CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - QUẢN LÝ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ (Phạm Đức Quân)-  Việc quản lý vận chuyển bưu phẩm không hề dễ dàng. Lượng thu nhập hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm là một con số khổng lồ khiến nhà quản lý nhiều khi phải đau đầu. Và việc lựa chọn một chương trình hỗ trợ cho việc vận chuyển bưu phẩm cũng cần phải được chọn một cách cẩn thận, phù hợp.Vì vậy nhóm chúng em đã cung cấp cho công ty một giải pháp mới, đó chính là: “Chương trình quản lý vận chuyển ở công ty ” Chúng em đã hết sức để đáp ứng được tất cả các yêu cầu đó.Phần mềm chúng em tạo nên để giúp công ty làm việc dễ dàng, logic, và hiệu quả hơn trong quản lý doanh nghiệp.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI............................................................................................1

1.1.1 Giới Thiệu:.....................................................................................................................1

1.1.2 Mở Đầu:..........................................................................................................................1

1.1.3 Lý Do:.............................................................................................................................1

1.2 Khảo sát thực tế:................................................................................................................1

1.2.1 Quần áo hảng Viettel Post...........................................................................................1

1.2.2 Quần áo hang On Off:.................................................................................................1

1.2.3 Quần áo hang SHEIN:................................................................................................1

1.2.4 Một quy trình nghiệp vụ cụ thể:..................................................................................1

1.3 Các chức năng dự kiến của đề tài:.....................................................................................1

1.4 Công nghệ sử dụng:...........................................................................................................2

1.5 Bố cục đề tài:....................................................................................................................2

1.6 Phạm vi giới hạn:...............................................................................................................2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT...........................................................................................3

1.1. Mô hình ERD..................................................................................................................3

- Mô hình ERD (Entity Relationship Diagram) là mô hình thực thể kết hợp hoặc gọi là

thực thể liên kết. Mô hình này còn được biết tới với các gọi khác là er (viết tắt của từ Entity

Relationship model). ERD không có khoá ngoại chỉ có khoá chính........................................3

1.2. Phụ thuộc hàm.................................................................................................................3

1.2.1. Các vấn đề thường gặp khi tổ chức dữ liệu..........................................................3

1.2.2. Định nghĩa phụ thuộc hàm...................................................................................3

Phụ thuộc hàm trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, có tên tiếng anh làFunctional Dependency và

viết tắt là FD, xác định mối quan hệ cyar một thuộc tính này với một thuộc tính khác trong

hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sự phụ thuộc giúp đảm bảo chất lượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Sự phụ thuộc hàm có vai trò quan trọng để nhận biết được chất lượng của thiết kế cơ sở dữ

liệu...........................................................................................................................................3

Các loại phụ thuộc hàm:..........................................................................................................3

- Phụ thuộc đa giá trị................................................................................................................3

PAGEREF _Toc120474888 \h - Phụ thuộc không đáng kể.....................................................3

- Phụ thuộc có đáng kể............................................................................................................3

- Phụ thuộc bắc cầu..................................................................................................................3

1.2.3. Dạng chuẩn 1 (1NF)............................................................................................3

Downloaded by Hùng S?n (hungson1501@gmail.com)

lOMoARcPSD|26402710

1.2.4. Dạng chuẩn 2 (2NF)............................................................................................3

1.2.5. Third Nomal Form (3NF): dạng chuẩn 3NF........................................................3

PAGEREF _Toc120474894 \h 1.2.6.........Boyce-Codd Normal Form (BCNF): dạng chuẩn

Boyce-Codd.........................................................................................................................3

1.3. Bảo toàn thông tin...........................................................................................................3

+ Bảo toàn thông tin là những biện pháp, những cách thức khác nhau mà các doanh

nghiệp, tổ chức áp dụng và thực hiện để bảo vệ hệ thống an toàn thông tin cũng như cơ sở dữ

liệu của mình khỏi các mối đe dọa từ những cuộc tấn công an ninh mạng cả bên ngoài và bên

trong cũng như thực thi các giải pháp data loss prevention nhằm ngăn chặn dữ liệu bị đánh

cắp. 3

1.4. Lập trình CSDL...............................................................................................................3

- Biến cục bộ:.....................................................................................................................3

1.5. Ràng buộc toàn vẹn.........................................................................................................3

- Được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, đảm bảo tính chính xác, độ

tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu trong database.................................................................3

1.6. NoSQL và NewSQL........................................................................................................3

- NoSQL:...........................................................................................................................3

CHƯƠNG 3. Phân tích và thiết kế.............................................................................................3

3.1 Sơ đồ chức năng..............................................................................................................3

3.2 Phân tích yêu cầu.............................................................................................................3

3.2.1 Chức năng................................................................................................................3

3.2.2 Phi chức năng..........................................................................................................3

3.3 Thiết kế............................................................................................................................3

3.3.1 Mô hình ER:............................................................................................................3

3.3.2 RelationShip:...........................................................................................................3

Mô hình:..............................................................................................................................3

Mô tả các bảng:...................................................................................................................3

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN........................................................................................................12

4.1 Kết quả đạt được..........................................................................................................12

4.1.1 Giao diện trang chủ...................................................................................................12

4.1.2 Giao diện đăng nhập.................................................................................................12

4.1.3 Giao diện cập nhật danh sách nhân viên...................................................................12

4.1.4 Giao diện cập nhật danh sách khách hàng.................................................................12

4.1.5 Giao diện cập nhật danh sách phiếu gửi....................................................................12

4.1.6 Giao diện cập nhật danh sách phòng ban..................................................................12

Downloaded by Hùng S?n (hungson1501@gmail.com)

lOMoARcPSD|26402710

4.1.7 Giao diện cập nhật danh sách dịch vụ.......................................................................12

4.1.8 Giao diện thống kê theo ngày tháng..........................................................................12

4.1.9 Giao diện thống kê theo khách hàng.........................................................................12

4.1.10 Giao diện thống kê theo nhân viên..
LINK DOWNLOAD-  Việc quản lý vận chuyển bưu phẩm không hề dễ dàng. Lượng thu nhập hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm là một con số khổng lồ khiến nhà quản lý nhiều khi phải đau đầu. Và việc lựa chọn một chương trình hỗ trợ cho việc vận chuyển bưu phẩm cũng cần phải được chọn một cách cẩn thận, phù hợp.Vì vậy nhóm chúng em đã cung cấp cho công ty một giải pháp mới, đó chính là: “Chương trình quản lý vận chuyển ở công ty ” Chúng em đã hết sức để đáp ứng được tất cả các yêu cầu đó.Phần mềm chúng em tạo nên để giúp công ty làm việc dễ dàng, logic, và hiệu quả hơn trong quản lý doanh nghiệp.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI............................................................................................1

1.1.1 Giới Thiệu:.....................................................................................................................1

1.1.2 Mở Đầu:..........................................................................................................................1

1.1.3 Lý Do:.............................................................................................................................1

1.2 Khảo sát thực tế:................................................................................................................1

1.2.1 Quần áo hảng Viettel Post...........................................................................................1

1.2.2 Quần áo hang On Off:.................................................................................................1

1.2.3 Quần áo hang SHEIN:................................................................................................1

1.2.4 Một quy trình nghiệp vụ cụ thể:..................................................................................1

1.3 Các chức năng dự kiến của đề tài:.....................................................................................1

1.4 Công nghệ sử dụng:...........................................................................................................2

1.5 Bố cục đề tài:....................................................................................................................2

1.6 Phạm vi giới hạn:...............................................................................................................2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT...........................................................................................3

1.1. Mô hình ERD..................................................................................................................3

- Mô hình ERD (Entity Relationship Diagram) là mô hình thực thể kết hợp hoặc gọi là

thực thể liên kết. Mô hình này còn được biết tới với các gọi khác là er (viết tắt của từ Entity

Relationship model). ERD không có khoá ngoại chỉ có khoá chính........................................3

1.2. Phụ thuộc hàm.................................................................................................................3

1.2.1. Các vấn đề thường gặp khi tổ chức dữ liệu..........................................................3

1.2.2. Định nghĩa phụ thuộc hàm...................................................................................3

Phụ thuộc hàm trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, có tên tiếng anh làFunctional Dependency và

viết tắt là FD, xác định mối quan hệ cyar một thuộc tính này với một thuộc tính khác trong

hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sự phụ thuộc giúp đảm bảo chất lượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Sự phụ thuộc hàm có vai trò quan trọng để nhận biết được chất lượng của thiết kế cơ sở dữ

liệu...........................................................................................................................................3

Các loại phụ thuộc hàm:..........................................................................................................3

- Phụ thuộc đa giá trị................................................................................................................3

PAGEREF _Toc120474888 \h - Phụ thuộc không đáng kể.....................................................3

- Phụ thuộc có đáng kể............................................................................................................3

- Phụ thuộc bắc cầu..................................................................................................................3

1.2.3. Dạng chuẩn 1 (1NF)............................................................................................3

Downloaded by Hùng S?n (hungson1501@gmail.com)

lOMoARcPSD|26402710

1.2.4. Dạng chuẩn 2 (2NF)............................................................................................3

1.2.5. Third Nomal Form (3NF): dạng chuẩn 3NF........................................................3

PAGEREF _Toc120474894 \h 1.2.6.........Boyce-Codd Normal Form (BCNF): dạng chuẩn

Boyce-Codd.........................................................................................................................3

1.3. Bảo toàn thông tin...........................................................................................................3

+ Bảo toàn thông tin là những biện pháp, những cách thức khác nhau mà các doanh

nghiệp, tổ chức áp dụng và thực hiện để bảo vệ hệ thống an toàn thông tin cũng như cơ sở dữ

liệu của mình khỏi các mối đe dọa từ những cuộc tấn công an ninh mạng cả bên ngoài và bên

trong cũng như thực thi các giải pháp data loss prevention nhằm ngăn chặn dữ liệu bị đánh

cắp. 3

1.4. Lập trình CSDL...............................................................................................................3

- Biến cục bộ:.....................................................................................................................3

1.5. Ràng buộc toàn vẹn.........................................................................................................3

- Được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, đảm bảo tính chính xác, độ

tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu trong database.................................................................3

1.6. NoSQL và NewSQL........................................................................................................3

- NoSQL:...........................................................................................................................3

CHƯƠNG 3. Phân tích và thiết kế.............................................................................................3

3.1 Sơ đồ chức năng..............................................................................................................3

3.2 Phân tích yêu cầu.............................................................................................................3

3.2.1 Chức năng................................................................................................................3

3.2.2 Phi chức năng..........................................................................................................3

3.3 Thiết kế............................................................................................................................3

3.3.1 Mô hình ER:............................................................................................................3

3.3.2 RelationShip:...........................................................................................................3

Mô hình:..............................................................................................................................3

Mô tả các bảng:...................................................................................................................3

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN........................................................................................................12

4.1 Kết quả đạt được..........................................................................................................12

4.1.1 Giao diện trang chủ...................................................................................................12

4.1.2 Giao diện đăng nhập.................................................................................................12

4.1.3 Giao diện cập nhật danh sách nhân viên...................................................................12

4.1.4 Giao diện cập nhật danh sách khách hàng.................................................................12

4.1.5 Giao diện cập nhật danh sách phiếu gửi....................................................................12

4.1.6 Giao diện cập nhật danh sách phòng ban..................................................................12

Downloaded by Hùng S?n (hungson1501@gmail.com)

lOMoARcPSD|26402710

4.1.7 Giao diện cập nhật danh sách dịch vụ.......................................................................12

4.1.8 Giao diện thống kê theo ngày tháng..........................................................................12

4.1.9 Giao diện thống kê theo khách hàng.........................................................................12

4.1.10 Giao diện thống kê theo nhân viên..
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: