăn hớt vòng. Nguyên tắc làm việc,  kết cấu bánh cán, các sai số và một  vài nguyên ngân gây hỏng hóc có thể sảy ra khi làm việc. Mô tả sơ lược máy cán ren sơ lược.

CHƯƠNG 5. Thiết kế, tính toán hệ thống truyền động

Cùng với bản vẽ kết cấu, chương này tính toán thiết kết các chi tiết truyền động máy cán ren sử dụng.  Tính toán dựa trên việc ứng dụng phần mềm tin học vào tính toán thiết kế do sinh viên tự tìm hiểu. 

CHƯƠNG 6. Thiết kế hệ thống thủy lực

Thiết kế, tính toán hệ thống thủy lực cho máy cán.

CHƯƠNG 7. Thiết kế hệ thống điện

Thiết kế hệ thống điện điều kiển thiết lập hành trình, chế độ hoạt động bằng tay và tự động.

CHƯƠNG 8. Vận hành và bảo dưỡng máy cán ren

Cách thiết lập, vận hành máy cán ren. Xử lý 1 số sự cố có thể xảy ra. Bảo dưỡng và bảo trí máy


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. Tổng quan về máy cán ren.........................................................  10

1.1. Tổng quan về máy cán ren ...................................................................  10

1.1.1. Cán ren – lăn ép ren  .......................................................................  10

1.1.2. Lịch sử hình thành  .........................................................................  10

1.1.3. Ưu điểm ren lăn ép so với ren cắt  ..................................................  10

1.2. Phân loại máy cán ren  ..........................................................................  12

1.2.1. Bàn cán ren phẳng  .........................................................................  12

1.2.2. Cán bằng con lăn cán ren  ...............................................................  13

1.2.3. Cán ren bằng đầu cán ren ..............................................................  14

CHƯƠNG 2. Cơ sơ lý thuyết  ..........................................................................  16

2.1. Cơ sở lý thuyết về biến dạng của kim loại  ............................................  16

2.1.1. Biến dạng của kim loại  ..................................................................  16

2.1.2. Biếng dạng dẻo của kim loại khi cán  .............................................  17

2.1.3. Biến dạng dẻo trong đa tinh thể  .....................................................  18

2.1.4. Những định luật cơ bản khi gia công kim loại bằng áp lực ............  19

2.2. Ren  ......................................................................................................  20

2.2.1. Định nghĩa ren  ...............................................................................  20

2.2.2. Thông số hình học của Ren  ...........................................................  20

2.2.3. Phân loại ren .................................................................................  21

CHƯƠNG 3. Lựa chọn phương án cán ren  .....................................................  24

3.1. Sơ đồ khối tiền trình gia công...............................................................  24

3.2. Quy cách của sản phẩm chung .............................................................  24

3.3. Sản phẩm của luận văn.  ........................................................................  25

3.4. Lựa chọn phương án cán ren  ................................................................  25

3.4.1. Phương án 1 : Cán ren bằng bàn ren  ..............................................  25

3.4.2. Phương án 2 : Cán ren bằng đầu cán.  .............................................  26

3.4.3. Phương án 3 : Cán ren bằng bộ 2 con lăn  .......................................  26

3.4.4. Phương án 4 : Cán ren bằng bộ 3 con lăn  .......................................  27 

Luận văn tốt nghiệp       Thiết kế máy cán ren con lăn

SVTH : Nguyễn Hữu Thương  Mục lục 

GVHD : Nguyễn Văn Thạnh  Trang 5 

3.4.5. Lựa chọn loại con lăn  ....................................................................  27

3.4.6. Tổng kết phương án lựa chọn phương pháp cán ren  .......................  29

CHƯƠNG 4. cán ren sử dụng con lăn hớt vòng  ..............................................  30

4.1. Phân biệt giữa con lăn thường và con lăn hớt vòng ..............................  30

4.2. Thông số hình học cơ bản của con lăn hớt vòng  ...................................  31

4.2.1. Biên dạng mối ren  .........................................................................  31

4.2.2. Đường kính và bề rộng con lăn hớt vòng  .......................................  33

4.2.3. Phần dẫn, đạt chiều sâu và hiệu chuẩn  ...........................................  34

4.3. Quá trình tạo ren trên phôi đường kính khác nhau  ................................  35

4.3.1. Với phôi chuẩn  ..............................................................................  35

4.3.2. Với phôi không chuẩn  ...................................................................  35

4.4. Phôi – đường kính trước khi gia công  ...................................................  36

4.5. Phiến nâng phôi ...................................................................................  37

CHƯƠNG 5. Thiết kế hệ thống truyền động  ...................................................  40

5.1. Lựa chọn phương án truyền động  .........................................................  40

5.1.1. Phương án 1 : Truyền động 3 bánh răng  ........................................  40

5.1.2. Phương án 2 : Truyền động 2 hộp giảm tốc trục vít bánh vít   ..........  41

5.2. Thông số thiết kế ban đầu.....................................................................  41

5.3. Phân phối tỉ số truyền  ...........................................................................  42

5.4. Tính toán bộ truyền đai 1  .....................................................................  45

5.4.1. Thông số đầu vào  ..........................................................................  45

5.4.2. Kết quả tính toán, kiểm nghiệm  .....................................................  46

5.5. Tính toán bộ truyền đai 2  .....................................................................  47

5.5.1. Thông số đầu vào  ..........................................................................  47

5.5.2. Kết quả tính toán kiểm nghiệm  ......................................................  48

5.6. Tính toán, thiết kế bộ truyền trục vít bánh vít  .......................................  52

5.6.1. Thông số đầu vào  ..........................................................................  52

5.6.2. Kết quả tính toán kiểm nghiệm đầu ra  ...........................................  53

5.6.3. Bảng tổng hợp kết quả  ...................................................................  54

5.7. Tính toán, thiết kế trục và then  .............................................................  55

5.7.1. Thiết kế sơ bộ các trục  ...................................................................  55

5.7.2. Kiểm nghiệm then  .........................................................................  56

5.7.3. Momen, phản lực tại các gối đỡ  .....................................................  59

5.8. Lựa chọn kiểm nghiệm ổ lăn  ................................................................  64

5.8.1. Ổ lăn trục vít  .................................................................................  64 

Luận văn tốt nghiệp       Thiết kế máy cán ren con lăn

SVTH : Nguyễn Hữu Thương  Mục lục 

GVHD : Nguyễn Văn Thạnh  Trang 6 

5.8.2. Ổ lăn trục bánh vít  .........................................................................  65

5.8.3. Ổ lăn trục cán  ................................................................................  66

5.9. Lựa chọn khớp nối  ...............................................................................  68

5.10. Lựa chọn trục nối Các đăng  ................................................................  69

CHƯƠNG 6. Thiết kế hệ thống thủy lực  .........................................................  71

6.1. Thiết kế mạch thủy lực  .........................................................................  71

6.2. Nguyên lý hoạt động  ............................................................................  71

6.3. Tính toán các thông số kỹ thuật của từng chi tiết.  .................................  72

6.3.1. Tính toán, lựa chọn xylanh thủy lực  ..............................................  72

6.3.2. Bơm thủy lực: ...............................................................................  73

6.3.3. Hệ thống van:  ................................................................................  75

6.3.4. Hệ thống đường ống  ......................................................................  77

6.3.5. Hệ thống lọc dầu  ...........................................................................  80

6.3.6. Thùng chứa dầu  .............................................................................  81

CHƯƠNG 7. Thiết kế hệ thống điện  ...............................................................  82

7.1. Lưu đồ mạch điện  ................................................................................  82

7.2. Chế độ điều khiển  ................................................................................  83

7.2.1. Chế độ cài đặt  ................................................................................  83

7.2.2. Chế độ điều khiển bằng tay ...........................................................  83

7.2.3. Chế độ tự động  ..............................................................................  83

7.3. Sơ đồ mạch điện  ...................................................................................  84

7.4. Lựa chọn thiết bị điện...........................................................................  85

7.4.1. Công tắc hành trình  .......................................................................  85

CHƯƠNG 8. Vận hành, bảo dưỡng máy cán ren ............................................  87

8.1. Quy trình khởi động  .............................................................................  87

8.1.1. Cài đặt sơ bộ .................................................................................  87

8.1.2. Thứ tự thực hiện chế độ máy  .........................................................  87

8.2. Xử lý sự cố...........................................................................................  88

8.3. Bôi trơn và bảo quản  ............................................................................  89

8.3.1. Nguyên tắc bảo quản và sử dụng  ...................................................  89

8.3.2. Bảo dưỡng máy  .............................................................................  90

Tài liệu tham khảo  LINK DOWNLOADTÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn bao gồm 7 chương với nội dung được tóm tắt như sau :

CHƯƠNG 1. Tổng quan về máy cán ren

Nêu lên tổng quan, lịch sử hình thành của máy cán ren, ưu điểm nổi trội của ren lăn ép so  với  ren  được  gia  công  cắt  thông  thường.  Giới  thiệu  thông  tin  về  một  số  phương pháp tạo ren trong sản xuất.

CHƯƠNG 2. Cơ sơ lý thuyết

Tóm tắt cơ sở lý thuyết về biến dạng trong quá trình cán. Thông số hình học cơ bản, phân loại ren.

CHƯƠNG 3. Lựa chọn phương án cán ren

Nêu các ưu nhược điểm của các phương pháp cán ren, từ đó chọn phương án cán ren thích hợp.

CHƯƠNG 4. Cán ren sử dụng con lăn hớt vòng

Kiến thức do sinh viên tìm hiểu và thực hiện dựa trên phương pháp cán ren bằng con lăn hớt vòng. Nguyên tắc làm việc,  kết cấu bánh cán, các sai số và một  vài nguyên ngân gây hỏng hóc có thể sảy ra khi làm việc. Mô tả sơ lược máy cán ren sơ lược.

CHƯƠNG 5. Thiết kế, tính toán hệ thống truyền động

Cùng với bản vẽ kết cấu, chương này tính toán thiết kết các chi tiết truyền động máy cán ren sử dụng.  Tính toán dựa trên việc ứng dụng phần mềm tin học vào tính toán thiết kế do sinh viên tự tìm hiểu. 

CHƯƠNG 6. Thiết kế hệ thống thủy lực

Thiết kế, tính toán hệ thống thủy lực cho máy cán.

CHƯƠNG 7. Thiết kế hệ thống điện

Thiết kế hệ thống điện điều kiển thiết lập hành trình, chế độ hoạt động bằng tay và tự động.

CHƯƠNG 8. Vận hành và bảo dưỡng máy cán ren

Cách thiết lập, vận hành máy cán ren. Xử lý 1 số sự cố có thể xảy ra. Bảo dưỡng và bảo trí máy


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. Tổng quan về máy cán ren.........................................................  10

1.1. Tổng quan về máy cán ren ...................................................................  10

1.1.1. Cán ren – lăn ép ren  .......................................................................  10

1.1.2. Lịch sử hình thành  .........................................................................  10

1.1.3. Ưu điểm ren lăn ép so với ren cắt  ..................................................  10

1.2. Phân loại máy cán ren  ..........................................................................  12

1.2.1. Bàn cán ren phẳng  .........................................................................  12

1.2.2. Cán bằng con lăn cán ren  ...............................................................  13

1.2.3. Cán ren bằng đầu cán ren ..............................................................  14

CHƯƠNG 2. Cơ sơ lý thuyết  ..........................................................................  16

2.1. Cơ sở lý thuyết về biến dạng của kim loại  ............................................  16

2.1.1. Biến dạng của kim loại  ..................................................................  16

2.1.2. Biếng dạng dẻo của kim loại khi cán  .............................................  17

2.1.3. Biến dạng dẻo trong đa tinh thể  .....................................................  18

2.1.4. Những định luật cơ bản khi gia công kim loại bằng áp lực ............  19

2.2. Ren  ......................................................................................................  20

2.2.1. Định nghĩa ren  ...............................................................................  20

2.2.2. Thông số hình học của Ren  ...........................................................  20

2.2.3. Phân loại ren .................................................................................  21

CHƯƠNG 3. Lựa chọn phương án cán ren  .....................................................  24

3.1. Sơ đồ khối tiền trình gia công...............................................................  24

3.2. Quy cách của sản phẩm chung .............................................................  24

3.3. Sản phẩm của luận văn.  ........................................................................  25

3.4. Lựa chọn phương án cán ren  ................................................................  25

3.4.1. Phương án 1 : Cán ren bằng bàn ren  ..............................................  25

3.4.2. Phương án 2 : Cán ren bằng đầu cán.  .............................................  26

3.4.3. Phương án 3 : Cán ren bằng bộ 2 con lăn  .......................................  26

3.4.4. Phương án 4 : Cán ren bằng bộ 3 con lăn  .......................................  27 

Luận văn tốt nghiệp       Thiết kế máy cán ren con lăn

SVTH : Nguyễn Hữu Thương  Mục lục 

GVHD : Nguyễn Văn Thạnh  Trang 5 

3.4.5. Lựa chọn loại con lăn  ....................................................................  27

3.4.6. Tổng kết phương án lựa chọn phương pháp cán ren  .......................  29

CHƯƠNG 4. cán ren sử dụng con lăn hớt vòng  ..............................................  30

4.1. Phân biệt giữa con lăn thường và con lăn hớt vòng ..............................  30

4.2. Thông số hình học cơ bản của con lăn hớt vòng  ...................................  31

4.2.1. Biên dạng mối ren  .........................................................................  31

4.2.2. Đường kính và bề rộng con lăn hớt vòng  .......................................  33

4.2.3. Phần dẫn, đạt chiều sâu và hiệu chuẩn  ...........................................  34

4.3. Quá trình tạo ren trên phôi đường kính khác nhau  ................................  35

4.3.1. Với phôi chuẩn  ..............................................................................  35

4.3.2. Với phôi không chuẩn  ...................................................................  35

4.4. Phôi – đường kính trước khi gia công  ...................................................  36

4.5. Phiến nâng phôi ...................................................................................  37

CHƯƠNG 5. Thiết kế hệ thống truyền động  ...................................................  40

5.1. Lựa chọn phương án truyền động  .........................................................  40

5.1.1. Phương án 1 : Truyền động 3 bánh răng  ........................................  40

5.1.2. Phương án 2 : Truyền động 2 hộp giảm tốc trục vít bánh vít   ..........  41

5.2. Thông số thiết kế ban đầu.....................................................................  41

5.3. Phân phối tỉ số truyền  ...........................................................................  42

5.4. Tính toán bộ truyền đai 1  .....................................................................  45

5.4.1. Thông số đầu vào  ..........................................................................  45

5.4.2. Kết quả tính toán, kiểm nghiệm  .....................................................  46

5.5. Tính toán bộ truyền đai 2  .....................................................................  47

5.5.1. Thông số đầu vào  ..........................................................................  47

5.5.2. Kết quả tính toán kiểm nghiệm  ......................................................  48

5.6. Tính toán, thiết kế bộ truyền trục vít bánh vít  .......................................  52

5.6.1. Thông số đầu vào  ..........................................................................  52

5.6.2. Kết quả tính toán kiểm nghiệm đầu ra  ...........................................  53

5.6.3. Bảng tổng hợp kết quả  ...................................................................  54

5.7. Tính toán, thiết kế trục và then  .............................................................  55

5.7.1. Thiết kế sơ bộ các trục  ...................................................................  55

5.7.2. Kiểm nghiệm then  .........................................................................  56

5.7.3. Momen, phản lực tại các gối đỡ  .....................................................  59

5.8. Lựa chọn kiểm nghiệm ổ lăn  ................................................................  64

5.8.1. Ổ lăn trục vít  .................................................................................  64 

Luận văn tốt nghiệp       Thiết kế máy cán ren con lăn

SVTH : Nguyễn Hữu Thương  Mục lục 

GVHD : Nguyễn Văn Thạnh  Trang 6 

5.8.2. Ổ lăn trục bánh vít  .........................................................................  65

5.8.3. Ổ lăn trục cán  ................................................................................  66

5.9. Lựa chọn khớp nối  ...............................................................................  68

5.10. Lựa chọn trục nối Các đăng  ................................................................  69

CHƯƠNG 6. Thiết kế hệ thống thủy lực  .........................................................  71

6.1. Thiết kế mạch thủy lực  .........................................................................  71

6.2. Nguyên lý hoạt động  ............................................................................  71

6.3. Tính toán các thông số kỹ thuật của từng chi tiết.  .................................  72

6.3.1. Tính toán, lựa chọn xylanh thủy lực  ..............................................  72

6.3.2. Bơm thủy lực: ...............................................................................  73

6.3.3. Hệ thống van:  ................................................................................  75

6.3.4. Hệ thống đường ống  ......................................................................  77

6.3.5. Hệ thống lọc dầu  ...........................................................................  80

6.3.6. Thùng chứa dầu  .............................................................................  81

CHƯƠNG 7. Thiết kế hệ thống điện  ...............................................................  82

7.1. Lưu đồ mạch điện  ................................................................................  82

7.2. Chế độ điều khiển  ................................................................................  83

7.2.1. Chế độ cài đặt  ................................................................................  83

7.2.2. Chế độ điều khiển bằng tay ...........................................................  83

7.2.3. Chế độ tự động  ..............................................................................  83

7.3. Sơ đồ mạch điện  ...................................................................................  84

7.4. Lựa chọn thiết bị điện...........................................................................  85

7.4.1. Công tắc hành trình  .......................................................................  85

CHƯƠNG 8. Vận hành, bảo dưỡng máy cán ren ............................................  87

8.1. Quy trình khởi động  .............................................................................  87

8.1.1. Cài đặt sơ bộ .................................................................................  87

8.1.2. Thứ tự thực hiện chế độ máy  .........................................................  87

8.2. Xử lý sự cố...........................................................................................  88

8.3. Bôi trơn và bảo quản  ............................................................................  89

8.3.1. Nguyên tắc bảo quản và sử dụng  ...................................................  89

8.3.2. Bảo dưỡng máy  .............................................................................  90

Tài liệu tham khảo  LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: