Tính giễu nhại trong tiểu thuyết hồ anh thái (Nguyễn Thị Hồng Phấn) FullChọn nghiên cứu đề tài này chúng tôi đặt ra mục đích và cũng cố gắng có sự đối sánh ngay chính giữa các lĩnh vực sáng tác của Hồ Anh Thái với cả các tác giả đƣơng đại với mong muốn có thể nhận diện và chỉ ra những biểu hiện cơ bản nhất của tính giễu nhại để có cái nhìn khái quát, toàn diện và sâu sắc hơn về vấn đề này. 

Qua việc nghiên cứu tính giễu nhại, luận văn khẳng định những  đóng góp của nhà văn Hồ Anh Thái trong việc khám phá và miêu tả hiện thực đời sống xã hội và  con  ngƣời  cũng  nhƣ  những  đóng  góp  của  ông  cho  sự  đổi  mới  nghệ  thuật  văn xuôi Việt Nam đƣơng đạiNỘI DUNG:


Chƣơng 1: GIỄU NHẠI - MỘT PHƢƠNG CÁCH TƢ DUY VÀ MỘT CẢM 

HỨNG NỔI BẬT TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VÀ HẬU HIỆN ĐẠI  ..............  10

1.1. Những vấn đề lý luận về giễu nhại  ................................................................  10

1.1.1. Khái niệm giễu nhại  ................................................................................  10

1.1.2. Giễu nhại - một phương cách tư duy trong văn học hiện đại và hậu 

hiện đại  .............................................................................................................  14

1.2. Giễu nhại - một cảm hứng nổi bật trong văn học hiện đại và hậu hiện đại  ..  18

1.2.1. Những tiền đề chủ yếu làm hồi sinh cảm hứng giễu nhại  ......................  18

1.2.2. Cảm hứng giễu nhại trong văn xuôi Việt Nam sau 1975  .......................  19

1.3. Giễu nhại - một cảm hứng chủ đạo trong sáng tác Hồ Anh Thái  ..................  28

Chƣơng 2: NHỮNG BÌNH DIỆN GIỄU NHẠI CƠ BẢN TRONG TIỂU THUYẾT 

HỒ ANH THÁI  .........................................................................................................  35

2.1. Giễu nhại trạng thái nhân sinh  .......................................................................  35

2.1.1. Một xã hội xuống cấp, tha hoá  ...............................................................  35

2.1.2. Những góc khuất của đời sống công chức, trí thức................................  47

2.1.3. Những góc tối trong các lĩnh vực văn hoá, khoa học giáo dục, văn học 

nghệ thuật, chính trị xã hội  ...............................................................................  53

2.2. Giễu nhại về sự tha hoá của con ngƣời  ..........................................................  68

2.2.1. Con người sùng ngoại, háo danh, thực dụng  .........................................  69

2.2.2. Con người phi nhân tính  .........................................................................  73

2.2.3. Con người tự nhiên, bản năng  ................................................................  77

Chƣơng 3: GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI NHÌN TỪ 

PHƢƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT  .............................................................................  86

3.1. Tạo dựng những tình huống bi hài, nghịch dị................................................  86

3.1.1. Những tình huống bi hài  .........................................................................  87

3.1.2. Những tình huống nghịch dị  ...................................................................  90 

3.2. Ngôn ngữ nghệ thuật  ......................................................................................  95

3.2.1. Ngôn ngữ mới mẻ, hiện đại ....................................................................  96

3.2.2. Ngôn ngữ đa nghĩa, giàu hình ảnh, kích thích tư duy tưởng tượng  .......  99

3.2.3. Vận dụng thành ngữ, chơi chữ  .............................................................  101

3.3. Giọng điệu  ....................................................................................................  105

3.3.1. Đặt tên nhân vật – một cách giễu nhại của giọng điệu  ........................  105

3.3.2. Giọng giễu nhại thể hiện qua lời văn giễu nhại  ...................................  110

KẾT LUẬN  .............................................................................................................  128

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Chọn nghiên cứu đề tài này chúng tôi đặt ra mục đích và cũng cố gắng có sự đối sánh ngay chính giữa các lĩnh vực sáng tác của Hồ Anh Thái với cả các tác giả đƣơng đại với mong muốn có thể nhận diện và chỉ ra những biểu hiện cơ bản nhất của tính giễu nhại để có cái nhìn khái quát, toàn diện và sâu sắc hơn về vấn đề này. 

Qua việc nghiên cứu tính giễu nhại, luận văn khẳng định những  đóng góp của nhà văn Hồ Anh Thái trong việc khám phá và miêu tả hiện thực đời sống xã hội và  con  ngƣời  cũng  nhƣ  những  đóng  góp  của  ông  cho  sự  đổi  mới  nghệ  thuật  văn xuôi Việt Nam đƣơng đạiNỘI DUNG:


Chƣơng 1: GIỄU NHẠI - MỘT PHƢƠNG CÁCH TƢ DUY VÀ MỘT CẢM 

HỨNG NỔI BẬT TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VÀ HẬU HIỆN ĐẠI  ..............  10

1.1. Những vấn đề lý luận về giễu nhại  ................................................................  10

1.1.1. Khái niệm giễu nhại  ................................................................................  10

1.1.2. Giễu nhại - một phương cách tư duy trong văn học hiện đại và hậu 

hiện đại  .............................................................................................................  14

1.2. Giễu nhại - một cảm hứng nổi bật trong văn học hiện đại và hậu hiện đại  ..  18

1.2.1. Những tiền đề chủ yếu làm hồi sinh cảm hứng giễu nhại  ......................  18

1.2.2. Cảm hứng giễu nhại trong văn xuôi Việt Nam sau 1975  .......................  19

1.3. Giễu nhại - một cảm hứng chủ đạo trong sáng tác Hồ Anh Thái  ..................  28

Chƣơng 2: NHỮNG BÌNH DIỆN GIỄU NHẠI CƠ BẢN TRONG TIỂU THUYẾT 

HỒ ANH THÁI  .........................................................................................................  35

2.1. Giễu nhại trạng thái nhân sinh  .......................................................................  35

2.1.1. Một xã hội xuống cấp, tha hoá  ...............................................................  35

2.1.2. Những góc khuất của đời sống công chức, trí thức................................  47

2.1.3. Những góc tối trong các lĩnh vực văn hoá, khoa học giáo dục, văn học 

nghệ thuật, chính trị xã hội  ...............................................................................  53

2.2. Giễu nhại về sự tha hoá của con ngƣời  ..........................................................  68

2.2.1. Con người sùng ngoại, háo danh, thực dụng  .........................................  69

2.2.2. Con người phi nhân tính  .........................................................................  73

2.2.3. Con người tự nhiên, bản năng  ................................................................  77

Chƣơng 3: GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI NHÌN TỪ 

PHƢƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT  .............................................................................  86

3.1. Tạo dựng những tình huống bi hài, nghịch dị................................................  86

3.1.1. Những tình huống bi hài  .........................................................................  87

3.1.2. Những tình huống nghịch dị  ...................................................................  90 

3.2. Ngôn ngữ nghệ thuật  ......................................................................................  95

3.2.1. Ngôn ngữ mới mẻ, hiện đại ....................................................................  96

3.2.2. Ngôn ngữ đa nghĩa, giàu hình ảnh, kích thích tư duy tưởng tượng  .......  99

3.2.3. Vận dụng thành ngữ, chơi chữ  .............................................................  101

3.3. Giọng điệu  ....................................................................................................  105

3.3.1. Đặt tên nhân vật – một cách giễu nhại của giọng điệu  ........................  105

3.3.2. Giọng giễu nhại thể hiện qua lời văn giễu nhại  ...................................  110

KẾT LUẬN  .............................................................................................................  128

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: