Thiết kế và thi công mô hình cửa tự động (Bạch Thanh Sơn)

 


Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Tìm hiểu cảm biến. 

- Thiết kế mạch điều khiển tốc độ và chiều quay động cơ để đóng mở cửa. 

- Thiết kế bộ điều khiển. 

- Xây dựng giải thuật bộ điều khiển. 

Nội dung đồ án gồm 4 chương: 

- Chương 1: Giới thiệu chung về cửa đóng mở tự động.. 

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. 

- Chương 3: Các yêu cầu và mục đích chế tạo mô hình cửa tự động 

- Chương 4: Thiết kế và thi công mô hình cửa tự động.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỬA ĐÓNG MỞ TỰ ĐỘNG ........ 3 

1.1. Các loại cửa tự động hiện nay ............................................................... 5 

1.1.1.Cửa kéo: .......................................................................................... 5 

1.1.2. Cửa cuốn ........................................................................................ 6 

1.1.3.Cửa trượt: ........................................................................................ 7 

1.1.4.Cửa cảm ứng bằng thẻ từ và vân tay: .............................................. 8 

1.2. Khảo sát các loại cửa đóng mở tự động hiện nay ................................. 9 

CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................... 13 

2.1. Giới thiệu Arduino và Arduino UNO: ................................................ 14 

2.1.1. Giới thiệu chung về Arduino:....................................................... 14 

2.1.2. Arduino UNO: .............................................................................. 15 

2.2. RFID (Radio Frequency Identification) và Module RFID-RC522: .... 19 

2.2.1. Giới thiệu sơ lược về RFID: ......................................................... 19 

2.2.2. Module RFID-RC522 ................................................................... 21 

2.3. Động cơ Servo SG90: ......................................................................... 24 

2.4. LM7809 ............................................................................................... 25 

CHƯƠNG 3:CÁC YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CHẾ  TẠO MÔ HÌNH CỬA 

TỰ ĐỘNG.................................................................................................................26 

3.1. Các yêu cầu của mô hình:........................................................................27 

3.2. Phương án thiết kế:..................................................................................27 

3.3. Mục đích của việc chế tạo mô hình:........................................................28 

CHƯƠNG 4:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH CỬA TỰ ĐỘNG ...... 29 

4.1. Sơ đồ khối: .......................................................................................... 30 

4.2. Nguyên lý hoạt động toàn mạch.......................................................... 30 

4.3. Thiết kế các khối chức năng ................................................................ 32 

4.3.1. Nguồn ........................................................................................... 32 

4.3.2. Khối điều khiển ............................................................................ 33 

4.3.3. Khối cảm ứng ............................................................................... 35 

4.3.4. Khối động cơ ................................................................................ 37 

4.3.5. Thẻ RFID...................................................................................... 38 

4.4. Sơ đồ toàn mạch .................................................................................. 39 

4.5. Sơ đồ nối dây ....................................................................................... 40 

4.6. Lập trình cho hệ thống ........................................................................ 42 

4.7. Lưu đồ giải thuật ................................................................................. 43 

4.8. Thi công mô hình cửa tự động: ........................................................... 45 

4.8.1. Mạch in ......................................................................................... 45 

4.8.2. Mạch thi công ............................................................................... 46 

4.9. Kết quả thực nghiệm: .......................................................................... 46 

4.9.1. Kết quả đạt được .......................................................................... 46 

4.9.2. Ưu và khuyết điểm ....................................................................... 46 

4.10. Phương hướng phát triển: .................................................................. 47 

KẾT LUẬN .................................................................................................... 48 

Danh mục tài liệu tham khảo ......................................................................... 49 

PHỤ LỤC ...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 


Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Tìm hiểu cảm biến. 

- Thiết kế mạch điều khiển tốc độ và chiều quay động cơ để đóng mở cửa. 

- Thiết kế bộ điều khiển. 

- Xây dựng giải thuật bộ điều khiển. 

Nội dung đồ án gồm 4 chương: 

- Chương 1: Giới thiệu chung về cửa đóng mở tự động.. 

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. 

- Chương 3: Các yêu cầu và mục đích chế tạo mô hình cửa tự động 

- Chương 4: Thiết kế và thi công mô hình cửa tự động.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỬA ĐÓNG MỞ TỰ ĐỘNG ........ 3 

1.1. Các loại cửa tự động hiện nay ............................................................... 5 

1.1.1.Cửa kéo: .......................................................................................... 5 

1.1.2. Cửa cuốn ........................................................................................ 6 

1.1.3.Cửa trượt: ........................................................................................ 7 

1.1.4.Cửa cảm ứng bằng thẻ từ và vân tay: .............................................. 8 

1.2. Khảo sát các loại cửa đóng mở tự động hiện nay ................................. 9 

CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................... 13 

2.1. Giới thiệu Arduino và Arduino UNO: ................................................ 14 

2.1.1. Giới thiệu chung về Arduino:....................................................... 14 

2.1.2. Arduino UNO: .............................................................................. 15 

2.2. RFID (Radio Frequency Identification) và Module RFID-RC522: .... 19 

2.2.1. Giới thiệu sơ lược về RFID: ......................................................... 19 

2.2.2. Module RFID-RC522 ................................................................... 21 

2.3. Động cơ Servo SG90: ......................................................................... 24 

2.4. LM7809 ............................................................................................... 25 

CHƯƠNG 3:CÁC YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CHẾ  TẠO MÔ HÌNH CỬA 

TỰ ĐỘNG.................................................................................................................26 

3.1. Các yêu cầu của mô hình:........................................................................27 

3.2. Phương án thiết kế:..................................................................................27 

3.3. Mục đích của việc chế tạo mô hình:........................................................28 

CHƯƠNG 4:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH CỬA TỰ ĐỘNG ...... 29 

4.1. Sơ đồ khối: .......................................................................................... 30 

4.2. Nguyên lý hoạt động toàn mạch.......................................................... 30 

4.3. Thiết kế các khối chức năng ................................................................ 32 

4.3.1. Nguồn ........................................................................................... 32 

4.3.2. Khối điều khiển ............................................................................ 33 

4.3.3. Khối cảm ứng ............................................................................... 35 

4.3.4. Khối động cơ ................................................................................ 37 

4.3.5. Thẻ RFID...................................................................................... 38 

4.4. Sơ đồ toàn mạch .................................................................................. 39 

4.5. Sơ đồ nối dây ....................................................................................... 40 

4.6. Lập trình cho hệ thống ........................................................................ 42 

4.7. Lưu đồ giải thuật ................................................................................. 43 

4.8. Thi công mô hình cửa tự động: ........................................................... 45 

4.8.1. Mạch in ......................................................................................... 45 

4.8.2. Mạch thi công ............................................................................... 46 

4.9. Kết quả thực nghiệm: .......................................................................... 46 

4.9.1. Kết quả đạt được .......................................................................... 46 

4.9.2. Ưu và khuyết điểm ....................................................................... 46 

4.10. Phương hướng phát triển: .................................................................. 47 

KẾT LUẬN .................................................................................................... 48 

Danh mục tài liệu tham khảo ......................................................................... 49 

PHỤ LỤC ...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: