BỘ SÁCH - C# 2005 Full (Phạm Hữu Khang Cb)C# 2005 - Tập 1 Lập trình cơ bản (Phạm Hữu Khang Cb)


Visual Studio .Net 2005 cung cấp nhiều tính năng mới giúp cho bạn dễ dàng xây dựng, kiểm tra và triển khai ứng dụng trên nền Windows. Visual Studio .Net 2005 là tập công cụ hoàn chỉnh dùng để xây dựng ứng dụng Web (ASP.NET Web Application), dịch vụ XML, ứng dụng để bàn (Desktop Application), ứng dụng màn hình và bàn phím (Console Application) và ứng dụng trên điện thoại di động (Mobile Application).

Cuốn sách cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc tạo và quản lý giải pháp, dự án phần mềm, sử dụng các tiện ích của Visual Studio .Net 2005 IDE, tìm hiểu cấu trúc của chương trình C#, các kiến thức về ngôn ngữ lập trình và sau đó được minh họa bằng ứng dụng đính kèm có tính thực tiễn cao.

Đặc biệt cuốn sách nhấn mạnh những đặc điểm mới, đặc biệt, tiện dụng mà phiên bản .Net 2003 chưa có như: Kiểu dữ liệu Generic, chỉ thị Region, khai báo Comments, Controls, Form cùng với tiện ích như Refactor, cấu hình Assembly... tất cả các kiến thức trình bày trong các chương được hệ thống lại bằng ứng dụng thực tiễn đính kèm dùng để quản lý tập tin, ổ đĩa, thư mục, cơ sở dữ liệu SQL Server, dịch vụ trong hệ điều hành...

Giáo trình bao gồm 9 chương, xuyên suốt từ giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# 2005, Visual Studio .NET 2005, các loại ứng dụng dùng C#, các loại dự án, cấu trúc và cơ chế biên dịch, thực thi của chương trình, khai báo chú giải (Comment), chỉ thị (Region), không gian tên, kiểu dữ liệu truyền thống, kiểu dữ liệu mảng và kiểu dữ liệu tổng quát (Generic), hình thức chuyển đổi kiểu dữ liệu, phát biểu điều khiển, phép toán, kiểm soát ngoại lệ, gỡ lỗi chương trình và nhiều kỹ thuật quan trọng khác cùng với nhiều ví dụ chi tiết, diễn giải rõ ràng.

Cuốn C# 2005 - Lập Trình Cơ Bản nằm trong bộ giáo trình C# 2005 bao gồm nhiều cuốn từ cơ bản, lập trình hướng đối tượng, lập trình Windows Forms, lập trình cơ sở dữ liệu, lập trình ASP.NET, lập trình nâng cao.


C# 2005. Tập 2: Lập trình Windows forms


C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng


C# được mệnh danh là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh nhất trong bộ ngôn ngữ lập trình .NET của hãng Microsoft hiện nay.


Trong cuốn sách "C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng" này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc định nghĩa và cài đặt hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C# trong ứng dụng thực tiễn, áp dụng chúng cho mô hình hướng đối tượng một cách có hiệu quả nhất.


Toàn bộ cuốn giáo trình này gồm 9 chương và phần ứng dụng, giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau:


Chương 1: Giới thiệu lập trình OOP.

Chương 2: Thuộc tính và mảng thuộc tính.

Chương 3: Phương thức và tham số.

Chương 4: Cài đặt Overload và Constructor.

Chương 5: Kế thừa, ghi đè và tính đa hình.

Chương 6: Lớp trừu tượng và giao tiếp.

Chương 7: Không gian tên và mô hình đối tượng.

Chương 8: Assembly và Global Assembly Cache.

Chương 9: Cài đặt OOP trong ứng dụng thực tiễn.

Ứng dụng: Quản lý nhân sự và tiền lương.C# 2005. Tập 4 - Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu


C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe 2005


Tiếp theo tập 4 - quyển 1 của cuốn sách "C# 2005 - Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu", Nhà sách Minh Khai tiếp tục cho ra mắt bạn đọc "C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe 2005".


Trong Quyển 2 này, sách giới thiệu đến các bạn những nội dung chính sau:


Chương 1: Đối tượng SqlDataAdapter và DataSet.

Chương 2: Đối tượng DataSet và DataTable.

Chương 3: Đối tượng DataView, DataColumn, DataRow và DataRowView.

Chương 4: Đối tượng DataGridView và ADO.NET.

Chương 5: Làm việc với Report và Crystal Report.

Chương 6: Làm việc với Visual SourceSafe 2005.

Chương 7: Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005.

Ứng dụng: Quản lý nhân sự và tiền lương.C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0


Tiếp theo bộ C# 2005 - Tập 4, Nhà sách Minh Khai tiếp tục cho phát hành cuốn "C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 (Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0)".


Nội dung của Quyển 1 này cung cấp cho bạn những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến cách xây dựng Website, điều khiển trình chủ mới trong phiên bản ASP.NET 2.0.


Bên cạnh những kiến thức cơ bản của ASP.NET 2.0, sách còn kết hợp giữa điều khiển trình chủ và kịch bản JavaScript, khái niệm CallBack thay vì sử dụng PostBack nhằm tạo nên sự trình bày dữ liệu thông qua cơ chế không đồng bộ bằng đối tượng XMLDOM và XML...


Quyển 1 này có bố cục gồm 5 chương và phần ứng dụng đính kèm, được trình bày như sau:


Chương 1: Giới thiệu ASP.NET 2.0.

Chương 2: Giới thiệu Visual Studio 2005.

Chương 3: Giới thiệu trang ASP.NET 2.0.

Chương 4: Server Controls và kịch bản JavaScript.

Chương 5: ASP.NET 2.0 Server Controls.

Ứng dụng: Tuyển dụng.C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 2 : Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 


C# 2005 Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 3: Điều Khiển Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu


Tiếp theo Tập 5 quyển 1 và quyển 2 của cuốn sách "C# 2005 - Lập trình ASP.NET 2.0", Nhà sách Minh Khai tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc quyển 3 với những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan các điều khiển và đối tượng mới trong ASP.NET 2.0 dùng để kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Access, Xml và SiteMap thông qua các điều khiển kết nối.


Trong Quyển 3 này sách giới thiệu những nội dung chính sau:


Chương 11: Kết nối cơ sở dữ liệu trong ASP.NET 2.0.

Chương 12: Kết nối cơ sở dữ liệu Access, XML và Object.

Chương 13: Đối tượng kết nối cơ sở dữ liệu.

Chương 14: Khám phá điều khiển trình chủ GridView.

Chương 15: Điều khiển DetailsView và FormView.

Chương 16: Điều khiển DataList và Repeater.

Ứng dụng: Tuyển dụng.C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 4 : Đối tượng ADO.NET 2.0 và XML


C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server, Quyển 1: Các Chức Năng Dành Cho Người Xin Việc


Tiếp theo 4 quyển của tập 5 thuộc cuốn sách “C# 2005 – Lập trình ASP.NET 2.0” nằm trong bộ sách C# 2005, quyển 1 của tập 6 cung cấp cho bạn những kiến thức về tác nghiệp hoàn chỉnh của ngành kinh doanh tuyển dụng nhân sự trực tuyến và cách áp dụng những kỹ thuật ASP.NET 2.0 với cơ sở dữ liệu SQL Server trong ứng dụng này.


Bên cạnh những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ quản lý tuyển dụng nhân sự trực tuyến dùng cho người tìm việc trên Internet, tác giả giới thiệu đến bạn cách xây dựng từng chức năng xuyên suốt từ khi đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý hồ sơ xin việc, quản lý thư xin việc, tìm kiếm và liệt kê tin tuyển dụng rồi nộp hồ sơ xin việc trực tuyến và quản lý kết quả xem xét của nhà tuyển dụng cùng với các chức năng quản lý thông tin đã lưu trong quá khứ, nhằm giúp cho người xin việc dễ dàng tìm kiếm tin tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của họ.


Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách khai báo lớp tương tác với cơ sở dữ liệu SQL Server và lớp trình bày dữ liệu trên các điều khiển ASP.NET thường sử dụng và cách khai báo phân trang trên điều khiển GridView.


Song song với từng ví dụ trình bày chi tiết ứng với từng chức năng, tác giả còn giới thiệu đến bạn cách phân chia từng phần chương trình như lớp dùng cho ứng dụng, lớp tương tác cơ sở dữ liệu, lớp trình bày dữ liệu, lớp làm việc với E-mail, Xml và lớp liên quan đến phương thức bảo mật bằng ngôn ngữ lập trình C# 2005 với cơ sở dữ liệu SQL Server 2000/2005.


Cuốn sách này gồm 7 chương sau:


Chương 1: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG TUYỂN DỤNG

TRỰC TUYẾN

Chương 2: CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP

Chương 3: THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

Chương 4: QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ THƯ XIN VIỆC

Chương 5: TÌM KIẾM TIN TUYỂN DỤNG

Chương 6: LIỆT KÊ TIN TUYỂN DỤNG

Chương 7: NỘP HỒ SƠ XIN VIỆC TRỰC TUYẾNC# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server , Quyển 2: Các Chức Năng Dành Cho Nhà Tuyển Dụng Và Quản Trị 


Cuốn "C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server , Quyển 2: Các Chức Năng Dành Cho Nhà Tuyển Dụng Và Quản Trị chuyển tải đến bạn đọc những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ quản lý tin tuyển dụng trực tuyến và gói dịch vụ mà nhà tuyển dụng phải trả chi phí khi sử dụng chức năng của Website; bằng cách này bạn có thể tìm hiểu cách thu tiền của nhà tuyển dụng thông qua gói dịch vụ Jobs posting và Resume viewing khi kinh doanh loại dịch vụ tuyển dụng nhân sự trực tuyến.


Bên cạnh các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý hồ sơ xin việc, quản lý thư xin việc, tìm kiếm, lưu thông tin để sử dụng trong tương lai, liên lạc và theo dõi hồ sơ xin việc của người xin việc, cách chống đăng nhập tự động và chức năng quản trị Website, bạn cũng tìm hiểu cách tạo ra các chương trình ứng dụng dùng cho các tác vụ tự động như gửi email đến người sử dụng, import dữ liệu từ tập tin Excel vào cơ sở dữ liệu SQL Server và cấu hình ứng dụng ASP.NET 2.0.


Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách cấu hình chương trình chạy trong Scheduled Tasks của hệ điều hành Windows và Job của cơ sở dữ liệu SQL Server 2000/2005 để phục vụ cho quá trình tự động hóa các chức năng cần thiết cho ứng dụng thương mại điện tử.ĐẶT MUA SÁCH C# 2005 NGAY TẠI ĐÂY > > >C# 2005 - Tập 1 Lập trình cơ bản (Phạm Hữu Khang Cb)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005. Tập 2: Lập trình Windows forms


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005. Tập 4 - Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe 2005


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 2 : Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005 Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 3: Điều Khiển Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 4 : Đối tượng ADO.NET 2.0 và XML


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server, Quyển 1: Các Chức Năng Dành Cho Người Xin Việc


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server , Quyển 2: Các Chức Năng Dành Cho Nhà Tuyển Dụng Và Quản Trị 


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)C# 2005 - Tập 1 Lập trình cơ bản (Phạm Hữu Khang Cb)


Visual Studio .Net 2005 cung cấp nhiều tính năng mới giúp cho bạn dễ dàng xây dựng, kiểm tra và triển khai ứng dụng trên nền Windows. Visual Studio .Net 2005 là tập công cụ hoàn chỉnh dùng để xây dựng ứng dụng Web (ASP.NET Web Application), dịch vụ XML, ứng dụng để bàn (Desktop Application), ứng dụng màn hình và bàn phím (Console Application) và ứng dụng trên điện thoại di động (Mobile Application).

Cuốn sách cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc tạo và quản lý giải pháp, dự án phần mềm, sử dụng các tiện ích của Visual Studio .Net 2005 IDE, tìm hiểu cấu trúc của chương trình C#, các kiến thức về ngôn ngữ lập trình và sau đó được minh họa bằng ứng dụng đính kèm có tính thực tiễn cao.

Đặc biệt cuốn sách nhấn mạnh những đặc điểm mới, đặc biệt, tiện dụng mà phiên bản .Net 2003 chưa có như: Kiểu dữ liệu Generic, chỉ thị Region, khai báo Comments, Controls, Form cùng với tiện ích như Refactor, cấu hình Assembly... tất cả các kiến thức trình bày trong các chương được hệ thống lại bằng ứng dụng thực tiễn đính kèm dùng để quản lý tập tin, ổ đĩa, thư mục, cơ sở dữ liệu SQL Server, dịch vụ trong hệ điều hành...

Giáo trình bao gồm 9 chương, xuyên suốt từ giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# 2005, Visual Studio .NET 2005, các loại ứng dụng dùng C#, các loại dự án, cấu trúc và cơ chế biên dịch, thực thi của chương trình, khai báo chú giải (Comment), chỉ thị (Region), không gian tên, kiểu dữ liệu truyền thống, kiểu dữ liệu mảng và kiểu dữ liệu tổng quát (Generic), hình thức chuyển đổi kiểu dữ liệu, phát biểu điều khiển, phép toán, kiểm soát ngoại lệ, gỡ lỗi chương trình và nhiều kỹ thuật quan trọng khác cùng với nhiều ví dụ chi tiết, diễn giải rõ ràng.

Cuốn C# 2005 - Lập Trình Cơ Bản nằm trong bộ giáo trình C# 2005 bao gồm nhiều cuốn từ cơ bản, lập trình hướng đối tượng, lập trình Windows Forms, lập trình cơ sở dữ liệu, lập trình ASP.NET, lập trình nâng cao.


C# 2005. Tập 2: Lập trình Windows forms


C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng


C# được mệnh danh là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh nhất trong bộ ngôn ngữ lập trình .NET của hãng Microsoft hiện nay.


Trong cuốn sách "C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng" này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc định nghĩa và cài đặt hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C# trong ứng dụng thực tiễn, áp dụng chúng cho mô hình hướng đối tượng một cách có hiệu quả nhất.


Toàn bộ cuốn giáo trình này gồm 9 chương và phần ứng dụng, giới thiệu đến bạn đọc những nội dung sau:


Chương 1: Giới thiệu lập trình OOP.

Chương 2: Thuộc tính và mảng thuộc tính.

Chương 3: Phương thức và tham số.

Chương 4: Cài đặt Overload và Constructor.

Chương 5: Kế thừa, ghi đè và tính đa hình.

Chương 6: Lớp trừu tượng và giao tiếp.

Chương 7: Không gian tên và mô hình đối tượng.

Chương 8: Assembly và Global Assembly Cache.

Chương 9: Cài đặt OOP trong ứng dụng thực tiễn.

Ứng dụng: Quản lý nhân sự và tiền lương.C# 2005. Tập 4 - Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu


C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe 2005


Tiếp theo tập 4 - quyển 1 của cuốn sách "C# 2005 - Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu", Nhà sách Minh Khai tiếp tục cho ra mắt bạn đọc "C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe 2005".


Trong Quyển 2 này, sách giới thiệu đến các bạn những nội dung chính sau:


Chương 1: Đối tượng SqlDataAdapter và DataSet.

Chương 2: Đối tượng DataSet và DataTable.

Chương 3: Đối tượng DataView, DataColumn, DataRow và DataRowView.

Chương 4: Đối tượng DataGridView và ADO.NET.

Chương 5: Làm việc với Report và Crystal Report.

Chương 6: Làm việc với Visual SourceSafe 2005.

Chương 7: Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005.

Ứng dụng: Quản lý nhân sự và tiền lương.C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0


Tiếp theo bộ C# 2005 - Tập 4, Nhà sách Minh Khai tiếp tục cho phát hành cuốn "C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 (Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0)".


Nội dung của Quyển 1 này cung cấp cho bạn những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến cách xây dựng Website, điều khiển trình chủ mới trong phiên bản ASP.NET 2.0.


Bên cạnh những kiến thức cơ bản của ASP.NET 2.0, sách còn kết hợp giữa điều khiển trình chủ và kịch bản JavaScript, khái niệm CallBack thay vì sử dụng PostBack nhằm tạo nên sự trình bày dữ liệu thông qua cơ chế không đồng bộ bằng đối tượng XMLDOM và XML...


Quyển 1 này có bố cục gồm 5 chương và phần ứng dụng đính kèm, được trình bày như sau:


Chương 1: Giới thiệu ASP.NET 2.0.

Chương 2: Giới thiệu Visual Studio 2005.

Chương 3: Giới thiệu trang ASP.NET 2.0.

Chương 4: Server Controls và kịch bản JavaScript.

Chương 5: ASP.NET 2.0 Server Controls.

Ứng dụng: Tuyển dụng.C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 2 : Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 


C# 2005 Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 3: Điều Khiển Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu


Tiếp theo Tập 5 quyển 1 và quyển 2 của cuốn sách "C# 2005 - Lập trình ASP.NET 2.0", Nhà sách Minh Khai tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc quyển 3 với những kiến thức trọng yếu từ cơ bản đến nâng cao liên quan các điều khiển và đối tượng mới trong ASP.NET 2.0 dùng để kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Access, Xml và SiteMap thông qua các điều khiển kết nối.


Trong Quyển 3 này sách giới thiệu những nội dung chính sau:


Chương 11: Kết nối cơ sở dữ liệu trong ASP.NET 2.0.

Chương 12: Kết nối cơ sở dữ liệu Access, XML và Object.

Chương 13: Đối tượng kết nối cơ sở dữ liệu.

Chương 14: Khám phá điều khiển trình chủ GridView.

Chương 15: Điều khiển DetailsView và FormView.

Chương 16: Điều khiển DataList và Repeater.

Ứng dụng: Tuyển dụng.C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 4 : Đối tượng ADO.NET 2.0 và XML


C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server, Quyển 1: Các Chức Năng Dành Cho Người Xin Việc


Tiếp theo 4 quyển của tập 5 thuộc cuốn sách “C# 2005 – Lập trình ASP.NET 2.0” nằm trong bộ sách C# 2005, quyển 1 của tập 6 cung cấp cho bạn những kiến thức về tác nghiệp hoàn chỉnh của ngành kinh doanh tuyển dụng nhân sự trực tuyến và cách áp dụng những kỹ thuật ASP.NET 2.0 với cơ sở dữ liệu SQL Server trong ứng dụng này.


Bên cạnh những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ quản lý tuyển dụng nhân sự trực tuyến dùng cho người tìm việc trên Internet, tác giả giới thiệu đến bạn cách xây dựng từng chức năng xuyên suốt từ khi đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý hồ sơ xin việc, quản lý thư xin việc, tìm kiếm và liệt kê tin tuyển dụng rồi nộp hồ sơ xin việc trực tuyến và quản lý kết quả xem xét của nhà tuyển dụng cùng với các chức năng quản lý thông tin đã lưu trong quá khứ, nhằm giúp cho người xin việc dễ dàng tìm kiếm tin tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của họ.


Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách khai báo lớp tương tác với cơ sở dữ liệu SQL Server và lớp trình bày dữ liệu trên các điều khiển ASP.NET thường sử dụng và cách khai báo phân trang trên điều khiển GridView.


Song song với từng ví dụ trình bày chi tiết ứng với từng chức năng, tác giả còn giới thiệu đến bạn cách phân chia từng phần chương trình như lớp dùng cho ứng dụng, lớp tương tác cơ sở dữ liệu, lớp trình bày dữ liệu, lớp làm việc với E-mail, Xml và lớp liên quan đến phương thức bảo mật bằng ngôn ngữ lập trình C# 2005 với cơ sở dữ liệu SQL Server 2000/2005.


Cuốn sách này gồm 7 chương sau:


Chương 1: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG TUYỂN DỤNG

TRỰC TUYẾN

Chương 2: CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP

Chương 3: THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

Chương 4: QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ THƯ XIN VIỆC

Chương 5: TÌM KIẾM TIN TUYỂN DỤNG

Chương 6: LIỆT KÊ TIN TUYỂN DỤNG

Chương 7: NỘP HỒ SƠ XIN VIỆC TRỰC TUYẾNC# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server , Quyển 2: Các Chức Năng Dành Cho Nhà Tuyển Dụng Và Quản Trị 


Cuốn "C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server , Quyển 2: Các Chức Năng Dành Cho Nhà Tuyển Dụng Và Quản Trị chuyển tải đến bạn đọc những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ quản lý tin tuyển dụng trực tuyến và gói dịch vụ mà nhà tuyển dụng phải trả chi phí khi sử dụng chức năng của Website; bằng cách này bạn có thể tìm hiểu cách thu tiền của nhà tuyển dụng thông qua gói dịch vụ Jobs posting và Resume viewing khi kinh doanh loại dịch vụ tuyển dụng nhân sự trực tuyến.


Bên cạnh các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý hồ sơ xin việc, quản lý thư xin việc, tìm kiếm, lưu thông tin để sử dụng trong tương lai, liên lạc và theo dõi hồ sơ xin việc của người xin việc, cách chống đăng nhập tự động và chức năng quản trị Website, bạn cũng tìm hiểu cách tạo ra các chương trình ứng dụng dùng cho các tác vụ tự động như gửi email đến người sử dụng, import dữ liệu từ tập tin Excel vào cơ sở dữ liệu SQL Server và cấu hình ứng dụng ASP.NET 2.0.


Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách cấu hình chương trình chạy trong Scheduled Tasks của hệ điều hành Windows và Job của cơ sở dữ liệu SQL Server 2000/2005 để phục vụ cho quá trình tự động hóa các chức năng cần thiết cho ứng dụng thương mại điện tử.ĐẶT MUA SÁCH C# 2005 NGAY TẠI ĐÂY > > >C# 2005 - Tập 1 Lập trình cơ bản (Phạm Hữu Khang Cb)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005. Tập 2: Lập trình Windows forms


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005 - Tập 3: Lập Trình Hướng Đối Tượng


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005. Tập 4 - Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005 - Tập 4 - Quyển 2: Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, Report, Visual SourceSafe 2005


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005 - Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 1: Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 2 : Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005 Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 - Quyển 3: Điều Khiển Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005. Tập 5: Lập trình ASP.NET 2.0 - Quyển 4 : Đối tượng ADO.NET 2.0 và XML


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server, Quyển 1: Các Chức Năng Dành Cho Người Xin Việc


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


C# 2005 Tập 6: Xây Dựng Ứng Dụng Tuyển Dụng Nhân Sự Trực Tuyến Bằng ASP.NET 2.0 Và SQL Server , Quyển 2: Các Chức Năng Dành Cho Nhà Tuyển Dụng Và Quản Trị 


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: