SÁCH - Nền và móng Full (Phan Hồng Quân)Cuốn "Nền và móng" là phần tiếp theo của nội dung chuyên môn Địa kỹ thuật ợc soạn thảo theo được theo Đề cương thống nhất môn học Nền và móng đã được Bộ môn ca học đất - Nền móng trường Đại học Xây dựng thông qua năm 2004. Cuốn sách đề cập đến những nội du i dung cơ bản trong tính toán, cấu tạo và thiết kế các dạng móng công trình và thiết kế xử lý nền theo các phương pháp phổ biến hiện nay. Các dạng thí nghiệm hiện trường phổ biến hiện nay và ứng dụng kết quả từ thí nghiệm đó om in được trình bày chi tiết. Việc thi công nền vào tính toán thiết kế nền móng cũng được trình nhu thuộc khá không chỉ vào giải móng là một lĩnh vực rất rộng lớn và rất phức tạp, phụ pháp nền móng được lựa chọn mà đặc biệt còn phụ thuộc vào chính công nghệ thi công. Các phương pháp thi công cũng như tính toán liên quan móng không thuộc phạm vi trình bày đến thi công nền y trong cuốn sách này, ngoại trừ một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến tính toán, cấu chi tiết nào đó của móng hoặc nền. tạo một Bạn đọc có thể tham khảo những vấn đề đó trong các giáo trình chuyên ngành với những đặc thù cụ thể của từng dạng công trình. 

Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy cơ bản cho sinh viên các ngành của trường Đại học Xây dựng, sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư tư vấn thiết kế chuyên về nền và móng.


Sách gồm 5 chương:


Chương 1: Một số vấn đề chung

Chương 2: Tính toán thiết kế móng nông

Chương 3: Thiết kế xử lý nền đất yếu

Chương 4: Tính toán thiết kế móng cọc

Chương 5: Phân tích cọc chịu tải trọng ngang
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN 2012 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (UPDATING...)Cuốn "Nền và móng" là phần tiếp theo của nội dung chuyên môn Địa kỹ thuật ợc soạn thảo theo được theo Đề cương thống nhất môn học Nền và móng đã được Bộ môn ca học đất - Nền móng trường Đại học Xây dựng thông qua năm 2004. Cuốn sách đề cập đến những nội du i dung cơ bản trong tính toán, cấu tạo và thiết kế các dạng móng công trình và thiết kế xử lý nền theo các phương pháp phổ biến hiện nay. Các dạng thí nghiệm hiện trường phổ biến hiện nay và ứng dụng kết quả từ thí nghiệm đó om in được trình bày chi tiết. Việc thi công nền vào tính toán thiết kế nền móng cũng được trình nhu thuộc khá không chỉ vào giải móng là một lĩnh vực rất rộng lớn và rất phức tạp, phụ pháp nền móng được lựa chọn mà đặc biệt còn phụ thuộc vào chính công nghệ thi công. Các phương pháp thi công cũng như tính toán liên quan móng không thuộc phạm vi trình bày đến thi công nền y trong cuốn sách này, ngoại trừ một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến tính toán, cấu chi tiết nào đó của móng hoặc nền. tạo một Bạn đọc có thể tham khảo những vấn đề đó trong các giáo trình chuyên ngành với những đặc thù cụ thể của từng dạng công trình. 

Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy cơ bản cho sinh viên các ngành của trường Đại học Xây dựng, sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư tư vấn thiết kế chuyên về nền và móng.


Sách gồm 5 chương:


Chương 1: Một số vấn đề chung

Chương 2: Tính toán thiết kế móng nông

Chương 3: Thiết kế xử lý nền đất yếu

Chương 4: Tính toán thiết kế móng cọc

Chương 5: Phân tích cọc chịu tải trọng ngang
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN 2012 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: