Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến sinh trưởng, phát triển của Dưa lưới trong nhà màng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Bùi Thị Huệ)Xác định được loại giá thể phù hợp cho dưa lưới sinh trưởng, phát triển tốt và đạt được năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.NỘI DUNG:


PHẦN 1. MỞ ĐẦU  ..........................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................  1

1.2. Mục tiêu và yêu cầu  ...................................................................................  2

1.2.1. Mục tiêu...................................................................................................  2

1.2.2. Yêu cầu  ....................................................................................................  2

1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  ...................................................  2

1.3.1. Ý nghĩa khoa học ....................................................................................  2

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn  .....................................................................................  2

PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ...............................................................  3

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài  ..........................................................................  3

2.2. Giới thiệu chung về cây dưa lưới  ...............................................................  3

2.2.1. Nguồn gốc  ...............................................................................................  3

2.2.2. Đặc điểm thực vật học của cây dưa lưới  .................................................  4

2.2.3. Đặc điểm và giá trị dinh dưỡng của dưa lưới .........................................  6

2.2.4. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến cây dưa lưới  ........................  10

2.3. Tình hình sản xuất và nghiên cứu dưa lưới trên thế giới và Việt Nam ...  12

2.3.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu trên thế giới  .....................................  12

2.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  ........................................................  15

2.4. Tình hình nghiên cứu về giá thể trồng rau  ...............................................  16

2.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới  ........................................................  16

2.4.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  ........................................................  17

2.4.3.Giới thiệu một số nguyên liệu giá thể  ....................................................  17

2.5. Tình hình nghiên cứu về dinh dưỡng đối với cây dưa lưới  .....................  19 

iv

PHẦN 3.  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU  ..   21

3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu  .............................................................  21

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành  ...............................................................  21

3.3. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  22

3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi  ...................................  22

3.4.1. Bố trí thí nghiệm  ...................................................................................  22

3.4.2. Các phương pháp thí nghiệm  ................................................................  23

3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi  ..............................................................................  23

3.5. Phương pháp xử lý số liệu  ........................................................................  26

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  ...........................  27

4.1. Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến sinh trưởng giống dưa lưới tại Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên.  ..........................................................................  27

4.1.1. Ảnh hưởng của giá thể đến thời gian sinh trưởng của giống dưa lưới  .  27

4.1.2.  Ảnh hưởng của giá thể  đến động thái tăng trưởng chiều dài thân chính 

và lá của dưa lưới  ............................................................................................  30

4.2. Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến phát triển, năng suất và chất lượng 

cây dưa lưới  .....................................................................................................  35

4.2.1.  Ảnh hưởng cuả  một số loại giá th ể  đến ra hoa đậu quả  của cây dưa 

lưới  ..................................................................................................................  35

4.2.2. Ảnh hưởng cuả 1 số loại giá thể đến chất lượng quả của cây dưa lưới  ....  37

4.2.3. Ảnh hưởng cuả  1 số loại giá thể  đến màu sắc, phẩm vị  của cây dưa lưới ..  38

4.3. Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến năng suất của dưa lưới  ..............  39

4.4.Ảnh hưởng của một số  loại giá thể  đến mức độ  nhiễm sâu bệnh hại của 

dưa lưới ...........................................................................................................  41

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ......................................................  44

5.1. Kết luận  ....................................................................................................  44

5.2. Đề nghị  .....................................................................................................  45

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................  46

PHỤ LỤCLINK DOWNLOADXác định được loại giá thể phù hợp cho dưa lưới sinh trưởng, phát triển tốt và đạt được năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.NỘI DUNG:


PHẦN 1. MỞ ĐẦU  ..........................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................  1

1.2. Mục tiêu và yêu cầu  ...................................................................................  2

1.2.1. Mục tiêu...................................................................................................  2

1.2.2. Yêu cầu  ....................................................................................................  2

1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  ...................................................  2

1.3.1. Ý nghĩa khoa học ....................................................................................  2

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn  .....................................................................................  2

PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ...............................................................  3

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài  ..........................................................................  3

2.2. Giới thiệu chung về cây dưa lưới  ...............................................................  3

2.2.1. Nguồn gốc  ...............................................................................................  3

2.2.2. Đặc điểm thực vật học của cây dưa lưới  .................................................  4

2.2.3. Đặc điểm và giá trị dinh dưỡng của dưa lưới .........................................  6

2.2.4. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến cây dưa lưới  ........................  10

2.3. Tình hình sản xuất và nghiên cứu dưa lưới trên thế giới và Việt Nam ...  12

2.3.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu trên thế giới  .....................................  12

2.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  ........................................................  15

2.4. Tình hình nghiên cứu về giá thể trồng rau  ...............................................  16

2.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới  ........................................................  16

2.4.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  ........................................................  17

2.4.3.Giới thiệu một số nguyên liệu giá thể  ....................................................  17

2.5. Tình hình nghiên cứu về dinh dưỡng đối với cây dưa lưới  .....................  19 

iv

PHẦN 3.  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU  ..   21

3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu  .............................................................  21

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành  ...............................................................  21

3.3. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  22

3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi  ...................................  22

3.4.1. Bố trí thí nghiệm  ...................................................................................  22

3.4.2. Các phương pháp thí nghiệm  ................................................................  23

3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi  ..............................................................................  23

3.5. Phương pháp xử lý số liệu  ........................................................................  26

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  ...........................  27

4.1. Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến sinh trưởng giống dưa lưới tại Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên.  ..........................................................................  27

4.1.1. Ảnh hưởng của giá thể đến thời gian sinh trưởng của giống dưa lưới  .  27

4.1.2.  Ảnh hưởng của giá thể  đến động thái tăng trưởng chiều dài thân chính 

và lá của dưa lưới  ............................................................................................  30

4.2. Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến phát triển, năng suất và chất lượng 

cây dưa lưới  .....................................................................................................  35

4.2.1.  Ảnh hưởng cuả  một số loại giá th ể  đến ra hoa đậu quả  của cây dưa 

lưới  ..................................................................................................................  35

4.2.2. Ảnh hưởng cuả 1 số loại giá thể đến chất lượng quả của cây dưa lưới  ....  37

4.2.3. Ảnh hưởng cuả  1 số loại giá thể  đến màu sắc, phẩm vị  của cây dưa lưới ..  38

4.3. Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến năng suất của dưa lưới  ..............  39

4.4.Ảnh hưởng của một số  loại giá thể  đến mức độ  nhiễm sâu bệnh hại của 

dưa lưới ...........................................................................................................  41

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ......................................................  44

5.1. Kết luận  ....................................................................................................  44

5.2. Đề nghị  .....................................................................................................  45

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................  46

PHỤ LỤCLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: