Nghiên cứu hệ thống điện thân xe MITSUBISHI OUTLANDER 2020. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe ô tô (Full)Đề tài “Nghiên cứu hệ thống điện thân xe Mitsubishi Outlander 2020. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe ô tô” được thực hiện bởi nhóm sinh  viên  Phạm Đức Công, sinh viên  Trần Trung Kiên và sinh viên Trương Hoàng Tuấn dưới sự dẫn dắt của thầy ThS. Nguyễn Văn Bản. 

Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống điện thân xe Mitsubishi Outlander 2020 bao gồm các hệ thống: 

-  Hệ thống chiếu sáng tín hiệu; 

-  Hệ thống gạt mưa rửa kính; 

-  Hệ thống nâng hạ kính; 

-  Hệ thống khóa cửa; 

-  Hệ thống chỉnh gương và gập gương; 

-  Hệ thống điều hòa. 

Trên cơ sở nền tảng về lý thuyết điện thân xe Mitsubishi Outlander 2020 nhóm đã tiến hành nghiên cứu, mô phỏng, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe ô tô và ứng dụng trên mô hình hệ thống tạo lỗi phục vụ trong nghiên cứu và giáo dục. Nhóm đã hoàn thành mô hình hệ thống điện thân xe và hoạt động tốt như trên xe thực tế. Bên cạnh đó, nhóm cũng đã hoàn thành tốt hệ thống tạo lỗi trên chính mô hình  này  với  từng  lỗi  khác  nhau  trên  từng  hệ  thống  và  có  thể  điều  khiển  bằng  hai phương thức:  Bằng  công  tắc được  bố  trí  trực  tiếp  trên  hộp  tạo  lỗi  hoặc  bằng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại (sử dụng sóng bluetooth). 


NỘI DUNG:


MỤC LỤC .................................................................................................................. v 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... viii 

DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... ix 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................... xiii 

LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ...................................................................... 2 

1.1  Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 2 

1.2  Tình hình nghiên cứu ..................................................................................... 4 

1.3  Mục đích nghiên cứu ...................................................................................... 4 

1.4  Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................... 5 

1.5  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ............................................. 5 

1.6  Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 6 

1.6.1  Phương pháp thu thập thông tin .............................................................. 6 

1.6.2  Nghiên cứu và thiết kế trên các phần mềm ............................................. 6 

1.8  Kết cấu của đề tài ........................................................................................... 7 

CHƯƠNG  2:  HỆ  THỐNG  ĐIỆN  THÂN  XE  TRÊN  XE  MITSUBISHI 

OUTLANDER 2020 ................................................................................................................... 8 

2.1  Hệ thống chiếu sáng - tín hiệu ô tô ................................................................ 8 

2.1.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống chiếu sáng .................... 8 

2.1.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng ..................................... 14 

2.1.3  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống tín hiệu ........................ 17 

2.1.4  Nguyên lý hoạt động của hệ thống tín hiệu........................................... 18 

2.2  Hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô .......................................................... 19 

2.2.1  Đặc điểm, chức năng cấu tạo hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô .... 19 

vi 

 

2.2.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô ........... 25 

2.3  Hệ thống gập gương trên ô tô ...................................................................... 27 

2.3.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống gập gương trên ô tô .... 27 

2.3.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống gập gương trên ô tô ....................... 29 

2.4  Hệ thống khóa cửa trên xe Mitsubishi Outlander 2020 ........................... 32 

2.4.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống khóa cửa ô tô .............. 32 

2.4.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống khóa cửa ô tô ................................. 35 

2.5  Hệ thống nâng hạ kính trên xe Mitsubishi Outlander 2020 ..................... 36 

2.5.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống nâng hạ kính ô tô ....... 36 

2.5.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính ô tô .......................... 39 

2.6  Hệ thống điều hòa trên xe Mitsubishi Outlander 2020 ............................. 40 

2.6.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống nâng hạ kính ô tô ....... 40 

2.6.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa ô tô .................................. 44 

CHƯƠNG 3:  NGHIÊN  CỨU  –  THIẾT  KẾ  VÀ  CHẾ  TẠO    MÔ  HÌNH  HỆ 

THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ ........................................................................... 46 

3.1  Ý tưởng thiết kế ............................................................................................ 46 

3.1.1  Phương án thiết kế mô hình ................................................................... 46 

3.2  Thiết kế chi tiết trên mô hình hệ thống điện thân xe ô tô ......................... 49 

CHƯƠNG 4:  THI  CÔNG  VÀ  HOÀN  THIỆN  MÔ  HÌNH  HỆ  THỐNG ĐIỆN 

THÂN XE Ô TÔ ...................................................................................................... 52 

4.1  Các bước thi công hoàn thiện mô hình gồm .............................................. 52 

CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CHẨN ĐOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ 

THỐNG TẠO LỖI TRÊN MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ .. 60 

5.1  Nghiên cứu lý thuyết chẩn đoán  hệ thống điện thân xe ô tô ................... 60 

5.1.1  Chẩn đoán bảo dưỡng Hệ thống chiếu sáng – tín hiệu ô tô ................. 60 

5.1.2  Chẩn đoán hệ thống tín hiệu .................................................................. 61 

5.1.3  Chẩn đoán hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô .................................. 62 

5.1.4  Chẩn đoán hệ thống gập gương trên ô tô .............................................. 64 

5.1.5  Chẩn đoán hệ thống khóa cửa – nâng hạ kính ô tô ............................. 65 

vii 

 

5.1.6  Chẩn đoán hệ thống điều hòa ô tô ......................................................... 66 

5.2  Ý tưởng thiết kế hệ thống tạo lỗi ................................................................. 66 

5.3  Lập trình lỗi trên phần mềm Arduino ....................................................... 70 

5.3.1  Arduino là gì? ......................................................................................... 70 

5.3.2  Linh kiện điện tử tạo lỗi ......................................................................... 70 

5.4  Thiết kế, mô phỏng hệ thống tạo lỗi ........................................................... 73 

5.4.1  Sơ đồ mạch điện tạo lỗi. ......................................................................... 73 

5.4.2  Vẽ decal bằng phần mềm Adobe Illustrator CC 2018; ......................... 73 

5.5  Mô phỏng hệ thống tạo lỗi ........................................................................... 74 

5.6  Hoàn thiện mô hình hệ thống tạo lỗi .......................................................... 74 

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI .......................... 76 

6.1 Kết luận ........................................................................................................... 76 

6.2 Đánh giá kết quả ............................................................................................ 77 

6.3 Thuận lợi và khó khăn .................................................................................. 78 

6.4 Hướng phát triển của đề tài .......................................................................... 79 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 81 

PHỤ LỤC .
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Đề tài “Nghiên cứu hệ thống điện thân xe Mitsubishi Outlander 2020. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe ô tô” được thực hiện bởi nhóm sinh  viên  Phạm Đức Công, sinh viên  Trần Trung Kiên và sinh viên Trương Hoàng Tuấn dưới sự dẫn dắt của thầy ThS. Nguyễn Văn Bản. 

Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống điện thân xe Mitsubishi Outlander 2020 bao gồm các hệ thống: 

-  Hệ thống chiếu sáng tín hiệu; 

-  Hệ thống gạt mưa rửa kính; 

-  Hệ thống nâng hạ kính; 

-  Hệ thống khóa cửa; 

-  Hệ thống chỉnh gương và gập gương; 

-  Hệ thống điều hòa. 

Trên cơ sở nền tảng về lý thuyết điện thân xe Mitsubishi Outlander 2020 nhóm đã tiến hành nghiên cứu, mô phỏng, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân xe ô tô và ứng dụng trên mô hình hệ thống tạo lỗi phục vụ trong nghiên cứu và giáo dục. Nhóm đã hoàn thành mô hình hệ thống điện thân xe và hoạt động tốt như trên xe thực tế. Bên cạnh đó, nhóm cũng đã hoàn thành tốt hệ thống tạo lỗi trên chính mô hình  này  với  từng  lỗi  khác  nhau  trên  từng  hệ  thống  và  có  thể  điều  khiển  bằng  hai phương thức:  Bằng  công  tắc được  bố  trí  trực  tiếp  trên  hộp  tạo  lỗi  hoặc  bằng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại (sử dụng sóng bluetooth). 


NỘI DUNG:


MỤC LỤC .................................................................................................................. v 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... viii 

DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... ix 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................... xiii 

LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ...................................................................... 2 

1.1  Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 2 

1.2  Tình hình nghiên cứu ..................................................................................... 4 

1.3  Mục đích nghiên cứu ...................................................................................... 4 

1.4  Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................... 5 

1.5  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ............................................. 5 

1.6  Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 6 

1.6.1  Phương pháp thu thập thông tin .............................................................. 6 

1.6.2  Nghiên cứu và thiết kế trên các phần mềm ............................................. 6 

1.8  Kết cấu của đề tài ........................................................................................... 7 

CHƯƠNG  2:  HỆ  THỐNG  ĐIỆN  THÂN  XE  TRÊN  XE  MITSUBISHI 

OUTLANDER 2020 ................................................................................................................... 8 

2.1  Hệ thống chiếu sáng - tín hiệu ô tô ................................................................ 8 

2.1.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống chiếu sáng .................... 8 

2.1.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng ..................................... 14 

2.1.3  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống tín hiệu ........................ 17 

2.1.4  Nguyên lý hoạt động của hệ thống tín hiệu........................................... 18 

2.2  Hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô .......................................................... 19 

2.2.1  Đặc điểm, chức năng cấu tạo hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô .... 19 

vi 

 

2.2.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô ........... 25 

2.3  Hệ thống gập gương trên ô tô ...................................................................... 27 

2.3.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống gập gương trên ô tô .... 27 

2.3.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống gập gương trên ô tô ....................... 29 

2.4  Hệ thống khóa cửa trên xe Mitsubishi Outlander 2020 ........................... 32 

2.4.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống khóa cửa ô tô .............. 32 

2.4.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống khóa cửa ô tô ................................. 35 

2.5  Hệ thống nâng hạ kính trên xe Mitsubishi Outlander 2020 ..................... 36 

2.5.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống nâng hạ kính ô tô ....... 36 

2.5.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ kính ô tô .......................... 39 

2.6  Hệ thống điều hòa trên xe Mitsubishi Outlander 2020 ............................. 40 

2.6.1  Đặc điểm, chức năng và cấu tạo của hệ thống nâng hạ kính ô tô ....... 40 

2.6.2  Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa ô tô .................................. 44 

CHƯƠNG 3:  NGHIÊN  CỨU  –  THIẾT  KẾ  VÀ  CHẾ  TẠO    MÔ  HÌNH  HỆ 

THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ ........................................................................... 46 

3.1  Ý tưởng thiết kế ............................................................................................ 46 

3.1.1  Phương án thiết kế mô hình ................................................................... 46 

3.2  Thiết kế chi tiết trên mô hình hệ thống điện thân xe ô tô ......................... 49 

CHƯƠNG 4:  THI  CÔNG  VÀ  HOÀN  THIỆN  MÔ  HÌNH  HỆ  THỐNG ĐIỆN 

THÂN XE Ô TÔ ...................................................................................................... 52 

4.1  Các bước thi công hoàn thiện mô hình gồm .............................................. 52 

CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CHẨN ĐOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ 

THỐNG TẠO LỖI TRÊN MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE Ô TÔ .. 60 

5.1  Nghiên cứu lý thuyết chẩn đoán  hệ thống điện thân xe ô tô ................... 60 

5.1.1  Chẩn đoán bảo dưỡng Hệ thống chiếu sáng – tín hiệu ô tô ................. 60 

5.1.2  Chẩn đoán hệ thống tín hiệu .................................................................. 61 

5.1.3  Chẩn đoán hệ thống gạt mưa rửa kính trên ô tô .................................. 62 

5.1.4  Chẩn đoán hệ thống gập gương trên ô tô .............................................. 64 

5.1.5  Chẩn đoán hệ thống khóa cửa – nâng hạ kính ô tô ............................. 65 

vii 

 

5.1.6  Chẩn đoán hệ thống điều hòa ô tô ......................................................... 66 

5.2  Ý tưởng thiết kế hệ thống tạo lỗi ................................................................. 66 

5.3  Lập trình lỗi trên phần mềm Arduino ....................................................... 70 

5.3.1  Arduino là gì? ......................................................................................... 70 

5.3.2  Linh kiện điện tử tạo lỗi ......................................................................... 70 

5.4  Thiết kế, mô phỏng hệ thống tạo lỗi ........................................................... 73 

5.4.1  Sơ đồ mạch điện tạo lỗi. ......................................................................... 73 

5.4.2  Vẽ decal bằng phần mềm Adobe Illustrator CC 2018; ......................... 73 

5.5  Mô phỏng hệ thống tạo lỗi ........................................................................... 74 

5.6  Hoàn thiện mô hình hệ thống tạo lỗi .......................................................... 74 

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI .......................... 76 

6.1 Kết luận ........................................................................................................... 76 

6.2 Đánh giá kết quả ............................................................................................ 77 

6.3 Thuận lợi và khó khăn .................................................................................. 78 

6.4 Hướng phát triển của đề tài .......................................................................... 79 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 81 

PHỤ LỤC .
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: