Dấu ấn cái phi lí của văn học Phương Tây trong tiểu thuyết Thiên sứ của Phạm Thị Hoài (Ngô Mai Liên)3. Mục tiêu, nhiệm vụ của khóa luận

3.1. Mục tiêu của khóa luận

Khóa  luận  hướng đến  mục  tiêu tìm ra  những  dấu  ấn,  ảnh  hưởng của  văn  học phi  lí trên hai bình diện nội dung và nghệ thuật trong tiếu thuyết  Thiên sứ của nhà văn Phạm Thị  Hoài.

3.2. Nhiệm  vụ của khóa luận

Nắm vững kiến thức về quá trình hình thành  và phát trien của loại hình 

văn  học phi  lí  phương  Tây thể  kỉ  XX  cũng  như khái  niệm  về  cái  phi  lí  trong văn học và một số  ảnh  hưởng của văn học phi  lí đối  với  tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Chỉ  ra  những  dấu  ấn,  những  tiếp  sáng  tạo  từ  văn  học  phi  lí  vào  việc xây dựng  Thiên sứ của Phạm Thị Hoài.

7. Cấu trúc của khóa luận

Ngoài  phần  mở đầu,  phần  kết luận  và tài  liệu tham khảo,  nội  dung  của khóa luận gồm có hai chương.  Cụ thê là:

Chương  1:  Khái  quát  về  văn  học  phi  lí  và  một  số  ảnh  hưởng  của  văn học phi lí đối với tiếu thuyết Việt Nam.

Chương  2:  Dấu ấn  cái phi  lí  của văn học phương Tây trong tiếu thuyết Thiên sứ của Phạm Thị Hoài.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)3. Mục tiêu, nhiệm vụ của khóa luận

3.1. Mục tiêu của khóa luận

Khóa  luận  hướng đến  mục  tiêu tìm ra  những  dấu  ấn,  ảnh  hưởng của  văn  học phi  lí trên hai bình diện nội dung và nghệ thuật trong tiếu thuyết  Thiên sứ của nhà văn Phạm Thị  Hoài.

3.2. Nhiệm  vụ của khóa luận

Nắm vững kiến thức về quá trình hình thành  và phát trien của loại hình 

văn  học phi  lí  phương  Tây thể  kỉ  XX  cũng  như khái  niệm  về  cái  phi  lí  trong văn học và một số  ảnh  hưởng của văn học phi  lí đối  với  tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Chỉ  ra  những  dấu  ấn,  những  tiếp  sáng  tạo  từ  văn  học  phi  lí  vào  việc xây dựng  Thiên sứ của Phạm Thị Hoài.

7. Cấu trúc của khóa luận

Ngoài  phần  mở đầu,  phần  kết luận  và tài  liệu tham khảo,  nội  dung  của khóa luận gồm có hai chương.  Cụ thê là:

Chương  1:  Khái  quát  về  văn  học  phi  lí  và  một  số  ảnh  hưởng  của  văn học phi lí đối với tiếu thuyết Việt Nam.

Chương  2:  Dấu ấn  cái phi  lí  của văn học phương Tây trong tiếu thuyết Thiên sứ của Phạm Thị Hoài.
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: