SÁCH - Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng FULL (Châu Ngọc Ẩn)NỀN VÀ MÓNG là môn học rất quan trọng của ngành Xây dựng. Sau khi học lý thuyết, sinh viên phải thực hiện một đồ án môn học NỀN VÀ MÓNG. Khi làm đồ án tốt nghiệp sẽ có một phần nên và móng hoặc làm đồ án tốt nghiệp chuyên đề  NỀN VÀ MÓNG.

Để giúp sinh viên thực hiện tốt các đồ án này, chúng tôi cho tái bản có bổ sung cuốn "HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG".


Cuốn sách bao gồm :


Phần thứ nhất: Hướng dẫn chung


Chương 1- Hướng dẫn đồ án môn học Nền và Móng


Chương 2- Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp về Nền và Móng


Phần thứ hai: Thiết kế các loại Nền và Móng thông dụng


Chương 3 : Móng nông trên nền thiên nhiên


Chương 4 : Móng mềm


Chương 5 : Nền nhân tạo


Chương 6 : Móng cọc


Phần thứ 3 : Các phụ lục


Tài liệu này hướng dẫn những phần sau đây :


1. Đánh giá điều kiện địa chất cũng trình


Tập hợp tải trọng tác dụng xuống móng

Lựa chọn phương án Nền vá Móng

Tính toán, thiết kế các loại Nền và Móng các công trình công nghiệp và dân dụng.

Tính toán kinh tế các giải pháp Nền và Móng

6  Thi công Nền và Móng


Ngoài ra cuốn sách còn giúp sinh viên biết cách trình bày các bản vẽ và thuyết minh của đồ án.


Tuy vậy khi làm các đồ án phức tạp, nhất là đồ án chuyên đề thí sinh viên còn phái tham khảo thêm các tài liệu khác có liên quan.


Phân công viết cuốn sách này như sau:


GS, TS Nguyễn Văn Quảng: Phần thứ nhất và chương 5 phần thứ hai


KS Nguyễn Hữu Kháng: Phần thứ hai, phần thứ ba và các phụ lục.Phấn thứ nhất 

HƯỚNG DẲN CHUNG


 

Chương 1 

HƯỚNG DẮN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ MÓNG


 

1.1. Nhiệm vụ đồ án.

5


1.2. Lựa chọn đề tàỉ.

5


1.3. Nội dung bài tập lớn đối với sinh viên ngành Xây dựng đô thị

6


14 Hướng dẫn phương pháp làm đổ án

6


1.5. Cách trình bày đồ án.

11


Chương 2 

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÓ PHẦN NỀN MÓNG CHO SINH VIÊN NGÀNH XẢY DỰNG DẢN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP


 

2.1. Đồ án tốt nghiệp có 10% nền móng

14


2.2. Đồ án tốt nghiệp có 25% nền móng.

15


2.3. Đồ án tốt nghiệp có 50% nền móng.

16


2.4. Đồ án tốt nghiệp chuyên đề nền móng

17


Phân thứ hai 

THIẾT KẾ CÁC LOẠI NỀN MÓNG THÔNG DỤNG


 

Chương 3 MÓNG NÔNG TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN  

3.1. Thứ tự thiết kế

20


3.2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn

20


3.3. Xác định tải trọng tác dụng xuống móng

21


3.4. Chọn độ sâu chôn móng

21


3.5. Xác định kích thước sơ bộ của đế móng

22


3 6. Kiểm tra kích thước đế móng theo điéu kiện biến dạng của nền

24


3.7. Tính toán nén theo trạng thái giới hạn thứ nhất (theo sức chịu tải, ổn định)

48


3.8. Tính toán độ bền và cấu tạo móng

52


3 9. Trình bày thuyết minh và thế hiện bản vẽ

68


Chương 4 TÍNH TOÁN MÓNG MỀM


4.1. Khái niệm

69


4.2. Phương pháp hệ số nổn

72


4.3. Một số vấn để về tính toán móng mềm.

77


Chương 5 NÈN NHÂN TẠO


 

5.1. Đệm cát  

5.2. Cọc cát  

Chương 6 MÓNG CỌC


 

6.1. Các loại cọc

97


6.1.1. Cọc đống  

6.1.2. Cọc nhồi  

6 2. Xác định sức chịu tải trọng theo phương thẳng đứng cùa cọc đơn

106


6.2.1. Theo vật liệu làm cọc  

6.2.2. Xác định sức chịu lực nén của cọc theo cường độ của đất  

6.2.3. Xác định sức chịu tải trọng nén theo phương thảng đứng của cọc theo kết quả xuyên tĩnh.  

6.2.4. Xác định sức chịu tải cùa cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT.  

6.2.5. Xác định sức chịu tải trọng đứng của cọc theo phương pháp thử bằng tải trọng dộng.  

6.2.6. Xác định sức chịu tải của cọc theo phương pháp thử bàng tải trọng tĩnh  

6.3. Thiết kế móng cọc.

136


Phần thứ ba 

PHỤ LỤC  

Phụ lục 1 : Các sơ đồ công trình;

153


Phụ lục 2 : Điều kiện địa chất công trình;

161


Phụ lục 3 : Cường độ bê tông, thép ; Độ dốc hố đào; Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội.

167


Tài liệu tham khảo

176


Mục lụcLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ MÓNG NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2003 - LINK 1


LINK DOWNLOAD - BẢN 2003 - LINK 2


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2022 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)NỀN VÀ MÓNG là môn học rất quan trọng của ngành Xây dựng. Sau khi học lý thuyết, sinh viên phải thực hiện một đồ án môn học NỀN VÀ MÓNG. Khi làm đồ án tốt nghiệp sẽ có một phần nên và móng hoặc làm đồ án tốt nghiệp chuyên đề  NỀN VÀ MÓNG.

Để giúp sinh viên thực hiện tốt các đồ án này, chúng tôi cho tái bản có bổ sung cuốn "HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG".


Cuốn sách bao gồm :


Phần thứ nhất: Hướng dẫn chung


Chương 1- Hướng dẫn đồ án môn học Nền và Móng


Chương 2- Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp về Nền và Móng


Phần thứ hai: Thiết kế các loại Nền và Móng thông dụng


Chương 3 : Móng nông trên nền thiên nhiên


Chương 4 : Móng mềm


Chương 5 : Nền nhân tạo


Chương 6 : Móng cọc


Phần thứ 3 : Các phụ lục


Tài liệu này hướng dẫn những phần sau đây :


1. Đánh giá điều kiện địa chất cũng trình


Tập hợp tải trọng tác dụng xuống móng

Lựa chọn phương án Nền vá Móng

Tính toán, thiết kế các loại Nền và Móng các công trình công nghiệp và dân dụng.

Tính toán kinh tế các giải pháp Nền và Móng

6  Thi công Nền và Móng


Ngoài ra cuốn sách còn giúp sinh viên biết cách trình bày các bản vẽ và thuyết minh của đồ án.


Tuy vậy khi làm các đồ án phức tạp, nhất là đồ án chuyên đề thí sinh viên còn phái tham khảo thêm các tài liệu khác có liên quan.


Phân công viết cuốn sách này như sau:


GS, TS Nguyễn Văn Quảng: Phần thứ nhất và chương 5 phần thứ hai


KS Nguyễn Hữu Kháng: Phần thứ hai, phần thứ ba và các phụ lục.Phấn thứ nhất 

HƯỚNG DẲN CHUNG


 

Chương 1 

HƯỚNG DẮN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ MÓNG


 

1.1. Nhiệm vụ đồ án.

5


1.2. Lựa chọn đề tàỉ.

5


1.3. Nội dung bài tập lớn đối với sinh viên ngành Xây dựng đô thị

6


14 Hướng dẫn phương pháp làm đổ án

6


1.5. Cách trình bày đồ án.

11


Chương 2 

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÓ PHẦN NỀN MÓNG CHO SINH VIÊN NGÀNH XẢY DỰNG DẢN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP


 

2.1. Đồ án tốt nghiệp có 10% nền móng

14


2.2. Đồ án tốt nghiệp có 25% nền móng.

15


2.3. Đồ án tốt nghiệp có 50% nền móng.

16


2.4. Đồ án tốt nghiệp chuyên đề nền móng

17


Phân thứ hai 

THIẾT KẾ CÁC LOẠI NỀN MÓNG THÔNG DỤNG


 

Chương 3 MÓNG NÔNG TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN  

3.1. Thứ tự thiết kế

20


3.2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn

20


3.3. Xác định tải trọng tác dụng xuống móng

21


3.4. Chọn độ sâu chôn móng

21


3.5. Xác định kích thước sơ bộ của đế móng

22


3 6. Kiểm tra kích thước đế móng theo điéu kiện biến dạng của nền

24


3.7. Tính toán nén theo trạng thái giới hạn thứ nhất (theo sức chịu tải, ổn định)

48


3.8. Tính toán độ bền và cấu tạo móng

52


3 9. Trình bày thuyết minh và thế hiện bản vẽ

68


Chương 4 TÍNH TOÁN MÓNG MỀM


4.1. Khái niệm

69


4.2. Phương pháp hệ số nổn

72


4.3. Một số vấn để về tính toán móng mềm.

77


Chương 5 NÈN NHÂN TẠO


 

5.1. Đệm cát  

5.2. Cọc cát  

Chương 6 MÓNG CỌC


 

6.1. Các loại cọc

97


6.1.1. Cọc đống  

6.1.2. Cọc nhồi  

6 2. Xác định sức chịu tải trọng theo phương thẳng đứng cùa cọc đơn

106


6.2.1. Theo vật liệu làm cọc  

6.2.2. Xác định sức chịu lực nén của cọc theo cường độ của đất  

6.2.3. Xác định sức chịu tải trọng nén theo phương thảng đứng của cọc theo kết quả xuyên tĩnh.  

6.2.4. Xác định sức chịu tải cùa cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT.  

6.2.5. Xác định sức chịu tải trọng đứng của cọc theo phương pháp thử bằng tải trọng dộng.  

6.2.6. Xác định sức chịu tải của cọc theo phương pháp thử bàng tải trọng tĩnh  

6.3. Thiết kế móng cọc.

136


Phần thứ ba 

PHỤ LỤC  

Phụ lục 1 : Các sơ đồ công trình;

153


Phụ lục 2 : Điều kiện địa chất công trình;

161


Phụ lục 3 : Cường độ bê tông, thép ; Độ dốc hố đào; Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội.

167


Tài liệu tham khảo

176


Mục lụcLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2ĐẶT MUA SÁCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN VÀ MÓNG NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2003 - LINK 1


LINK DOWNLOAD - BẢN 2003 - LINK 2


LINK DOWNLOAD - BẢN 2013 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2022 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: