Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm (Nguyễn Thị Thu Trang) FullThông qua nghiên cứu, chúng tôi muốn chỉ ra đƣợc những đặc điểm nào trong những từ ngữ về chiến  tranh và con ngƣời trong chiến tranh mà liệt sĩ Đặng  Thuỳ  Trâm đã viết ra trong hai tập nhật ký của mình   đã khắc hoạ  nên một bác sĩ Đặng  Thuỳ  Trâm, một ngƣời con gái đã chiếm trọn tình yêu  trong  trái  tim  dân  tộc  Việt  Nam  và  cũng  khiến  kẻ  thù  phải  nghiêng mình kính phụcNỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ...........................................................................................................  1

1. Lý do chọn đề tài  ..........................................................................................  1

2. Lịch sử vấn đề  ..............................................................................................  4

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu   ...............................................................  5

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu   ..............................................................  6

5. Phƣơng pháp nghiên cứu   .............................................................................  7

6. Đóng góp của luận văn   ................................................................................  8

7. Bố cục của luận văn  .....................................................................................  8

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. GIỚI THIỆU VỀ ĐĂNG THUỲ TRÂM 

VÀ HAI TẬP NHẬT KÝ CỦA CHỊ  ..........................................  9

1.1. Khái niệm về thể loại kí............................................................................  9

1.2. Một số khái niệm có liên quan trong phân tích tác phẩm văn học   .......  11

1.2.1. Ngôn từ nghệ thuật  ..............................................................................  11

1.2.2. Tính  hiện thực trong tác phẩm văn học   .............................................  12

1.2.3 Hình tƣợng nhân vật  .............................................................................  12

1.2.4. Hoàn cảnh điển hình   ............................................................................  13

1.3. Khái niệm về ngôn ngữ văn học  ............................................................  15

1.4. Hình tƣợng nghệ thuật và chi tiết nghệ thuật   ........................................  17

1.5. Khái niệm hội thoại và hội thoại trong tác phẩm văn học   ....................  19

1.5.1. Khái niệm hội thoại   .............................................................................  19

1.5.2. Hội thoại trong tác phẩm văn học   .......................................................  20

1.6. Khái niệm về phong cách   .......................................................................  21

1.7. Sơ lƣợc về từ, ngữ và từ loại  ..................................................................  23

1.8. Khái niệm về trƣờng nghĩa   .....................................................................  23

1.9. Ngôn cảnh tình huống và ngôn cảnh văn hoá   .......................................  24

1.10. Giới thiệu về Đặng Thuỳ Trâm và hai tập nhật ký   .............................  25

1.10.1. Vài nét về liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm  ......................................  25

1.10.2. Sơ lƣợc về hai tập nhật ký của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm   ..................  25 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên    http://www.lrc-tnu.edu.vn/

1.10.3 Về những con ngƣời đã giữ hai tập nhật ký và sự trở về của “Nhật 

ký Đặng Thuỳ Trâm”.  ....................................................................................  26

Tiểu kết ...........................................................................................................  27

Chƣơng 2: NHẬN DIỆN LỚP TỪ NGỮ VỀ CHIẾN TRANH VÀ CON NGƢỜI

TRONG "NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM"  .............................  28

2.1. Nhóm từ ngữ về chiến tranh trong “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”   .........  29

2.1.1. Nhóm vũ khí, thiết bị máy mó c, khí tài quân sự và đồ quân dụng   ...  29

2.1.2. Nhóm từ ngữ về giao chiến và thuật ngữ quân sự   .............................  32

2.2. Nhóm từ ngữ về con ngƣời tro ng “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”   ...........  35

2.2.1. Nhóm danh từ riêng chỉ tên ngƣời   ......................................................  36

2.2.2. Nhóm từ ngữ xƣng gọi chỉ ngƣời ........................................................  40

2.2.3. Nhóm từ ngữ về trạng thái tâm lý, tình cảm, cảm xúc,...   ..................  45

2.2.4. Nhóm từ ngữ về hoạt động của con ngƣời  ............................................  52

2.2.5. Nhóm từ ngữ về đồ vật sử dụng cho con ngƣời  ....................................  56

2.2.6. Nhóm từ ngữ về y khoa và điều trị  .......................................................  59

2.2.7. Nhóm từ ngữ địa danh, đơn vị hành chính   .........................................  61

2.2.8. Nhóm từ ngữ về địa lý...........................................................................  64

2.2.9. Nhóm từ ngữ về thời gian, thời tiết, khí hậu  .........................................  66

2.2.10. Nhóm từ ngữ về thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, chim chóc côn trùng .....  68

Tiểu kết ...........................................................................................................  70

Chƣơng 3: “LỬA” TRONG NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM   ..................  71

3.1. Nhóm trƣờng nghĩa ý chí căm thù và lòng dũng cảm   ...........................  72

3.2. Nhóm trƣờng nghĩa lòng yêu thƣơng chân thành   .................................  78

3.3. Nhóm trƣờng nghĩa sự tự nhìn nhận đánh giá bản thân   .......................  82

3.4. Nhóm trƣờng nghĩa lƣơng tri và lòng chính trực   ..................................  90

3.5. Nhóm trƣờng nghĩa khả năng cảm thụ cái đẹp  .....................................  91

Tiểu kết ...........................................................................................................  98

KẾT LUẬN  .....................................................................................................  99

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................  100

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Thông qua nghiên cứu, chúng tôi muốn chỉ ra đƣợc những đặc điểm nào trong những từ ngữ về chiến  tranh và con ngƣời trong chiến tranh mà liệt sĩ Đặng  Thuỳ  Trâm đã viết ra trong hai tập nhật ký của mình   đã khắc hoạ  nên một bác sĩ Đặng  Thuỳ  Trâm, một ngƣời con gái đã chiếm trọn tình yêu  trong  trái  tim  dân  tộc  Việt  Nam  và  cũng  khiến  kẻ  thù  phải  nghiêng mình kính phụcNỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ...........................................................................................................  1

1. Lý do chọn đề tài  ..........................................................................................  1

2. Lịch sử vấn đề  ..............................................................................................  4

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu   ...............................................................  5

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu   ..............................................................  6

5. Phƣơng pháp nghiên cứu   .............................................................................  7

6. Đóng góp của luận văn   ................................................................................  8

7. Bố cục của luận văn  .....................................................................................  8

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. GIỚI THIỆU VỀ ĐĂNG THUỲ TRÂM 

VÀ HAI TẬP NHẬT KÝ CỦA CHỊ  ..........................................  9

1.1. Khái niệm về thể loại kí............................................................................  9

1.2. Một số khái niệm có liên quan trong phân tích tác phẩm văn học   .......  11

1.2.1. Ngôn từ nghệ thuật  ..............................................................................  11

1.2.2. Tính  hiện thực trong tác phẩm văn học   .............................................  12

1.2.3 Hình tƣợng nhân vật  .............................................................................  12

1.2.4. Hoàn cảnh điển hình   ............................................................................  13

1.3. Khái niệm về ngôn ngữ văn học  ............................................................  15

1.4. Hình tƣợng nghệ thuật và chi tiết nghệ thuật   ........................................  17

1.5. Khái niệm hội thoại và hội thoại trong tác phẩm văn học   ....................  19

1.5.1. Khái niệm hội thoại   .............................................................................  19

1.5.2. Hội thoại trong tác phẩm văn học   .......................................................  20

1.6. Khái niệm về phong cách   .......................................................................  21

1.7. Sơ lƣợc về từ, ngữ và từ loại  ..................................................................  23

1.8. Khái niệm về trƣờng nghĩa   .....................................................................  23

1.9. Ngôn cảnh tình huống và ngôn cảnh văn hoá   .......................................  24

1.10. Giới thiệu về Đặng Thuỳ Trâm và hai tập nhật ký   .............................  25

1.10.1. Vài nét về liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm  ......................................  25

1.10.2. Sơ lƣợc về hai tập nhật ký của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm   ..................  25 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên    http://www.lrc-tnu.edu.vn/

1.10.3 Về những con ngƣời đã giữ hai tập nhật ký và sự trở về của “Nhật 

ký Đặng Thuỳ Trâm”.  ....................................................................................  26

Tiểu kết ...........................................................................................................  27

Chƣơng 2: NHẬN DIỆN LỚP TỪ NGỮ VỀ CHIẾN TRANH VÀ CON NGƢỜI

TRONG "NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM"  .............................  28

2.1. Nhóm từ ngữ về chiến tranh trong “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”   .........  29

2.1.1. Nhóm vũ khí, thiết bị máy mó c, khí tài quân sự và đồ quân dụng   ...  29

2.1.2. Nhóm từ ngữ về giao chiến và thuật ngữ quân sự   .............................  32

2.2. Nhóm từ ngữ về con ngƣời tro ng “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”   ...........  35

2.2.1. Nhóm danh từ riêng chỉ tên ngƣời   ......................................................  36

2.2.2. Nhóm từ ngữ xƣng gọi chỉ ngƣời ........................................................  40

2.2.3. Nhóm từ ngữ về trạng thái tâm lý, tình cảm, cảm xúc,...   ..................  45

2.2.4. Nhóm từ ngữ về hoạt động của con ngƣời  ............................................  52

2.2.5. Nhóm từ ngữ về đồ vật sử dụng cho con ngƣời  ....................................  56

2.2.6. Nhóm từ ngữ về y khoa và điều trị  .......................................................  59

2.2.7. Nhóm từ ngữ địa danh, đơn vị hành chính   .........................................  61

2.2.8. Nhóm từ ngữ về địa lý...........................................................................  64

2.2.9. Nhóm từ ngữ về thời gian, thời tiết, khí hậu  .........................................  66

2.2.10. Nhóm từ ngữ về thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, chim chóc côn trùng .....  68

Tiểu kết ...........................................................................................................  70

Chƣơng 3: “LỬA” TRONG NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM   ..................  71

3.1. Nhóm trƣờng nghĩa ý chí căm thù và lòng dũng cảm   ...........................  72

3.2. Nhóm trƣờng nghĩa lòng yêu thƣơng chân thành   .................................  78

3.3. Nhóm trƣờng nghĩa sự tự nhìn nhận đánh giá bản thân   .......................  82

3.4. Nhóm trƣờng nghĩa lƣơng tri và lòng chính trực   ..................................  90

3.5. Nhóm trƣờng nghĩa khả năng cảm thụ cái đẹp  .....................................  91

Tiểu kết ...........................................................................................................  98

KẾT LUẬN  .....................................................................................................  99

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................  100

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: