MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) (Tạ Thị Phương Lan) - Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN ngày 22/11/2012 (số 26/2012/QH12) – hiệu lực từ 01/7/2013.

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ - hiệu lực từ 01/7/2013.

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính – hiệu lực từ 01/10/2013.

(về hiệu lực thực hiện các quy định mới ngoài các căn cứ pháp lý nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành CV số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 và CV số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013)


NỘI DUNG:


Phần I. Phạm vi áp dụng

Phần II. Điều kiện x.định cá nhân cư trú tại VN

Phần III. Thu nhập chịu thuế

Phần IV. Thu nhập được miễn thuế

Phần V. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú


 - Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN ngày 22/11/2012 (số 26/2012/QH12) – hiệu lực từ 01/7/2013.

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ - hiệu lực từ 01/7/2013.

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính – hiệu lực từ 01/10/2013.

(về hiệu lực thực hiện các quy định mới ngoài các căn cứ pháp lý nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành CV số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 và CV số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013)


NỘI DUNG:


Phần I. Phạm vi áp dụng

Phần II. Điều kiện x.định cá nhân cư trú tại VN

Phần III. Thu nhập chịu thuế

Phần IV. Thu nhập được miễn thuế

Phần V. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: