Thuyết minh Biện pháp thi công đóng cừ ván SW600 cầu KiệuCông ty cổ phần XDCT 525 - Biện pháp thi công đóng cọc BTCT dự ứng lực SW600B-22M


PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG


I.1.  CÁC CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG:

I.2.  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG 

I.2.1.  Tài liệu địa hình

I.2.2.  Tài liệu địa chất  

I.2.3. Tài liệu khí tượng-Thủy văn 

I.3.  GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH:

I.3.1.  Giới thiệu về dự án:

I.3.2. Quy mô xây dựng công trình

A. Thông số kỹ thuật

B. Khối lượng công việc

Bảng kê khối lượng công việc

Hạng mục: Cầu Kiệu


Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú

1 Đóng cọc ván DƯL SW600B- L=22m

47 cọc md 1034  Theo khối lượng  TKTC


PHẦN II TỔ CHỨC THI CÔNG

...


Công ty cổ phần XDCT 525 - Biện pháp thi công đóng cọc BTCT dự ứng lực SW600B-22M


PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG


I.1.  CÁC CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG:

I.2.  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG 

I.2.1.  Tài liệu địa hình

I.2.2.  Tài liệu địa chất  

I.2.3. Tài liệu khí tượng-Thủy văn 

I.3.  GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH:

I.3.1.  Giới thiệu về dự án:

I.3.2. Quy mô xây dựng công trình

A. Thông số kỹ thuật

B. Khối lượng công việc

Bảng kê khối lượng công việc

Hạng mục: Cầu Kiệu


Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú

1 Đóng cọc ván DƯL SW600B- L=22m

47 cọc md 1034  Theo khối lượng  TKTC


PHẦN II TỔ CHỨC THI CÔNG

...
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: