Tối ưu hóa hệ thống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia tại công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam (Lê Đức Duy)Phần 1: Cơsởlý luận 

Phần 2: Phân tích tình hình hoạt  ñộng kinh doanh và thực trạng hệthống phân phối bia tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam. 

Phần 3: Giải pháp nhằm tối  ưu hóa hệthống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia ởkênh cấp 1 tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.LINK DOWNLOADPhần 1: Cơsởlý luận 

Phần 2: Phân tích tình hình hoạt  ñộng kinh doanh và thực trạng hệthống phân phối bia tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam. 

Phần 3: Giải pháp nhằm tối  ưu hóa hệthống phân phối hàng hóa vật chất cho mặt hàng bia ởkênh cấp 1 tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: