Đề tài Thực trạng và giải pháp để nâng cao việc quản lý rác thải trên địa bàn Hà NộiChuyên đề nghiên cứu khoa học với đề tài “ Thưc trạng và giải pháp để nâng cao việc quản lý rác thải trên địa bàn Hà Nội” là kết quả của quá trình nghiên cứu và thu thập số liệu. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy …………….. đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Do còn hạn chế về trình độ và thời gian nên đề tài vẫn còn có nhiều thiếu sót và nghiên cứu chưa được đầy đủ,chúng tôi rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô và bạn bè để có thể hoàn thiện hơn những nhận định của mình.NỘI DUNG:


Mục lục

Lời mở đầu

Chương I : Cơ sở lý luận quản lý rác thải

I. Khái niệm chung về quản lý môi trường

1.1. Khái niệm quản lý môi trường

1.2. Mục tiêu quản lý môi trường

1.3. Nội dung quản lý môi trường

II. Quản lý rác thải

2.1. Khái niệm rác thải

2.2. Phân loại rác thải

2.3. Khái niệm quản lý rác thải

2.4. Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý rác thải

2.5. Các công cụ kinh tế sử dụng cho quản lý rác thải 

III. Các mô hình quản lý rác thải

3.1. Mô hình PLRTN

3.2. Mô hình quản lý dựa vào cộng đồng

IV. Đánh giá hiệu quả mô hình PLRTN

Tiểu kết chương I

Chương II : Hiện trạng rác thải đô thị thành phố Hà Nội

I. Giới thiệu chung về Hà Nội

1.1. Đặc điểm tự nhiên của Hà Nội

1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội

II. Nguồn gốc, khối lượng, thành phần rác thải Hà Nội

2.1. Nguồn gốc phát sinh

2.2. Khối lượng rác thải

2.3. Thành phần rác thải

III. Thực trạng quản lý rác thải Hà Nội

3.1. Cơ quan quản lý rác thải đô thị

3.2. Công tác thu gom

3.3. Công tác vận chuyển

3.4. Phí thu gom rác thải

3.5. Tình hình xử lý rác thải

3.6. Vấn đề xã hội hóa thu gom, vận chuyển  và xử lý rác thải ở Hà Nội

IV. Xử lý rác thải tại bãi Nam Sơn - Sóc Sơn bằng kỹ thuật chôn lấp

4.1. Tổng quan khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn

4.2. Khu chôn lấp hợp vệ sinh rác thải đô thị

4.3. Quy trình quản lý và vận hành bãi

4.4. Nhận xét về công tác xử lý rác thải bằng chôn lấp tại bãi Nam Sơn

Tiểu kết chương II

Chương III : Đánh giá về công tác quản lý rác thải trên địa bàn Hà Nội

I.Đánh giá hiệu quả tài chính của công tác thu gom, vận chuyển rác thải

1.1. Chi phí tài chính của công tác thu gom và vận chuyển rác thải

1.2. Xác định số thu phí vệ sinh

1.3. Hiệu quả tài chính của công tác thu gom, vận chuyển rác thải

II.Đánh giá đầy đủ lợi ích xã hội và môi trường của công tác thu gom, vận chuyển rác thải

2.1. Lợi ích thực đối với dân cư

2.2. Những lợi ích từ công tác quản lý rác thải

III. Vấn đề xử lý rác thải

Tiểu kết chương III

Chương IV : Các giải pháp cho công tác quản lý rác thải trên địa bàn Hà Nội

I. Mục tiêu của chiến lược quản lý rác thải tại Hà Nội

II. Giải pháp về tổ chức quản lý rác thải

III. Giải pháp về công tác vận chuyển

IV. Giải pháp nhằm giảm lượng rác thải

4.1. Các công cụ kinh tế

4.2. Các công cụ pháp lý

4.3. Thu hồi, tái chế rác thải

4.4. Giải pháp giáo dục, tuyên truyền

VI. Giải pháp về phương pháp xử lý

Tiểu kết chương IV

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Giải nghĩa từ viết tắt


Chuyên đề nghiên cứu khoa học với đề tài “ Thưc trạng và giải pháp để nâng cao việc quản lý rác thải trên địa bàn Hà Nội” là kết quả của quá trình nghiên cứu và thu thập số liệu. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy …………….. đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Do còn hạn chế về trình độ và thời gian nên đề tài vẫn còn có nhiều thiếu sót và nghiên cứu chưa được đầy đủ,chúng tôi rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô và bạn bè để có thể hoàn thiện hơn những nhận định của mình.NỘI DUNG:


Mục lục

Lời mở đầu

Chương I : Cơ sở lý luận quản lý rác thải

I. Khái niệm chung về quản lý môi trường

1.1. Khái niệm quản lý môi trường

1.2. Mục tiêu quản lý môi trường

1.3. Nội dung quản lý môi trường

II. Quản lý rác thải

2.1. Khái niệm rác thải

2.2. Phân loại rác thải

2.3. Khái niệm quản lý rác thải

2.4. Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý rác thải

2.5. Các công cụ kinh tế sử dụng cho quản lý rác thải 

III. Các mô hình quản lý rác thải

3.1. Mô hình PLRTN

3.2. Mô hình quản lý dựa vào cộng đồng

IV. Đánh giá hiệu quả mô hình PLRTN

Tiểu kết chương I

Chương II : Hiện trạng rác thải đô thị thành phố Hà Nội

I. Giới thiệu chung về Hà Nội

1.1. Đặc điểm tự nhiên của Hà Nội

1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội

II. Nguồn gốc, khối lượng, thành phần rác thải Hà Nội

2.1. Nguồn gốc phát sinh

2.2. Khối lượng rác thải

2.3. Thành phần rác thải

III. Thực trạng quản lý rác thải Hà Nội

3.1. Cơ quan quản lý rác thải đô thị

3.2. Công tác thu gom

3.3. Công tác vận chuyển

3.4. Phí thu gom rác thải

3.5. Tình hình xử lý rác thải

3.6. Vấn đề xã hội hóa thu gom, vận chuyển  và xử lý rác thải ở Hà Nội

IV. Xử lý rác thải tại bãi Nam Sơn - Sóc Sơn bằng kỹ thuật chôn lấp

4.1. Tổng quan khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn

4.2. Khu chôn lấp hợp vệ sinh rác thải đô thị

4.3. Quy trình quản lý và vận hành bãi

4.4. Nhận xét về công tác xử lý rác thải bằng chôn lấp tại bãi Nam Sơn

Tiểu kết chương II

Chương III : Đánh giá về công tác quản lý rác thải trên địa bàn Hà Nội

I.Đánh giá hiệu quả tài chính của công tác thu gom, vận chuyển rác thải

1.1. Chi phí tài chính của công tác thu gom và vận chuyển rác thải

1.2. Xác định số thu phí vệ sinh

1.3. Hiệu quả tài chính của công tác thu gom, vận chuyển rác thải

II.Đánh giá đầy đủ lợi ích xã hội và môi trường của công tác thu gom, vận chuyển rác thải

2.1. Lợi ích thực đối với dân cư

2.2. Những lợi ích từ công tác quản lý rác thải

III. Vấn đề xử lý rác thải

Tiểu kết chương III

Chương IV : Các giải pháp cho công tác quản lý rác thải trên địa bàn Hà Nội

I. Mục tiêu của chiến lược quản lý rác thải tại Hà Nội

II. Giải pháp về tổ chức quản lý rác thải

III. Giải pháp về công tác vận chuyển

IV. Giải pháp nhằm giảm lượng rác thải

4.1. Các công cụ kinh tế

4.2. Các công cụ pháp lý

4.3. Thu hồi, tái chế rác thải

4.4. Giải pháp giáo dục, tuyên truyền

VI. Giải pháp về phương pháp xử lý

Tiểu kết chương IV

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Giải nghĩa từ viết tắt
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: