Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên - Lê Lương ThảoMục tiêu nghiên cứu

-  Đánh giá  được  hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển và quản lý CTR sinh hoạt tại địa bàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên.

- Ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. 

- Dự báo khối lượng dân số và rác  thải  phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt của phường Đồng Quang, thành phố  Thái Nguyên từ năm 2020 đến năm 2025. Từ đó có thể dự báo được dân số  và khối lượng cần thiết để phục vụ việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt tại địa bàn phường.NỘI DUNG:


PHẦN 1  .............................................................................................................  1

MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................  1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu  ...................................................................................  2

1.3. Ý nghĩa của đề tài  .......................................................................................  3

PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ...............................................................  4

2.1. Cơ sở khoa học  ...........................................................................................  4

2.1.1. Một số khái niệm về chất thải rắn sinh hoạt  ...........................................  4

2.1.2. Nguồn gốc và thành phần chất thải rắn sinh hoạt  ...................................  6

2.1.3. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt  .............................................................  8

2.1.4. Quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt  ..........................  11

2.2. Giới thiệu về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)  .........................................  13

2.2.1. Định nghĩa GIS .....................................................................................  13

2.2.2. Phạm vi ứng dụng của GIS  ...................................................................  14

2.2.3. Hợp phần của GIS  .................................................................................  15

2.2.4. Chức năng của GIS  ...............................................................................  16

2.2.5. Mô hình dữ liệu cho GIS  .......................................................................  18

2.2.6. Tình hình ứng dụng của GIS trong nghiên cứu môi trường  .................  22

2.3. Cơ sở pháp lý của đề tài  ...........................................................................  25

PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  ...............................................................................................  27

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ............................................................  27

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................  27 

vii

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu  ...............................................................................  27

3.2. Thời gian nghiên cứu  ...............................................................................  27

3.3. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  27

3.4. Phương pháp nghiên cứu  ..........................................................................  28

3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu  ...............................................  28

3.4.2. Phương pháp kế thừa  .............................................................................  28

3.4.3. Phương pháp khảo sát thực địa  .............................................................  28

3.4.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu  ..............................................  29

3.4.5.  Phương  pháp  dự  báo  dân  số  và  khối  lượng  CTR  sinh  hoạt  phát  sinh 

trong tương lai  .................................................................................................  29

3.4.6. Phương pháp xây dựng bản đồ  ..............................................................  30

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  ...........................  31

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế  -  xã hội của Phường Đồng Quang, Thành phố 

Thía Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.  ...................................................................  31

4.1.1. Điều kiện tự nhiên  ................................................................................  32

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  ......................................................................  34

4.2.  Hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển và quản lý CTR sinh hoạt tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.  ........................................................  35

4.2.1. Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt.  ...........................................................  35

4.2.2. Khối lượng, thành phần.  ........................................................................  37

4.2.3. Thành phần rác thải  ...............................................................................  39

4.2.4. Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và quản lý CTR sinh hoạt tại 

Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên  .........................................................  40

4.2.5. Điểm tập kết rác.  ...................................................................................  42

4.2.6. Quy trình thu gom, vận chuyển.  ............................................................  44

4.2.7.  Hiện  trạng  quản  lý  thu  gom,  vận  chuyển  CTR  sinh  hoạt  tại  phường 

Đồng Quang, TP. Thái Nguyên ......................................................................  45

4.2.8. Hiện trạng xử lý thu gom, vận  chuyển CTR sinh hoạt tại phường Đồng 

Quang, TP. Thái Nguyên.  ...............................................................................  47 

viii

4.2.9.  Đánh  giá  công  tác  thu  gom,  vận  chuyển  CTR  sinh  hoạt  tại  phường 

Đồng Quang, TP. Thái Nguyên. .....................................................................  49

4.2.10.  Những  vấn  đề  đặt  ra  cần  giải  quyết  về  chất  thải  rắn  sinh  hoạt  tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.  ........................................................  51

4.3. Ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt tại phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.  ...........................................  53

4.3.1. Thu thập, xử lý dữ liệu  ..........................................................................  54

4.3.2.  Ứng  dụng  GIS  xây  dựng  tuyến  thu  gom,  quản  lý  CTR  sinh  hoạt  tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên  .........................................................  57

4.3.3.  Xây  dựng  bản  đồ  lộ  trình  thu  gom,  vận  chuyển  CTR  sinh  hoạt  tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên  .........................................................  58

4.4. Dự báo khối lượng dân số và rác phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển 

CTR sinh hoạt của phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên từ năm 2020 đến 

năm 2025  .........................................................................................................  60

4.4.1. Cơ sở dự báo số dân và tỷ lên tăng dân số của Phường Đồng Quang, 

TP. Thái Nguyên  .............................................................................................  60

4.4.2. Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh cho việc thu gom, vận 

chuyển của phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên  ............................  61

4.4.3. Diễn biến khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu dân cư tại 

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên từ năm 2016 – 2025  ............  62

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ...........................................................  65

5.1. Kết luận  ....................................................................................................  65

5.2. Đề nghị  .....................................................................................................  66

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOADMục tiêu nghiên cứu

-  Đánh giá  được  hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển và quản lý CTR sinh hoạt tại địa bàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên.

- Ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. 

- Dự báo khối lượng dân số và rác  thải  phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt của phường Đồng Quang, thành phố  Thái Nguyên từ năm 2020 đến năm 2025. Từ đó có thể dự báo được dân số  và khối lượng cần thiết để phục vụ việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt tại địa bàn phường.NỘI DUNG:


PHẦN 1  .............................................................................................................  1

MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................  1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu  ...................................................................................  2

1.3. Ý nghĩa của đề tài  .......................................................................................  3

PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ...............................................................  4

2.1. Cơ sở khoa học  ...........................................................................................  4

2.1.1. Một số khái niệm về chất thải rắn sinh hoạt  ...........................................  4

2.1.2. Nguồn gốc và thành phần chất thải rắn sinh hoạt  ...................................  6

2.1.3. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt  .............................................................  8

2.1.4. Quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt  ..........................  11

2.2. Giới thiệu về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)  .........................................  13

2.2.1. Định nghĩa GIS .....................................................................................  13

2.2.2. Phạm vi ứng dụng của GIS  ...................................................................  14

2.2.3. Hợp phần của GIS  .................................................................................  15

2.2.4. Chức năng của GIS  ...............................................................................  16

2.2.5. Mô hình dữ liệu cho GIS  .......................................................................  18

2.2.6. Tình hình ứng dụng của GIS trong nghiên cứu môi trường  .................  22

2.3. Cơ sở pháp lý của đề tài  ...........................................................................  25

PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  ...............................................................................................  27

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ............................................................  27

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................  27 

vii

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu  ...............................................................................  27

3.2. Thời gian nghiên cứu  ...............................................................................  27

3.3. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  27

3.4. Phương pháp nghiên cứu  ..........................................................................  28

3.4.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu  ...............................................  28

3.4.2. Phương pháp kế thừa  .............................................................................  28

3.4.3. Phương pháp khảo sát thực địa  .............................................................  28

3.4.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu  ..............................................  29

3.4.5.  Phương  pháp  dự  báo  dân  số  và  khối  lượng  CTR  sinh  hoạt  phát  sinh 

trong tương lai  .................................................................................................  29

3.4.6. Phương pháp xây dựng bản đồ  ..............................................................  30

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  ...........................  31

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế  -  xã hội của Phường Đồng Quang, Thành phố 

Thía Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.  ...................................................................  31

4.1.1. Điều kiện tự nhiên  ................................................................................  32

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  ......................................................................  34

4.2.  Hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển và quản lý CTR sinh hoạt tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.  ........................................................  35

4.2.1. Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt.  ...........................................................  35

4.2.2. Khối lượng, thành phần.  ........................................................................  37

4.2.3. Thành phần rác thải  ...............................................................................  39

4.2.4. Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và quản lý CTR sinh hoạt tại 

Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên  .........................................................  40

4.2.5. Điểm tập kết rác.  ...................................................................................  42

4.2.6. Quy trình thu gom, vận chuyển.  ............................................................  44

4.2.7.  Hiện  trạng  quản  lý  thu  gom,  vận  chuyển  CTR  sinh  hoạt  tại  phường 

Đồng Quang, TP. Thái Nguyên ......................................................................  45

4.2.8. Hiện trạng xử lý thu gom, vận  chuyển CTR sinh hoạt tại phường Đồng 

Quang, TP. Thái Nguyên.  ...............................................................................  47 

viii

4.2.9.  Đánh  giá  công  tác  thu  gom,  vận  chuyển  CTR  sinh  hoạt  tại  phường 

Đồng Quang, TP. Thái Nguyên. .....................................................................  49

4.2.10.  Những  vấn  đề  đặt  ra  cần  giải  quyết  về  chất  thải  rắn  sinh  hoạt  tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.  ........................................................  51

4.3. Ứng dụng GIS vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt tại phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.  ...........................................  53

4.3.1. Thu thập, xử lý dữ liệu  ..........................................................................  54

4.3.2.  Ứng  dụng  GIS  xây  dựng  tuyến  thu  gom,  quản  lý  CTR  sinh  hoạt  tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên  .........................................................  57

4.3.3.  Xây  dựng  bản  đồ  lộ  trình  thu  gom,  vận  chuyển  CTR  sinh  hoạt  tại 

phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên  .........................................................  58

4.4. Dự báo khối lượng dân số và rác phát sinh cho việc thu gom, vận chuyển 

CTR sinh hoạt của phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên từ năm 2020 đến 

năm 2025  .........................................................................................................  60

4.4.1. Cơ sở dự báo số dân và tỷ lên tăng dân số của Phường Đồng Quang, 

TP. Thái Nguyên  .............................................................................................  60

4.4.2. Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh cho việc thu gom, vận 

chuyển của phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên  ............................  61

4.4.3. Diễn biến khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu dân cư tại 

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên từ năm 2016 – 2025  ............  62

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ...........................................................  65

5.1. Kết luận  ....................................................................................................  65

5.2. Đề nghị  .....................................................................................................  66

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: