GIÁO TRÌNH - Trắc địa (Phạm Văn Chuyên)Nội dung tài liệu  với thời lượng 30 tiết viết về  một số  vấn đề  cốt lõi    của ngành Trắc địa và bản đồ cần thiết cho ngành  xây dựng công trình.

Đối  tượng  phục  vụ  của  tài  liệu  là  sinh  viên  ngành  xây  dựng  đang  được  đào  tạo  theo khung trình độ quốc gia Việt Nam : hệ  đại học 4 năm , tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân.NỘI DUNG:


Chương 1. Định vị điểm theo hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam ……….  3 

1.1. Khái niệm……………………………………………………………………….  3 

1.2. Mặt thủy chuẩn và độ cao……………………………………………………..   3

1.3. Định vị điểm theo hệ qui chiếu quốc tế WGS-84……………………………….  4

1.4. Định vị điểm theo hệ qui chiếu quốc gia VN-2000. ……………………………  6

1.5. Định vị điểm theo hệ qui chiếu HN-72…………………………………………  11

1.6. Kỹ thuật định vị toàn cầu GPS…………………………………………………  13

Chương 2. Định hướng đường thẳng…………………………………………………18.

2.1.Khái niệm ………………………………………………………………………18

2.2. Góc định hướng 18

2.3. Hệ tọa độ độc cực phẳng trong Trắc địa …………………………………………19

2.4. Hai bài toán Trắc địa cơ bản……………………………………………………..20

Chương 3. Bản đồ địa hình……………………………………………………………22. 

3.1. Khái niệm về bản đồ, hệ thống thông tin địa lý GIS……………………………  22

3.2. Tỷ lệ bản đồ……………………………………………………………………. 23

3.3. Phiên hiệu bản đồ địa hình Việt Nam  kiểu VN2000…………………………….24

3.4. Phiên hiệu bản đồ quốc tế………………………………………………………..30

3.5. Biểu diễn địa vật trên bản đồ……………………………………………………35

3.6. Biểu diễn địa hình trên bản đồ………………………………………………….36

Chương 4. Sử dụng bản đồ……………………………………………………………38. 

4.1. Khái niệm………………………………………………………………………..38

4.2. Xác định tọa độ của một điểm theo bản đồ ……………………………………...38

4.3. Xác định độ cao của một điểm theo đường đồng mức trên bản đồ……………..39

4.4. Xác định độ dốc mặt đất theo bản đồ …………………………………………..40

4.5. Xác định chiều dài của một đường theo bản đồ…………………………………41

4.6. Xác định diện tích theo bản đồ…………………………………………………..41

4.7. Lập mặt cắt thực địa nhờ bản đồ…………………………………………………41

Chương 5. Tính toán Trắc địa ………………………………………………………….42 

5.1. Sai số đo đạc……………………………………………………………………...42

5.2. Tính toán một đại lượng được đo đạc trực tiếp nhiều lần………………………..43

5.3. Tính toán một đại lượng được đo đạc gián tiếp…………………………………..46

5.4. Thiết kế công tác đo đạc…………………………………………………………47

Chương 6. Đo góc……………………………………………………………………….50.   

PGS.TS.Phạm Văn Chuyên.

103

6.1. Phân loại góc đo………………………………………………………………….50

6.2. Máy kinh vĩ, máy toàn đạc điện tử…………………………………………….  51

6.2. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vĩ………………………………………  52

6.4. Đo góc bằng……………………………………………………………………..54

6.5. Độ chính xác đo góc bằng……………………………………………………….58

6.6. Đo góc đứng……………………………………………………………………  60

Chương 7. Đo dài………………………………………………………………………63. 

7.1. Phân loại đo dài…………………………………………………………………  63

7.2. Đo dài bằng thước thép…………………………………………………………  65

7.3. Đo dài bằng máy quang học có vạch ngắm xa và mia đứng…………………... 67

7.4. Đo dài bằng sóng vô tuyến điện hay sóng ánh sáng …………………………….69

7.5. Đo khoảng cách gián tiếp………………………………………………………70

Chương 8. Đo cao……………………………………………………………………..72.

8.1. Phân loại đo cao………………………………………………………………..  72

8.2. Máy nivô và mia……………………………………………………………….  74

8.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy nivô…………………………………………..76

8.4. Các phương pháp đo cao hình học……………………………………………..  79

8.5. Độ chính xác đo cao hình học…………………………………………………..  84

8.6. Đo cao lượng giác………………………………………………………………85

Chương 9. Trắc địa ứng dụng xây dựng công trình………………………………...87.

9.1. Lưới khống chế mặt bằng……………………………………………………87

9.2. Lưới khống chế độ cao …………………………………………………….87

9.3. Đo vẽ bản đồ địa hình………………………………………………………88

9.4. Đo vẽ mặt cắt địa hình………………………………………………………88

9.5. Bố trí công trình ……………………………………………………………89

9.6. Bố trí đường cong tròn……………………………………………………90

9.7. Đo vẽ hoàn công ………………………………………………………….91

9.8. Quan trắc biến dạng công trình …………………………………………..92

Phụ lục: Bài tập lớn Trắc địa …………………………………………………………94

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………….98

Mục lục……………………………………………………………………………….102. 
LINK DOWNLOADNội dung tài liệu  với thời lượng 30 tiết viết về  một số  vấn đề  cốt lõi    của ngành Trắc địa và bản đồ cần thiết cho ngành  xây dựng công trình.

Đối  tượng  phục  vụ  của  tài  liệu  là  sinh  viên  ngành  xây  dựng  đang  được  đào  tạo  theo khung trình độ quốc gia Việt Nam : hệ  đại học 4 năm , tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân.NỘI DUNG:


Chương 1. Định vị điểm theo hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam ……….  3 

1.1. Khái niệm……………………………………………………………………….  3 

1.2. Mặt thủy chuẩn và độ cao……………………………………………………..   3

1.3. Định vị điểm theo hệ qui chiếu quốc tế WGS-84……………………………….  4

1.4. Định vị điểm theo hệ qui chiếu quốc gia VN-2000. ……………………………  6

1.5. Định vị điểm theo hệ qui chiếu HN-72…………………………………………  11

1.6. Kỹ thuật định vị toàn cầu GPS…………………………………………………  13

Chương 2. Định hướng đường thẳng…………………………………………………18.

2.1.Khái niệm ………………………………………………………………………18

2.2. Góc định hướng 18

2.3. Hệ tọa độ độc cực phẳng trong Trắc địa …………………………………………19

2.4. Hai bài toán Trắc địa cơ bản……………………………………………………..20

Chương 3. Bản đồ địa hình……………………………………………………………22. 

3.1. Khái niệm về bản đồ, hệ thống thông tin địa lý GIS……………………………  22

3.2. Tỷ lệ bản đồ……………………………………………………………………. 23

3.3. Phiên hiệu bản đồ địa hình Việt Nam  kiểu VN2000…………………………….24

3.4. Phiên hiệu bản đồ quốc tế………………………………………………………..30

3.5. Biểu diễn địa vật trên bản đồ……………………………………………………35

3.6. Biểu diễn địa hình trên bản đồ………………………………………………….36

Chương 4. Sử dụng bản đồ……………………………………………………………38. 

4.1. Khái niệm………………………………………………………………………..38

4.2. Xác định tọa độ của một điểm theo bản đồ ……………………………………...38

4.3. Xác định độ cao của một điểm theo đường đồng mức trên bản đồ……………..39

4.4. Xác định độ dốc mặt đất theo bản đồ …………………………………………..40

4.5. Xác định chiều dài của một đường theo bản đồ…………………………………41

4.6. Xác định diện tích theo bản đồ…………………………………………………..41

4.7. Lập mặt cắt thực địa nhờ bản đồ…………………………………………………41

Chương 5. Tính toán Trắc địa ………………………………………………………….42 

5.1. Sai số đo đạc……………………………………………………………………...42

5.2. Tính toán một đại lượng được đo đạc trực tiếp nhiều lần………………………..43

5.3. Tính toán một đại lượng được đo đạc gián tiếp…………………………………..46

5.4. Thiết kế công tác đo đạc…………………………………………………………47

Chương 6. Đo góc……………………………………………………………………….50.   

PGS.TS.Phạm Văn Chuyên.

103

6.1. Phân loại góc đo………………………………………………………………….50

6.2. Máy kinh vĩ, máy toàn đạc điện tử…………………………………………….  51

6.2. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vĩ………………………………………  52

6.4. Đo góc bằng……………………………………………………………………..54

6.5. Độ chính xác đo góc bằng……………………………………………………….58

6.6. Đo góc đứng……………………………………………………………………  60

Chương 7. Đo dài………………………………………………………………………63. 

7.1. Phân loại đo dài…………………………………………………………………  63

7.2. Đo dài bằng thước thép…………………………………………………………  65

7.3. Đo dài bằng máy quang học có vạch ngắm xa và mia đứng…………………... 67

7.4. Đo dài bằng sóng vô tuyến điện hay sóng ánh sáng …………………………….69

7.5. Đo khoảng cách gián tiếp………………………………………………………70

Chương 8. Đo cao……………………………………………………………………..72.

8.1. Phân loại đo cao………………………………………………………………..  72

8.2. Máy nivô và mia……………………………………………………………….  74

8.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy nivô…………………………………………..76

8.4. Các phương pháp đo cao hình học……………………………………………..  79

8.5. Độ chính xác đo cao hình học…………………………………………………..  84

8.6. Đo cao lượng giác………………………………………………………………85

Chương 9. Trắc địa ứng dụng xây dựng công trình………………………………...87.

9.1. Lưới khống chế mặt bằng……………………………………………………87

9.2. Lưới khống chế độ cao …………………………………………………….87

9.3. Đo vẽ bản đồ địa hình………………………………………………………88

9.4. Đo vẽ mặt cắt địa hình………………………………………………………88

9.5. Bố trí công trình ……………………………………………………………89

9.6. Bố trí đường cong tròn……………………………………………………90

9.7. Đo vẽ hoàn công ………………………………………………………….91

9.8. Quan trắc biến dạng công trình …………………………………………..92

Phụ lục: Bài tập lớn Trắc địa …………………………………………………………94

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………….98

Mục lục……………………………………………………………………………….102. 
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: