Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng NinhMục tiêu của đề tài

-  Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt tại thành phố  Móng  Cái, tỉnh Quảng Ninh.

-  Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Đề xuất giải pháp quản lý nguồn rác thải sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải trên địa bàn thành phố.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................  1

1. Tính cấp thiết của đề tài  ................................................................................  1

2. Mục tiêu của đề tài  ........................................................................................  2

3. Ý nghĩa của đề tài  ..........................................................................................  2

3.1. Ý nghĩa khoa học .......................................................................................  2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn  ........................................................................................  2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ............................................................  3

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài  ..........................................................................  3

1.1.1. Khái niệm liên quan đến đề tài  ................................................................  3

1.1.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn  ...........................................................  4

1.1.3. Phân loại chất thải rắn  .............................................................................  6

1.1.4. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt  .........................................................  9

1.1.5. Những lợi ích và tác hại của chất thải rắn  ...............................................  9

1.1.6. Hệ thống quản lý chất thải  ....................................................................  12

1.1.7. Các phương pháp xử lý chất thải rắn  ....................................................  13

1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý chất thải sinh hoạt  ...........................................  16

1.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam  ....................  18

1.3.1. Tình hình quản lý chất thải sinh hoạt trên thế giới  ...............................  18

1.3.2. Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam  ..........................  21

1.4. Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Ninh  .....................  28

1.4.1. Hệ thống quản lý  ...................................................................................  28

1.4.2. Xe thu gom và vận chuyển rác  ..............................................................  30

1.4.3. Đánh giá Hệ thống Thu gom và vận chuyển rác  ...................................  31 

iv

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN  http://lrc.tnu.edu.vn

1.4.4. Hệ thống xử lý chất thải cuối cùng  .......................................................  31

Chương  2.  ĐỐI  TƯỢNG,  NỘI  DUNG  VÀ  PHƯƠNG  PHÁP  NGHIÊN 

CỨU  ................................................................................................................  34

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ............................................................  34

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................  34

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu  ...............................................................................  34

2.2. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  34

2.2.1. Đánh giá điều kiện tự  nhiên, kinh tế  -  xã hội của thành phố  Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh  ..............................................................................................  34

2.2.2. Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh.  .............................................................................................  34

2.2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt của 

thành phố Móng Cái.  ......................................................................................  34

2.2.4.  Nhận thức về  bảo vệ môi trường và ý kiến đánh giá, đóng góp 

của người dân, nhân viên môi trường trong công tác quản lý và xử  lý 

chất thải r ắn sinh hoạt .......................................................................................  35

2.2.5. Đề xuất các biện pháp xử lý và qu ản lý rác thải sinh ho ạt trên địa bàn

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  ..........................................................  35

2.3. Phương pháp nghiên cứu  ..........................................................................  35

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp  ......................................  35

2.3.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp  ......................................  36

2.4.3. Phương pháp tham khảo các ý kiến của chuyên gia  .............................  38

2.4.4. Phương pháp tính toàn, xử lý số liệu và viết báo cáo  ...........................  38

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  ........................  39

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu  ..................  39

3.1.1. Điều kiện tự nhiên  .................................................................................  39

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội  ....................................................  44 

v

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN  http://lrc.tnu.edu.vn

3.2. Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt  tại thành phố  Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

.........................................................................................................................  49

3.2.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt  ................................................  49

3.2.3. Khối lượng CTRSH tại thành phố Móng Cái  .......................................  52

3.2.4. Dự tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong tương lai ..................  53

3.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Móng Cái  .....  54

3.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý  ..........................................................................  54

3.3.2. Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

.........................................................................................................................  55

3.3.3. Hiện trạng môi trường không khí tại Nhà máy xử lý chất thải rắn  ........  58

3.3.4. Hiện trạng môi trường nước tại Nhà máy xử lý chất thải rắn  ................  61

3.4. Nhận thức về bảo vệ môi trường và ý kiến đánh giá, đóng góp của người dân, 

nhân viên môi trường trong công tác quản lý và xử  lý chất thải rắn sinh hoạt. .  ..  66

3.4.1. Đánh giá của người dân ........................................................................  66

3.4.2. Đánh giá của nhân viên vệ sinh môi trường  .........................................  68

3.5. Đề  xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn một số  phường 

trung tâm thành phố Móng Cái  .......................................................................  69

3.5.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý chất thải rắn  .......................  69

3.5.2. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt.  ..........................................................  70

3.5.3. Thu gom vận chuyển  .............................................................................  70

3.5.4. Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế.............................................................  71

3.5.5. Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng.  .............................  71

3.5.6. Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý chất thải rắn.  ...........................  72

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  ...........................................................................  73

Kết luận  ...........................................................................................................  73

Kiến nghị  .........................................................................................................  74

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................  75

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Mục tiêu của đề tài

-  Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt tại thành phố  Móng  Cái, tỉnh Quảng Ninh.

-  Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Đề xuất giải pháp quản lý nguồn rác thải sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải trên địa bàn thành phố.NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................  1

1. Tính cấp thiết của đề tài  ................................................................................  1

2. Mục tiêu của đề tài  ........................................................................................  2

3. Ý nghĩa của đề tài  ..........................................................................................  2

3.1. Ý nghĩa khoa học .......................................................................................  2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn  ........................................................................................  2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ............................................................  3

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài  ..........................................................................  3

1.1.1. Khái niệm liên quan đến đề tài  ................................................................  3

1.1.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn  ...........................................................  4

1.1.3. Phân loại chất thải rắn  .............................................................................  6

1.1.4. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt  .........................................................  9

1.1.5. Những lợi ích và tác hại của chất thải rắn  ...............................................  9

1.1.6. Hệ thống quản lý chất thải  ....................................................................  12

1.1.7. Các phương pháp xử lý chất thải rắn  ....................................................  13

1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý chất thải sinh hoạt  ...........................................  16

1.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam  ....................  18

1.3.1. Tình hình quản lý chất thải sinh hoạt trên thế giới  ...............................  18

1.3.2. Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam  ..........................  21

1.4. Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Ninh  .....................  28

1.4.1. Hệ thống quản lý  ...................................................................................  28

1.4.2. Xe thu gom và vận chuyển rác  ..............................................................  30

1.4.3. Đánh giá Hệ thống Thu gom và vận chuyển rác  ...................................  31 

iv

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN  http://lrc.tnu.edu.vn

1.4.4. Hệ thống xử lý chất thải cuối cùng  .......................................................  31

Chương  2.  ĐỐI  TƯỢNG,  NỘI  DUNG  VÀ  PHƯƠNG  PHÁP  NGHIÊN 

CỨU  ................................................................................................................  34

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ............................................................  34

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................  34

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu  ...............................................................................  34

2.2. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  34

2.2.1. Đánh giá điều kiện tự  nhiên, kinh tế  -  xã hội của thành phố  Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh  ..............................................................................................  34

2.2.2. Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh.  .............................................................................................  34

2.2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt của 

thành phố Móng Cái.  ......................................................................................  34

2.2.4.  Nhận thức về  bảo vệ môi trường và ý kiến đánh giá, đóng góp 

của người dân, nhân viên môi trường trong công tác quản lý và xử  lý 

chất thải r ắn sinh hoạt .......................................................................................  35

2.2.5. Đề xuất các biện pháp xử lý và qu ản lý rác thải sinh ho ạt trên địa bàn

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  ..........................................................  35

2.3. Phương pháp nghiên cứu  ..........................................................................  35

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp  ......................................  35

2.3.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp  ......................................  36

2.4.3. Phương pháp tham khảo các ý kiến của chuyên gia  .............................  38

2.4.4. Phương pháp tính toàn, xử lý số liệu và viết báo cáo  ...........................  38

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  ........................  39

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu  ..................  39

3.1.1. Điều kiện tự nhiên  .................................................................................  39

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội  ....................................................  44 

v

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN  http://lrc.tnu.edu.vn

3.2. Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt  tại thành phố  Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

.........................................................................................................................  49

3.2.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt  ................................................  49

3.2.3. Khối lượng CTRSH tại thành phố Móng Cái  .......................................  52

3.2.4. Dự tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong tương lai ..................  53

3.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Móng Cái  .....  54

3.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý  ..........................................................................  54

3.3.2. Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

.........................................................................................................................  55

3.3.3. Hiện trạng môi trường không khí tại Nhà máy xử lý chất thải rắn  ........  58

3.3.4. Hiện trạng môi trường nước tại Nhà máy xử lý chất thải rắn  ................  61

3.4. Nhận thức về bảo vệ môi trường và ý kiến đánh giá, đóng góp của người dân, 

nhân viên môi trường trong công tác quản lý và xử  lý chất thải rắn sinh hoạt. .  ..  66

3.4.1. Đánh giá của người dân ........................................................................  66

3.4.2. Đánh giá của nhân viên vệ sinh môi trường  .........................................  68

3.5. Đề  xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn một số  phường 

trung tâm thành phố Móng Cái  .......................................................................  69

3.5.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý chất thải rắn  .......................  69

3.5.2. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt.  ..........................................................  70

3.5.3. Thu gom vận chuyển  .............................................................................  70

3.5.4. Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế.............................................................  71

3.5.5. Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng.  .............................  71

3.5.6. Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý chất thải rắn.  ...........................  72

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  ...........................................................................  73

Kết luận  ...........................................................................................................  73

Kiến nghị  .........................................................................................................  74

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................  75

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: