THIẾT KẾ MÔ HÌNH GIÀN PHƠI THÔNG MINH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266 (Full)


➢  Mục đích của đề tài

Như mọi người đã biết trong cuộc sống sinh hoạt của con người, việc phơi quần áo trong những ngày thời tiết xấu là rất bất tiện đặc biệt đối với  những gia đình phải đi làm thường xuyên không có nhiều thời gian  ở nhà. Với  lí do đó  em muốn thực hiện nghiên cứu  và phát triển  đề  tài  “ Thiết kế  mô hình giàn phơi thông minh sử  dụng vi điều khiển sử  dụng ESP8266”  giúp mọi người có thểxóa bỏ  mọi bất tiện  và hạn chế  trong việc phơi quần áo.  Mô hình hoạt động với 2 chế độ: điều khiển bằng tay và điều khiển tự động.

Công  dụng  của  giàn  phơi  mang  lại  là  khi  trời  mưa  hay  trời  tối  thì  giàn phơi sẽ  tự  động thu  quần áo  vào, còn nếu trời nắng  và không  có  mưa  thì giàn phơi sẽ  tự  động phơi  quần áo  ra.  Từ  những tính năng tự  động tiện nghi đó thìngười sử  dụng sẽ  không cần mất thời gian  hay quá bận tâm vào việc  tự  tay thu đồ khi gặp thời tiết xấu.

➢  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

  Đối tượng nghiên cứu

-  Module ESP8266 Node MCU

-  Cảm biến mưa, cảm biến ánh sáng.

  Phạm vi nghiên cứu.

-  Sử  dụng vi điều khiển ESP8266 để  thiết kế  mạch điều khiển giàn phơi thông minh.

-  Sử  dụng các loại cảm biến đề  nhận biết các trạng thái  của  môi trường  bên ngoài.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG  1:  TỔNG  QUAN  ĐỀ  TÀI  THIẾT  KẾ  MÔ  HÌNH  GIÀN  PHƠI 

THÔNG MINH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266  .................................  4

1.1 Một số giàn phơi thông minh ở nước ngoài.  ...........................................  4

1.1.1 Giàn phơi thông minh Korea K- 262  ..........................................  4

1.1.2 Giàn phơi thông minh Nhật Bản Hotata LX-BM1301LED  ........  5

1.2 Một số giàn phơi thông minh trong nước.  ..............................................  7

1.2.1 Giàn phơi thông minh Hòa Phát 999B.  ........................................  7

1.2.2 Giàn phơi quần áo xếp tường thông minh GZ34 IZIHOME.  ......  8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ...............................................................  10

2.1 Cảm biến mưa.  ......................................................................................  10

2.1.1 Giới thiệu. ..................................................................................  10

2.1.2 Nguyên lý hoạt động.[6]  ............................................................  10

2.1.3 Thông số kỹ thuật.[6]  .................................................................  11

2.2  Module ESP8266 NodeMCU ..............................................................  11

2.2.1 Giới thiệu.[7]  ..............................................................................  11

2.2.2 Sơ đồ chân.  .................................................................................  12

2.2.3 Thông số kĩ thuật.[8]  ..................................................................  12

2.3 Cảm biến ánh sáng quang trở.  ...............................................................  13

2.3.1 Giới thiệu. ..................................................................................  13

2.3.2 Thông số kỹ thuật.[9]  .................................................................  14

2.4 Công tắc hành trình.  ..............................................................................  14 

2.4.1 Giới thiệu. ..................................................................................  14

2.4.2 Cấu tạo của công tắc hành trình.[10]  .........................................  15

2.4.3 Nguyên lý hoạt động.  .................................................................  15

2.4.4 Phạm vi ứng dụng của công tắc hành trình.[10]  ........................  16

2.5 Một số linh kiện khác.  ...........................................................................  16

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ  MÔ HÌNH GIÀN PHƠI THÔNG MINH SỬ  DỤNG 

VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266  .............................................................................  18

3.1 Yêu cầu đặt ra.  .......................................................................................  18

3.2 Thiết kế mạch  ........................................................................................  19

3.2.1 Sơ đồ khối của mạch.  .................................................................  19

3.2.2 Sơ đồ nguyên lý.  ........................................................................  20

3.2.3 Sơ đồ mạch in.............................................................................  25

3.2.4 Lưu đồ thuật toán.  ......................................................................  26

3.3 Phần mềm điều khiển.  ...........................................................................  27

3.3.1 Phần mềm lập trình Arduino IDE.[1]  ........................................  27

3.3.2 Phần mềm ứng dụng app Blynk.  ................................................  29

3.4 Sản phẩm thực tế.  ..................................................................................  31

3.4.1 Mạch sau khi lắp ráp.  .................................................................  31

3.4.2 Mô hình sản phẩm.  .....................................................................  31

3.5 Thực nghiệm .........................................................................................  32

3.5.1 Thực nghiệm 1.  ..........................................................................  32

3.5.1 Thực nghiệm 2.  ..........................................................................  33

3.6 Phân tích, giải thích kết quả thực nghiệm.  ............................................  34

3.7 Phân tích tính năng, hiệu quả sử dụng của sản phẩm.  ..........................  35

3.8 Phân tích tính  ứng dụng, mức độ  an toàn và tác động của sản phẩm thiết 

kế tới môi trường, kinh tế và xã hội.  ...........................................................  35

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN  ......................................................  36

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...............................................................................  38

PHỤ LỤC  ...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


➢  Mục đích của đề tài

Như mọi người đã biết trong cuộc sống sinh hoạt của con người, việc phơi quần áo trong những ngày thời tiết xấu là rất bất tiện đặc biệt đối với  những gia đình phải đi làm thường xuyên không có nhiều thời gian  ở nhà. Với  lí do đó  em muốn thực hiện nghiên cứu  và phát triển  đề  tài  “ Thiết kế  mô hình giàn phơi thông minh sử  dụng vi điều khiển sử  dụng ESP8266”  giúp mọi người có thểxóa bỏ  mọi bất tiện  và hạn chế  trong việc phơi quần áo.  Mô hình hoạt động với 2 chế độ: điều khiển bằng tay và điều khiển tự động.

Công  dụng  của  giàn  phơi  mang  lại  là  khi  trời  mưa  hay  trời  tối  thì  giàn phơi sẽ  tự  động thu  quần áo  vào, còn nếu trời nắng  và không  có  mưa  thì giàn phơi sẽ  tự  động phơi  quần áo  ra.  Từ  những tính năng tự  động tiện nghi đó thìngười sử  dụng sẽ  không cần mất thời gian  hay quá bận tâm vào việc  tự  tay thu đồ khi gặp thời tiết xấu.

➢  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

  Đối tượng nghiên cứu

-  Module ESP8266 Node MCU

-  Cảm biến mưa, cảm biến ánh sáng.

  Phạm vi nghiên cứu.

-  Sử  dụng vi điều khiển ESP8266 để  thiết kế  mạch điều khiển giàn phơi thông minh.

-  Sử  dụng các loại cảm biến đề  nhận biết các trạng thái  của  môi trường  bên ngoài.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG  1:  TỔNG  QUAN  ĐỀ  TÀI  THIẾT  KẾ  MÔ  HÌNH  GIÀN  PHƠI 

THÔNG MINH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266  .................................  4

1.1 Một số giàn phơi thông minh ở nước ngoài.  ...........................................  4

1.1.1 Giàn phơi thông minh Korea K- 262  ..........................................  4

1.1.2 Giàn phơi thông minh Nhật Bản Hotata LX-BM1301LED  ........  5

1.2 Một số giàn phơi thông minh trong nước.  ..............................................  7

1.2.1 Giàn phơi thông minh Hòa Phát 999B.  ........................................  7

1.2.2 Giàn phơi quần áo xếp tường thông minh GZ34 IZIHOME.  ......  8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ...............................................................  10

2.1 Cảm biến mưa.  ......................................................................................  10

2.1.1 Giới thiệu. ..................................................................................  10

2.1.2 Nguyên lý hoạt động.[6]  ............................................................  10

2.1.3 Thông số kỹ thuật.[6]  .................................................................  11

2.2  Module ESP8266 NodeMCU ..............................................................  11

2.2.1 Giới thiệu.[7]  ..............................................................................  11

2.2.2 Sơ đồ chân.  .................................................................................  12

2.2.3 Thông số kĩ thuật.[8]  ..................................................................  12

2.3 Cảm biến ánh sáng quang trở.  ...............................................................  13

2.3.1 Giới thiệu. ..................................................................................  13

2.3.2 Thông số kỹ thuật.[9]  .................................................................  14

2.4 Công tắc hành trình.  ..............................................................................  14 

2.4.1 Giới thiệu. ..................................................................................  14

2.4.2 Cấu tạo của công tắc hành trình.[10]  .........................................  15

2.4.3 Nguyên lý hoạt động.  .................................................................  15

2.4.4 Phạm vi ứng dụng của công tắc hành trình.[10]  ........................  16

2.5 Một số linh kiện khác.  ...........................................................................  16

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ  MÔ HÌNH GIÀN PHƠI THÔNG MINH SỬ  DỤNG 

VI ĐIỀU KHIỂN ESP8266  .............................................................................  18

3.1 Yêu cầu đặt ra.  .......................................................................................  18

3.2 Thiết kế mạch  ........................................................................................  19

3.2.1 Sơ đồ khối của mạch.  .................................................................  19

3.2.2 Sơ đồ nguyên lý.  ........................................................................  20

3.2.3 Sơ đồ mạch in.............................................................................  25

3.2.4 Lưu đồ thuật toán.  ......................................................................  26

3.3 Phần mềm điều khiển.  ...........................................................................  27

3.3.1 Phần mềm lập trình Arduino IDE.[1]  ........................................  27

3.3.2 Phần mềm ứng dụng app Blynk.  ................................................  29

3.4 Sản phẩm thực tế.  ..................................................................................  31

3.4.1 Mạch sau khi lắp ráp.  .................................................................  31

3.4.2 Mô hình sản phẩm.  .....................................................................  31

3.5 Thực nghiệm .........................................................................................  32

3.5.1 Thực nghiệm 1.  ..........................................................................  32

3.5.1 Thực nghiệm 2.  ..........................................................................  33

3.6 Phân tích, giải thích kết quả thực nghiệm.  ............................................  34

3.7 Phân tích tính năng, hiệu quả sử dụng của sản phẩm.  ..........................  35

3.8 Phân tích tính  ứng dụng, mức độ  an toàn và tác động của sản phẩm thiết 

kế tới môi trường, kinh tế và xã hội.  ...........................................................  35

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN  ......................................................  36

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...............................................................................  38

PHỤ LỤC  ...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: