Luận án Nghiên cứu chế tạo oled khảo sát cấu trúc và các tính chất đặc trưng Full (Trần Quang Trung)Vì lý do đó đềtài nghiên cứu sinh được chọn vềcác polymer dẫn, khảnăng chếtạo và ứng dụng chúng vào linh kiện bán dẫn, cụthểlà chếtạo và nghiên cứu các tính chất đặc trưng của OLED… tại phòng thí nghiệm của Bộmôn Vật lý Chất rắn – Đại học Khoa học Tựnhiên Thành phốHồChí Minh. Các nhiệm vụchính được đặt ra của đềtài luận văn nhưsau: 

1.  Tổng quan và phân tích tài liệu cập nhật. 

2.  Xây dựng các hệthiết bịcông nghệvà đặc trưng tính chất. 

3.  Chếtạo vật liệu và linh kiện huỳnh quang hữu cơvà khảo sát tính chất đặc trưng của chúng. NỘI DUNG:


Chương I POLYMER DẪN ĐIỆN VÀ LINH KIỆN PHÁT QUANG HỮU CƠ7

I.1.  Các chất hữu cơvà polymer dẫn điện 7

I.1.1  Giới thiệu chung  7

I.1.2  Các chất bán dẫn hữu cơ11

I.1.3  Cấu trúc vùng năng lượng trong polymer dẫn 11

I.1.4  Tính chất điện 35

I.1.5  Tính chất quang  38

I.2.  Điốt phát quang hữu cơ(OLED)  43

I.2.1  Cấu tạo – nguyên tắc hoạt động của OLED  43

I.2.2  Các lớp trong OLED  45

I.2.3  Hiệu suất phát quang của OLED  51

I.2.4  OLED phát xạ đảo 55

I.2.5  Các linh kiện tương lai  56

I.3.  Kết luận chương I  59

Chương II CÔNG NGHỆCHẾTẠO MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62

II.1.  Xây dựng các phương pháp công nghệ62

II.1.1  Hệphún xạmagnetron  63

II.1.2  Hệbốc bay vật liệu phân tửnhỏ65

II.1.3  Hệbốc bay màng mỏng kim loại 66

II.1.4  Buồng sạch cách ly (Glove box)  67

II.1.5  Hệ ủnhiệt trong chân không  69

II.1.6  Hệchếtạo OLED tích hợp 70

II.2.  Phương pháp đặc trưng tính chất vật liệu và linh kiện 73

II.2.1  Hệ đo đặc trưng quang - điện phát quang và đặc trưng I-V  74

II.2.2  Các hệ đo đặc trưng tính chất vật liệu 76

II.3.  Kết luận chương II  78

Chương III TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ QUANG CỦA ANỐT TRONG SUÔT  80

III.1.  Đặc điểm chung của màng dẫn điện trong suốt 80

III.2.  Màng ITO chếtạo bằng chùm tia điện tửvà phún xạcao tần 82

III.2.1  Cấu trúc bềmặt 82

III.2.2  Tính chất quang  83

III.2.3  Điện trởsuất 88

III.3.  Màng ZnO: Al (AZO) chếtạo từphương pháp phún xạ. 88

III.3.1  Màng AZO trên đếthủy tinh  89 

iii 

III.3.2  Màng AZO trên đếpolymer (PET)  94

III.4.  Màng ZnO:Al chếtạo bằng phương pháp sol-gel  97

III.4.1  Độtruyền qua của màng  99

III.4.2  Độdẫn điện của màng  99

III.4.3  Cấu trúc màng  101

III.5.  Kết luận chương III  104

Chương IV NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG HỮU CƠvà 

ĐẶC TUYẾN I-V, L-V CỦA MỘT SỐHỆOLED  106

IV.1.  Tính chất của vật liệu phát quang hữu cơ106

IV.1.1  Màng truyền lỗtrống – PVK  106

IV.1.2  Màng truyền điện tửAlq3109

IV.1.3  Màng MEH-PPV  113

IV.1.4  Vật liệu biến tính tổhợp polymer  115

IV.2.  Nghiên cứu đặc trưng diode của một sốlinh kiện OLED  123

IV.2.1  Linh kiện cấu trúc AZO/Alq3/Al  123

IV.2.2  Linh kiên cấu trúc ITO/MEH-PPV/Al  127

IV.2.3  Linh kiện cấu trúc ITO/PVK/MEH-PPV/Ag  130

IV.2.4  Linh kiện cấu trúc ITO/PVK/Alq3/LiF/Al

.

132

IV.3.  Nghiên cứu tính chất quang huỳnh quang của một sốvật liệu tổhợp 133

IV.3.1  Tổhợp PVK+nc-TiO2 và MEH-PPV+nc-TiO2  133

IV.3.2  Tổhợp Mo/nc-MoO3/PVK/Alvà TOLED  141

IV.4.  Kết luận chương IV  148

KẾT LUẬN 150

Công trình đã công bốliên quan đến luận văn 153

Tài liệu tham khảo
LINK DOWNLOADVì lý do đó đềtài nghiên cứu sinh được chọn vềcác polymer dẫn, khảnăng chếtạo và ứng dụng chúng vào linh kiện bán dẫn, cụthểlà chếtạo và nghiên cứu các tính chất đặc trưng của OLED… tại phòng thí nghiệm của Bộmôn Vật lý Chất rắn – Đại học Khoa học Tựnhiên Thành phốHồChí Minh. Các nhiệm vụchính được đặt ra của đềtài luận văn nhưsau: 

1.  Tổng quan và phân tích tài liệu cập nhật. 

2.  Xây dựng các hệthiết bịcông nghệvà đặc trưng tính chất. 

3.  Chếtạo vật liệu và linh kiện huỳnh quang hữu cơvà khảo sát tính chất đặc trưng của chúng. NỘI DUNG:


Chương I POLYMER DẪN ĐIỆN VÀ LINH KIỆN PHÁT QUANG HỮU CƠ7

I.1.  Các chất hữu cơvà polymer dẫn điện 7

I.1.1  Giới thiệu chung  7

I.1.2  Các chất bán dẫn hữu cơ11

I.1.3  Cấu trúc vùng năng lượng trong polymer dẫn 11

I.1.4  Tính chất điện 35

I.1.5  Tính chất quang  38

I.2.  Điốt phát quang hữu cơ(OLED)  43

I.2.1  Cấu tạo – nguyên tắc hoạt động của OLED  43

I.2.2  Các lớp trong OLED  45

I.2.3  Hiệu suất phát quang của OLED  51

I.2.4  OLED phát xạ đảo 55

I.2.5  Các linh kiện tương lai  56

I.3.  Kết luận chương I  59

Chương II CÔNG NGHỆCHẾTẠO MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62

II.1.  Xây dựng các phương pháp công nghệ62

II.1.1  Hệphún xạmagnetron  63

II.1.2  Hệbốc bay vật liệu phân tửnhỏ65

II.1.3  Hệbốc bay màng mỏng kim loại 66

II.1.4  Buồng sạch cách ly (Glove box)  67

II.1.5  Hệ ủnhiệt trong chân không  69

II.1.6  Hệchếtạo OLED tích hợp 70

II.2.  Phương pháp đặc trưng tính chất vật liệu và linh kiện 73

II.2.1  Hệ đo đặc trưng quang - điện phát quang và đặc trưng I-V  74

II.2.2  Các hệ đo đặc trưng tính chất vật liệu 76

II.3.  Kết luận chương II  78

Chương III TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ QUANG CỦA ANỐT TRONG SUÔT  80

III.1.  Đặc điểm chung của màng dẫn điện trong suốt 80

III.2.  Màng ITO chếtạo bằng chùm tia điện tửvà phún xạcao tần 82

III.2.1  Cấu trúc bềmặt 82

III.2.2  Tính chất quang  83

III.2.3  Điện trởsuất 88

III.3.  Màng ZnO: Al (AZO) chếtạo từphương pháp phún xạ. 88

III.3.1  Màng AZO trên đếthủy tinh  89 

iii 

III.3.2  Màng AZO trên đếpolymer (PET)  94

III.4.  Màng ZnO:Al chếtạo bằng phương pháp sol-gel  97

III.4.1  Độtruyền qua của màng  99

III.4.2  Độdẫn điện của màng  99

III.4.3  Cấu trúc màng  101

III.5.  Kết luận chương III  104

Chương IV NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG HỮU CƠvà 

ĐẶC TUYẾN I-V, L-V CỦA MỘT SỐHỆOLED  106

IV.1.  Tính chất của vật liệu phát quang hữu cơ106

IV.1.1  Màng truyền lỗtrống – PVK  106

IV.1.2  Màng truyền điện tửAlq3109

IV.1.3  Màng MEH-PPV  113

IV.1.4  Vật liệu biến tính tổhợp polymer  115

IV.2.  Nghiên cứu đặc trưng diode của một sốlinh kiện OLED  123

IV.2.1  Linh kiện cấu trúc AZO/Alq3/Al  123

IV.2.2  Linh kiên cấu trúc ITO/MEH-PPV/Al  127

IV.2.3  Linh kiện cấu trúc ITO/PVK/MEH-PPV/Ag  130

IV.2.4  Linh kiện cấu trúc ITO/PVK/Alq3/LiF/Al

.

132

IV.3.  Nghiên cứu tính chất quang huỳnh quang của một sốvật liệu tổhợp 133

IV.3.1  Tổhợp PVK+nc-TiO2 và MEH-PPV+nc-TiO2  133

IV.3.2  Tổhợp Mo/nc-MoO3/PVK/Alvà TOLED  141

IV.4.  Kết luận chương IV  148

KẾT LUẬN 150

Công trình đã công bốliên quan đến luận văn 153

Tài liệu tham khảo
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: