Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, công suất 240 MWI. TÊN ĐỀTÀI

Thiết kếphần điện nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, công suất 240 MW 

I. CÁC SỐLIỆU BAN ĐẦU: 

-  Sốtổmáy phát điện: 4x60 MW; cosϕ= 0,80; Uđm= 10,5KV 

-  Nhà máy nối với hệthống bằng 2 lộ đường dây 220 KV, chiều dài mỗi lộ

90 Km 

-  Công suất hệthống (không kểnhà máy đang thiết kế): 2800 MVA 

-  Dựtrữcông suất hệthống: 12%/ 

-  Điện kháng ngắn mạch (tính tại thanh cái hệthống nối với đường dây): 0,7 

-  Nhà máy có nhiệm vụcung cấp cho các phụtải sau: 

1. Phụtải cấp điện áp máy phát Pmax= 9MW; cosϕ= 0,84. 

Phụtải bao gồm các đường dây: 

1 kép x 3 MW x 4 km 

4 đơn x 1,5 MW x 3 km 

Đồthịphụtải (tính theo % Pmax) 

Thời gian (h)  0-6  6-10 10-14 14-18 18-24 

Công suất (%)  50  80 100 100  70

2. Phụtải cấp điện áp trung 110KV: Pmax= 120 MW; cosϕ= 0,80 

Phụtải bao gồm các đường dây: 2 kép + 1 đơn 

Đồthịphụtải (tính theo % Pmax) 

Thời gian (h)  0-4  4-10 10-14 14-18 18-24 

Công suất (%)  70  80  100  90  70 

3. Nhà máy có nhiệm vụphát công suất (tổng) theo biểu đồsau: (tính 

theo % công suất đặt) 

ĐỒÁN TỐT NGHIỆP  Thiết kếnhà máy điện

Thời gian (h)  0-8  8-12 12-14 14-20 20-24 

Công suất (%)  70  100  100  90  80 

4. Các điều kiện khác: 

-  Tựdùng nhà máy: 8% 

-  Tại các trạm địa phương đặtc các loại máy cắt BMΠ-10 có Icắt

= 20 KA, 

thời gian cắt ngắn mạch tcắt

= 0,5 sec. 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

-  Tính cân bằng công suất, vạch phương án nối dây chọn sơ đồthiết kế. 

-  Chọn máy biến áp và tính tổn thất công suất, điện năng các phương án. 

-  Tính toán ngắn mạch, lựa chọn các thiết bịcủa sơ đồnối điện chính các 

phương án. 

-  Tính toán thiết kế, xác định phương án tối ưu. 

-  Chọn sơ đồtựdùng và một sốthiết bịphụ

-  Vẽcác bản vẽ: Sơ đồnối điện chính và các bản vẽcần thiết cho thuyết 

minh. 

* Xác định chế độvận hành tối ưu của nhà máy theo phương pháp quy 

hoạch động 

...LINK DOWNLOADI. TÊN ĐỀTÀI

Thiết kếphần điện nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, công suất 240 MW 

I. CÁC SỐLIỆU BAN ĐẦU: 

-  Sốtổmáy phát điện: 4x60 MW; cosϕ= 0,80; Uđm= 10,5KV 

-  Nhà máy nối với hệthống bằng 2 lộ đường dây 220 KV, chiều dài mỗi lộ

90 Km 

-  Công suất hệthống (không kểnhà máy đang thiết kế): 2800 MVA 

-  Dựtrữcông suất hệthống: 12%/ 

-  Điện kháng ngắn mạch (tính tại thanh cái hệthống nối với đường dây): 0,7 

-  Nhà máy có nhiệm vụcung cấp cho các phụtải sau: 

1. Phụtải cấp điện áp máy phát Pmax= 9MW; cosϕ= 0,84. 

Phụtải bao gồm các đường dây: 

1 kép x 3 MW x 4 km 

4 đơn x 1,5 MW x 3 km 

Đồthịphụtải (tính theo % Pmax) 

Thời gian (h)  0-6  6-10 10-14 14-18 18-24 

Công suất (%)  50  80 100 100  70

2. Phụtải cấp điện áp trung 110KV: Pmax= 120 MW; cosϕ= 0,80 

Phụtải bao gồm các đường dây: 2 kép + 1 đơn 

Đồthịphụtải (tính theo % Pmax) 

Thời gian (h)  0-4  4-10 10-14 14-18 18-24 

Công suất (%)  70  80  100  90  70 

3. Nhà máy có nhiệm vụphát công suất (tổng) theo biểu đồsau: (tính 

theo % công suất đặt) 

ĐỒÁN TỐT NGHIỆP  Thiết kếnhà máy điện

Thời gian (h)  0-8  8-12 12-14 14-20 20-24 

Công suất (%)  70  100  100  90  80 

4. Các điều kiện khác: 

-  Tựdùng nhà máy: 8% 

-  Tại các trạm địa phương đặtc các loại máy cắt BMΠ-10 có Icắt

= 20 KA, 

thời gian cắt ngắn mạch tcắt

= 0,5 sec. 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

-  Tính cân bằng công suất, vạch phương án nối dây chọn sơ đồthiết kế. 

-  Chọn máy biến áp và tính tổn thất công suất, điện năng các phương án. 

-  Tính toán ngắn mạch, lựa chọn các thiết bịcủa sơ đồnối điện chính các 

phương án. 

-  Tính toán thiết kế, xác định phương án tối ưu. 

-  Chọn sơ đồtựdùng và một sốthiết bịphụ

-  Vẽcác bản vẽ: Sơ đồnối điện chính và các bản vẽcần thiết cho thuyết 

minh. 

* Xác định chế độvận hành tối ưu của nhà máy theo phương pháp quy 

hoạch động 

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: