Khảo sát hệ thống nhân vật trong thần thoại việt nam (Hoàng Thị Hương)

 


Mục đính nghiên cứu


Người viết thực hiện đề tài này với mục đích sau: 

Khám phá một cách khái quát về hệ thống nhân vật trong thần thoại Việt Nam.

Phát hiện một số  thủ  pháp nghệ  thuật góp phần tạo nên sự  thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật trong thần thoại.NỘI DUNG:


PHẦN MỞ ĐẦU  ...............................................................................................  1

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG  ....................................................................  8

1.1. Khái quát về thần thoại  ...........................................................................  8

1.1.1. Thần thoại hiểu theo nghĩa rộng.......................................................  8

1.1.2. Thần thoại hiểu theo nghĩa hẹp  ......................................................  10

1.2. Hình tượng nhân vật trong thần thoại  ...................................................  14

1.2.1. Nhân vật là thần  .............................................................................  16

1.2.2. Nhân vật là con người  ....................................................................  22

Chương 2. NHÂN VẬT TRONG THẦN THOẠI SUY NGUYÊN  ..............  25

2.1. Đặc điểm ngoại hình  .............................................................................  28

2.2. Đặc điểm chức năng  .............................................................................  32

2.3. Đặc điểm hành trạng  .............................................................................  35

Chương 3. NHÂN VẬT TRONG THẦN THOẠI SÁNG TẠO  ....................  42

3.1 Đặc điểm ngoại hình  .............................................................................  43

3.2 Đặc điểm chức năng  ..............................................................................  46

3.3 Đặc diểm hành trạng  ..............................................................................  51

KẾT LUẬN  .....................................................................................................  55

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 


Mục đính nghiên cứu


Người viết thực hiện đề tài này với mục đích sau: 

Khám phá một cách khái quát về hệ thống nhân vật trong thần thoại Việt Nam.

Phát hiện một số  thủ  pháp nghệ  thuật góp phần tạo nên sự  thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật trong thần thoại.NỘI DUNG:


PHẦN MỞ ĐẦU  ...............................................................................................  1

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG  ....................................................................  8

1.1. Khái quát về thần thoại  ...........................................................................  8

1.1.1. Thần thoại hiểu theo nghĩa rộng.......................................................  8

1.1.2. Thần thoại hiểu theo nghĩa hẹp  ......................................................  10

1.2. Hình tượng nhân vật trong thần thoại  ...................................................  14

1.2.1. Nhân vật là thần  .............................................................................  16

1.2.2. Nhân vật là con người  ....................................................................  22

Chương 2. NHÂN VẬT TRONG THẦN THOẠI SUY NGUYÊN  ..............  25

2.1. Đặc điểm ngoại hình  .............................................................................  28

2.2. Đặc điểm chức năng  .............................................................................  32

2.3. Đặc điểm hành trạng  .............................................................................  35

Chương 3. NHÂN VẬT TRONG THẦN THOẠI SÁNG TẠO  ....................  42

3.1 Đặc điểm ngoại hình  .............................................................................  43

3.2 Đặc điểm chức năng  ..............................................................................  46

3.3 Đặc diểm hành trạng  ..............................................................................  51

KẾT LUẬN  .....................................................................................................  55

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: